งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Program คือ ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ ( เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์สามารถแปลง ข้อมูล (data) ให้เป็นสารสนเทศ (information) ตาม รูปลักษณะที่เราต้องการได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Program คือ ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ ( เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์สามารถแปลง ข้อมูล (data) ให้เป็นสารสนเทศ (information) ตาม รูปลักษณะที่เราต้องการได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Program คือ ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ ( เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์สามารถแปลง ข้อมูล (data) ให้เป็นสารสนเทศ (information) ตาม รูปลักษณะที่เราต้องการได้ ) Computer Program หรือ คำสั่งงานของ คอมพิวเตอร์นั้น สามารถเขียนขึ้นได้จาก ภาษาคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ภาษาต่าง ๆ กันไป การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะได้โปรแกรมที่ เรียกว่า Source Code ซึ่งเราจะเก็บไว้ในรูป ของ Source file ในการใช้งานจริง Source Code จะต้องถูกแปลง ด้วยตัวแปลภาษาที่เหมาะสมให้เป็น Object Code Source Code Object Code compile

2 Programming Development - การพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนในการพัฒนา โปรแกรม ทบทวนคุณสมบัติของ โปรแกรมที่ต้องการ (Review Program Specification) ออกแบบโปรแกรม เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม จัดทำเอกสารประกอบ โปรแกรม คือ ขบวนการในการสร้างหนึ่ง หรือ มากกว่าหนึ่ง โปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่าง หนึ่งให้กับเราได้

3 การทบทวนคุณสมบัติ เป็นการทำความเข้าใจกับปัญหา (Define the problem) เพื่อทบทวนคุณสมบัติที่เรา ต้องการได้จากโปรแกรม ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ ต้องการใช้โปรแกรม และ ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) เป็นขบวนการที่ Programmer จะต้อง วิเคราะห์ว่าสิ่งใดที่จะเป็น Output ขั้น สุดท้ายของโปรแกรม Programmer จะต้องวิเคราะห์ด้วยว่า Input ที่จำเป็น และ Input ที่มีให้นั้นมีอะไรบ้าง

4 การออกแบบโปรแกรม คือการพิจารณาว่าจาก Input ที่มีให้นั้น จะต้องผ่าน ขบวนการทำงานใดบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่ง Output ที่ ต้องการ สิ่งจำเป็นในการออกแบบโปรแกรม – ตัวแปร ( Variable Value ) เป็นส่วนหนึ่ง ของหน่วยความจำที่ถูกจองไว้ใช้สำหรับเก็บค่า ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา –Algorithm ( ลำดับขั้นตอนในการทำงาน ) เราสามารถแสดง Algorithm ในการทำงานได้ ด้วย ผังงาน ( Flowchart ) รหัสจำลอง (Psuedocode) – เป็นวิธีที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการเขียน ภาษาอังกฤษ ( หรือภาษาไทยก็ได้ ) และ การเขียน Code ของโปรแกรมตามรูปแบบของ ภาษาคอมพิวเตอร์

5 การออกแบบโปรแกรมอย่างมี โครงสร้าง Module – การแบ่งโปรแกรมเป็นส่วนย่อย ๆ – เมื่อเขียนส่วนย่อย ๆ นี้ไว้ใน Structure Chart หรือ Hierachy Chart จะแสดงถึงการทำงาน ทั้งหมดของโปรแกรม Control Structure –Sequence –Selection Structure ; Case Structure –Iteration Structure Single Entry / Single Exit – มีจุดเข้า และ จุดออก จากโปรแกรมเพียงอย่าง ละจุดเท่านั้น

6 Flowchart- ผังงาน แสดงจุดเริ่มต้น หรือ จุดสุดท้าย ของโปรแกรม แสดง การอ่าน ข้อมูลเข้า หรือ การแสดงผล บรรจุขั้นตอนที่มี การประมวลผล ใช้ในการ เปรียบเทียบ ข้อมูลจะมี เส้นทาง 2 เส้น ให้เลือกออกจาก กรอบนี้ จุดเชื่อมต่อ ระหว่าง หน้า แสดงถึง เอกสาร การ ประมวลผลที่ ได้ ระบุ ขั้นตอนไว้ใน ผังงาน จุดเชื่อมต่อ ของผังงาน

7 Control Structure - โครงสร้าง ควบคุม sequence การทำงานที่เป็นลำดับ ขั้นตอนต่อเนื่องกันไป จากขั้นตอนแรก ไปสู่ ขั้นตอนที่ 2 และ ขั้นตอนที่ 3 ตามลำดับ จนสิ้นสุด Process 1 Process 3 Process 2

8 Proce ss 1 tru e false condit ion Proce ss 1 Proce ss 3 Proce ss 2 condit ion Case 2Case 3 Control Structure - โครงสร้าง ควบคุม selection เป็นการทำงานที่ต้องมีการตัดสินใจ เลือกการทำงาน ขั้นตอนไป ซึ่งจะมีทางเลือกอยู่ ตั้งแต่ 2 ทางเลือก ขึ้นไป และจะต้องพิจารณาจากเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อตัดสินใจเลือกขั้นตอนการทำงานต่อไป Case 1

9 Control Structure - โครงสร้าง ควบคุม Iteration Do whileDo Until Proc ess 1 tru e false Proce ss 1 fal se tru e การทำงานที่มีการวนทำบางขั้นตอนซ้ำๆ กัน (loop) จนครบ จำนวนรอบตามเงื่อนไขแล้วจึงจะทำขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Computer Program คือ ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ ( เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์สามารถแปลง ข้อมูล (data) ให้เป็นสารสนเทศ (information) ตาม รูปลักษณะที่เราต้องการได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google