งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Digital System Engineering 01042020 ดร. เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Digital System Engineering 01042020 ดร. เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Digital System Engineering 01042020 ดร. เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

2 แผนการสอน ศึกษาถึงเรื่องพื้นฐานในการออกแบบระบบดิจิตอลที่มี ขีดความสามารถสูง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรับส่ง ข้อมูลแบบดิจิตอลความเร็วสูง เป็นต้น เนื้อหาหลัก ประกอบด้วย คุณลักษณะของสัญญาณ สัญญาณ รบกวน การเข้าจังหวะของสัญญาณ และ การจ่ายกำลัง แก่ระบบ ซึ่งจะรวมไปถึง วิธีการส่งสัญญาณแบบต่างๆ การกำหนดค่าทางเวลา สัญญาณรบกวนที่ทำให้เกิด ความไม่แน่นอนทางเวลา ผลกระทบของสัญญาณ รบกวนต่อระบบและการแก้ไข วิธีการแบบต่างๆของการ เข้าจังหวะ การออกแบบวงจรเข้าจังหวะ วิธีการ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ในการกระจายสัญญาณนาฬิกา ความถี่สูงมาก การส่งสัญญาณควบคุม และการจ่าย กำลังแก่ระบบ นอกจากนี้จะกล่าวถึงผลกระทบที่มีต่อ สถาปัตยกรรมและการออกแบบของระบบ

3 เนื้อหาการสอน บทที่ 1. บทนำ จากศูนย์ถึงหนึ่ง ศิลปะของการบริหารความซับซ้อน นามธรรมเชิงดิจิตอล ระบบตัวเลข โลจิกเกท ภายใต้นามธรรมเชิงดิจิตอล CMOS Transistors การใช้พลังงาน

4 เนื้อหาการสอน บทที่ 2. Combinational Logic Design สมการบูลีน พีชคณิตบูลีน จากโลจิกถึงเกท Multilevel Combinational Logic ค่าโลจิกที่ผิดและค่าโลจิกชนิด High Impedance Karnaugh Map Combinational Building Block Timing

5 เนื้อหาการสอน บทที่ 3. การออกแบบ Sequential Logic Latches และ Flip-Flops การออกแบบวงจร Synchronous Logic Finite State Machines Timing ของ Sequential Logic Parallelism

6 เนื้อหาการสอน บทที่ 4. Hardware Description Language Combinational Logic Structural Modeling Sequential Logic More Combinational Logic Finite State Machines Parameterized Modules Test Benches

7 เนื้อหาการสอน บทที่ 5. Digital Building Blocks Arithmetic Circuits Number Systems Sequential Building Blocks Memory Arrays Logic Arrays

8 เนื้อหาการสอน บทที่ 6. Architecture Assembly Language Machine Language Programming Addressing Modes Compiling, Assembling, and Loading Odds and Ends* Real World Perspective: IA-32 Architecture*

9 เนื้อหาการสอน บทที่ 7. Microarchitecture Performance Analysis Single-Cycle Processor Multicycle Processor Pipelined Processor HDL Representation* Exceptions* Advanced Microarchitecture* Real-World Perspective: IA-32 Microarchitecture*

10 เนื้อหาการสอน บทที่ 8. Memory System Memory System: Performance Analysis Caches Virtual Memory Memory-Mapped I/O* Real-World Perspective: IA-32 Memory and I/O Systems*

11 เนื้อหาการสอน บทที่ 9. Digital System Implementation 74xx Logic Programmable Logic Application-Specific : Integrated Circuits Data Sheets Logic Families Packaging and Assembly Transmission Lines


ดาวน์โหลด ppt Digital System Engineering 01042020 ดร. เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google