งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดยนางสาวจุฑารัตน์ บูรณสมภพ

2 ปัญหาการวิจัย 1. ผู้เรียนไม่ผ่านการทดสอบเก็บคะแนนจาก หน่วยการเรียน 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่เน้นการสอนแบบ สาธิต และผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม ทำให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพทางการ เรียนที่แตกต่างกัน เกิดการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน และขาดความเข้าใจ ในบทเรียน

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนระหว่าง ก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลโดย ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาขึ้น

4 ขอบเขตการวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ซึ่งจำแนกเป็นก่อน เรียน และหลังเรียน ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม คือผลสัมฤทธิ์ ของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ตัวแปร

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร นักศึกษา ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 2 ห้องเรียน จำนวน 78 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงโดยการสังเกตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวน 34 คน

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ

7 สรุปผลการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ห้องที่ ชื่อ - สกุล คะแนนก่อนฝึก ( ก่อนเรียน ) 30 คะแนน คะแนนหลังฝึก ( หลังเรียน ) 30 คะแนน ผลต่าง คะแนน ก่อนและหลังฝึก บค.2/1 1. นายไตรทศ มิตรประพันธ์ 12186 2. นางสาวปาณิศา ยวงการ 11198 3. นายนเรนทร์ฤทธิ์ เชื้อเฉลิม 9167 4. นางสาวพาสินี นิลแย้ม 12175 5. นางสาววนันท์สรา พึ่งโพสพ 102010 6. นางสาวมนัญชยา เสงี่ยมงาม 10199 7. นางสาววิลาวัณย์ งามสม 12186 8. นางสาวเข็มพร จันเพ็ง 12164 9. นางสาวสุจิตรา ลุนแดง 15172 10. นางสาวราภรณ์ กลิ่นรื่น 102010 11. นางสาวบุษบง พวงพลับ 91910 12. นายวิทิต บุญเจือ 82012 บค.2/2 13. นางสาวปิยนันท์ บุญเพ็ง 62519 14. นางสาววีนัส บัวเผื่อนหอม 72013 15. นางสาวขวัญฤทัย มุ่งหาเงิน 8157 16. นายดนัย แก่นสาร 9167 17. นายกิตติพันธุ์ ปิติ 6104 18. นายพรพินิจ รักมีศรี 055

8 สรุปผลการวิจัย ห้องที่ ชื่อ - สกุล คะแนนก่อนฝึก ( ก่อนเรียน ) 30 คะแนน คะแนนหลังฝึก ( หลังเรียน ) 30 คะแนน ผลต่าง คะแนน ก่อนและหลังฝึก บค.2/2 19. นางสาวอนัญญา รุ่งเรือง 7169 20. นายธิติพงษ์ กาฬปักษ์ 9156 21. นางสาวจิรวดี ทองธรรม 12164 22. นายชยันต์วุฒิ ตุลสุข 14151 23. นางสาวณัฐวดี ดวงชื่น 15161 24. นายณัฐวิทย์ จึงนิพันธ์พงศ์ 15161 25. นางสาวชิดชนก เอี่ยมสะอาด 12153 26. นายจิรภัทร เอี่ยมทศ 11209 27. นายรัฐพันธ์ วงศ์รักษา 13229 28 นายกฤษณะ จักสาร 92314 29. นายนารเมธวุฒิปัญญารัตนกุล 92617 30. นายธเนศ เกศไพบูลย์ 82416 31. นางสาวกัลยา พลบุตร 102818 32. นายอิศรพงษ์ อ่อนระทวย 112615 33. นายนิธิภัทร์ มีรัตน์ธนวัต 142713 34. นายสิรภพ ผลไธสง 132613 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 34.12 3.10 62.84 4.91 28.73 5.03

9 สรุปผลการวิจัย จากตาราง พบว่า จากการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อทำการทดสอบ ผู้เรียนมีจำนวน 34 คน ทำการทดสอบก่อนการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยของคะแนน 34.12และ เมื่อนำมา พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 62.84 เฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้น 28.73 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย 1. ทราบคะแนนของผู้เรียนเรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล และนำผลที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 2. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนนำไปพัฒนาการจัดการเรียนเรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt “ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google