งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการ สูบบุหรี่ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2555 นายภูวดล เพ็ญนาดี วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการ สูบบุหรี่ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2555 นายภูวดล เพ็ญนาดี วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการ สูบบุหรี่ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2555 นายภูวดล เพ็ญนาดี วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์

2 ปัญหาการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์เป็นสถานศึกษา หนึ่งที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร อาชีวศึกษา และการสูบบุหรี่เป็นภัยร้ายแรงที่กำลัง ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าควรจะมีการศึกษาหาปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ และการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ของนักศึกษาซึ่ง จะช่วยให้ทราบถึงสาเหตุของการสูบบุหรี่และการ เลิกบุหรี่ของนักศึกษา โดยสามารถนำผลความรู้ที่ เป็นประโยชน์จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติให้นักศึกษาห่างไกลจากบุหรี่ เป็นการลด จำนวนผู้สูบบุหรี่ลงได้ภายในวิทยาลัย

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบ บุหรี่ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ การสูบบุหรี่ของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์

4 กรอบแนวคิดใน การวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัย และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 เป็นการวิจัยเชิง สำรวจ (Survey Research) ด้วยการ รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนด กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

5 ข้อมูล ทั่วไป 1. อายุ 2. สาขาวิชา 3. ชั้นปีที่ ศึกษา พฤติกรรมการการสูบ บุหรี่ 1. สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่อ อายุ 2. สาเหตุที่สูบบุหรี่ครั้ง แรก 3. ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ มาแล้ว 4. สาเหตุที่ทำให้สูบ บุหรี่เป็นประจำ 5. จำนวนบุหรี่ที่สูบต่อ เดือน 6. ค่าใช้จ่ายในการซื้อ บุหรี่ต่อเดือน 7. ช่วงเวลาที่สูบบุหรี่ มากที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการการ สูบบุหรี่ 1. ปัจจัยด้าน เศรษฐกิจ 2. ปัจจัยด้านสังคม 3. ปัจจัยด้าน จิตวิทยา 4. ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติที่มีต่อการ สูบบุหรี่ 1. ข้อดี 2. ข้อเสีย 3. การติดบุหรี่ 4. การเลิกบุหรี่

6 สรุป ผลการวิจัย 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ จำนวน 200 คน พบว่า กลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อันดับ 1 มีอายุ 17–19 ปี จำนวน 107 คน สาขาวิชาที่นักศึกษามีพฤติกรรม การสูบบุหรี่ อันดับ 1 มี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชา ช่างยนต์ จำนวน 75 คน ชั้นปีที่นักศึกษามีพฤติกรรมสูบบุหรี่ อันดับ 1 อยู่ใน กลุ่ม ระดับชั้น ปวช. 2 จำนวน 60 คน

7 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษา ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 11-15 ปี สาเหตุที่สูบคือ อยากทดลองสูบ ซึ่งสูบบุหรี่มาแล้ว 1-3 ปี นักศึกษาสูบบุหรี่เป็นประจำ คือ ความเคยชิน ปริมาณในการสูบบุหรี่ที่สูบ ต่อเดือนคือ 1-5 ซอง ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่ต่อเดือนของกลุ่ม ตัวอย่าง คือ 101-200 บาท ช่วงเวลาที่สูบบุหรี่มากที่สุด คือ เวลาก่อนเข้า เรียนและสาเหตุที่ทำให้ ปริมาณการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น คือ การเที่ยว กลางคืนหรือสังสรรค์

8 2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูบ บุหรี่ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ในปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยแยก ออกเป็น 4 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยสังคม ปัจจัยจิตวิทยา ปัจจัยส่วนบุคคล

9 ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านจิตวิทยามีผลต่อการสูบ บุหรี่ของนักศึกษามากที่สุด ทัศนคติในการสูบหรี่ นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่า การ สูบบุหรี่ทำลายสุขภาพ ของตน ทำลายสุภาพของคนรอบข้างและเป็นที่ รังเกียจของสังคม อีกมุมมองหนึ่งของนักศึกษาคิดว่าการสูบบุหรี่ นั้นช่วยผ่อนคลาย ความเครียดได้ และร้อยละ 91 ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างจาก 200 คน คิดจะเลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากคนรอบข้างขอร้องให้ เลิก และสุขภาพ ของตัวเองแย่ลง

10 ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่...... สวัสดี ครับ......


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการ สูบบุหรี่ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2555 นายภูวดล เพ็ญนาดี วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google