งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Program คือ ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Program คือ ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Program คือ ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์
(เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์สามารถแปลง ข้อมูล (data) ให้เป็นสารสนเทศ (information) ตามรูปลักษณะที่เราต้องการได้) Computer Program หรือ คำสั่งงานของคอมพิวเตอร์นั้น สามารถเขียนขึ้นได้จาก ภาษาคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ภาษาต่าง ๆ กันไป การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะได้โปรแกรมที่เรียกว่า Source Code ซึ่งเราจะเก็บไว้ในรูปของ Source file ในการใช้งานจริง Source Code จะต้องถูกแปลงด้วยตัวแปลภาษาที่เหมาะสมให้เป็น Object Code Source Code Object Code compile

2 Programming Development - การพัฒนาโปรแกรม
คือ ขบวนการในการสร้างหนึ่ง หรือ มากกว่าหนึ่ง โปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเราได้ ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม ทบทวนคุณสมบัติของโปรแกรมที่ต้องการ (Review Program Specification) ออกแบบโปรแกรม เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม

3 การทบทวนคุณสมบัติ เป็นการทำความเข้าใจกับปัญหา (Define the problem) เพื่อทบทวนคุณสมบัติที่เราต้องการได้จากโปรแกรม ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ต้องการใช้โปรแกรม และ ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) เป็นขบวนการที่Programmer จะต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งใดที่จะเป็น Output ขั้นสุดท้ายของโปรแกรม Programmer จะต้องวิเคราะห์ด้วยว่า Input ที่จำเป็น และ Input ที่มีให้นั้นมีอะไรบ้าง

4 การออกแบบโปรแกรม สิ่งจำเป็นในการออกแบบโปรแกรม
คือการพิจารณาว่าจาก Input ที่มีให้นั้น จะต้องผ่านขบวนการทำงานใดบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่ง Output ที่ต้องการ สิ่งจำเป็นในการออกแบบโปรแกรม ตัวแปร ( Variable Value ) เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่ถูกจองไว้ใช้สำหรับเก็บค่า ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา Algorithm (ลำดับขั้นตอนในการทำงาน ) เราสามารถแสดง Algorithm ในการทำงานได้ด้วย ผังงาน ( Flowchart ) รหัสจำลอง (Psuedocode) เป็นวิธีที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการเขียนภาษาอังกฤษ(หรือภาษาไทยก็ได้) และ การเขียน Code ของโปรแกรมตามรูปแบบของภาษาคอมพิวเตอร์

5 การออกแบบโปรแกรมอย่างมีโครงสร้าง
Module การแบ่งโปรแกรมเป็นส่วนย่อย ๆ เมื่อเขียนส่วนย่อย ๆ นี้ไว้ใน Structure Chart หรือ Hierachy Chart จะแสดงถึงการทำงาน ทั้งหมดของโปรแกรม Control Structure Sequence Selection Structure ; Case Structure Iteration Structure Single Entry / Single Exit มีจุดเข้า และ จุดออก จากโปรแกรมเพียงอย่างละจุดเท่านั้น

6 Flowchart - ผังงาน แสดงจุดเริ่มต้น หรือ จุดสุดท้าย ของโปรแกรม
แสดง การอ่านข้อมูลเข้า หรือ การแสดงผล จุดเชื่อมต่อระหว่าง หน้า แสดงถึงเอกสาร การประมวลผลที่ได้ ระบุขั้นตอนไว้ในผังงาน จุดเชื่อมต่อของผังงาน บรรจุขั้นตอนที่มีการประมวลผล ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลจะมี เส้นทาง 2 เส้นให้เลือกออกจาก กรอบนี้

7 Control Structure - โครงสร้างควบคุม sequence
Process 1 Process 3 Process 2 การทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกันไป จากขั้นตอนแรก ไปสู่ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ตามลำดับ จนสิ้นสุด

8 Control Structure - โครงสร้างควบคุม selection
เป็นการทำงานที่ต้องมีการตัดสินใจ เลือกการทำงานขั้นตอนไป ซึ่งจะมีทางเลือกอยู่ ตั้งแต่ 2 ทางเลือกขึ้นไป และจะต้องพิจารณาจากเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อตัดสินใจเลือกขั้นตอนการทำงานต่อไป Process 2 Process 1 true false condition condition Case 1 Case 2 Case 3 Process 1 Process 2 Process 3

9 Control Structure - โครงสร้างควบคุม Iteration
Do while Do Until Process 1 true false Process 1 false true การทำงานที่มีการวนทำบางขั้นตอนซ้ำๆ กัน(loop) จนครบจำนวนรอบตามเงื่อนไขแล้วจึงจะทำขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Computer Program คือ ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google