งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดย นางสาวจุฑารัตน์ บูรณสมภพ

2 ปัญหาการวิจัย 1. ผู้เรียนไม่ผ่านการทดสอบเก็บคะแนนจาก หน่วยการเรียน 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่เน้นการสอนแบบสาธิต และผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม ทำให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนที่แตกต่างกัน เกิดการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน และขาดความเข้าใจในบทเรียน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาขึ้น

4 ขอบเขตการวิจัย ตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจำแนกเป็นก่อนเรียน และหลังเรียน ตัวแปรตาม คือผลสัมฤทธิ์ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร นักศึกษา ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 2 ห้องเรียน จำนวน 78 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงโดยการสังเกตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวน 34 คน

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ

7 สรุปผลการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ห้อง ที่ ชื่อ - สกุล คะแนนก่อนฝึก (ก่อนเรียน) 30 คะแนน คะแนนหลังฝึก (หลังเรียน) 30 คะแนน ผลต่าง คะแนน ก่อนและหลังฝึก บค.2/1 1. นายไตรทศ มิตรประพันธ์ 12 18 6 2. นางสาวปาณิศา ยวงการ 11 19 8 3. นายนเรนทร์ฤทธิ์ เชื้อเฉลิม 9 16 7 4. นางสาวพาสินี นิลแย้ม 17 5 5. นางสาววนันท์สรา พึ่งโพสพ 10 20 6. นางสาวมนัญชยา เสงี่ยมงาม 7. นางสาววิลาวัณย์ งามสม 8. นางสาวเข็มพร จันเพ็ง 4 9. นางสาวสุจิตรา ลุนแดง 15 2 10. นางสาวราภรณ์ กลิ่นรื่น 11. นางสาวบุษบง พวงพลับ 12. นายวิทิต บุญเจือ บค.2/2 13. นางสาวปิยนันท์ บุญเพ็ง 25 14. นางสาววีนัส บัวเผื่อนหอม 13 15. นางสาวขวัญฤทัย มุ่งหาเงิน 16. นายดนัย แก่นสาร 17. นายกิตติพันธุ์ ปิติ 18. นายพรพินิจ รักมีศรี

8 สรุปผลการวิจัย ห้อง ที่ ชื่อ - สกุล คะแนนก่อนฝึก (ก่อนเรียน) 30 คะแนน
คะแนนหลังฝึก (หลังเรียน) 30 คะแนน ผลต่าง คะแนน ก่อนและหลังฝึก บค.2/2 19. นางสาวอนัญญา รุ่งเรือง 7 16 9 20. นายธิติพงษ์ กาฬปักษ์ 15 6 21. นางสาวจิรวดี ทองธรรม 12 4 22. นายชยันต์วุฒิ ตุลสุข 14 1 23. นางสาวณัฐวดี ดวงชื่น 24. นายณัฐวิทย์ จึงนิพันธ์พงศ์ 25. นางสาวชิดชนก เอี่ยมสะอาด 3 26. นายจิรภัทร เอี่ยมทศ 11 20 27. นายรัฐพันธ์ วงศ์รักษา 13 22 28 นายกฤษณะ จักสาร 23 29. นายนารเมธวุฒิปัญญารัตนกุล 26 17 30. นายธเนศ เกศไพบูลย์ 8 24 31. นางสาวกัลยา พลบุตร 10 18 32. นายอิศรพงษ์ อ่อนระทวย 33. นายนิธิภัทร์ มีรัตน์ธนวัต 27 34. นายสิรภพ ผลไธสง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 34.12 3.10 62.84 4.91 28.73 5.03

9 สรุปผลการวิจัย จากตาราง พบว่า จากการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อทำการทดสอบ ผู้เรียนมีจำนวน 34 คน ทำการทดสอบก่อนการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยของคะแนน 34.12และ เมื่อนำมา พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น เฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้น แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
ทราบคะแนนของผู้เรียนเรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล และนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 2. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนนำไปพัฒนาการจัดการเรียนเรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google