งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ (KM) ปี 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ (KM) ปี 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ (KM) ปี 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
โดย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

2 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำประเด็นองค์ความรู้ 3 ประเด็นตามยุทธศาสตร์
1.การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร * การลดต้นทุนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - การลดต้นทุนการทำนาโดยใช้น้ำหมักหน่อกล้วยย่อยสลายฟางและตอซัง 2.การสร้างเสริมความแข็งแรงของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร * การจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน - การทำแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนขวาว 2008

3 3.การส่งเสริมการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
* การส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ GAP - การผลิตฝรั่งให้มีคุณภาพ

4 * การลดต้นทุนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การลดต้นทุนการทำนาโดยใช้น้ำหมักหน่อกล้วยย่อยสลายฟางและตอซัง สูตรน้ำหมักหน่อกล้วย 1. หน่อกล้วย 3 กิโลกรัม 2. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม 3. นมสด 1 ขวด 4. เปลือกสับประรด 1 กิโลกรัม อัตราส่วนการใช้ และวิธีการใช้ 1. น้ำหมักหน่อกล้วย 300 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร 2. ใช้ฉีดพ่นตอนตีนา หรือติดกับ รถไถนา

5 ประโยชน์หลังจากการใช้น้ำหมักหน่อกล้วย
1. ลดปัญหาเรื่องข้าวดีดข้าวเด้ง 2. ลดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 3. ลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี

6 จัดทำแผนพัฒนากลุ่มฯ 2 ด้าน
* การจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน - การทำแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนขวาว 2008 จัดทำแผนพัฒนากลุ่มฯ 2 ด้าน 1. ด้านการผลิต * ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ 2 สายพันธุ์ คือ สุพรรณบุรี และ กข 31 (ปทุมธานี 80) * เป้าหมายปริมาณผลผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 1 จำนวน ตัน เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 (ปทุมธานี 80) จำนวน 15 ตัน

7 2. ด้านการตลาด * จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตามแหล่งชุมชน และสี่แยกต่างๆ ภายในอำเภอหนองแซง * เน้นการเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวฯ ใช้เมล็ดพันธุ์จาก ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนฯ * ให้สมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯช่วยกันหาตลาดจากบุคคล ที่ตนรู้จัก * จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แปลงที่ผลิต เมล็ดพันธุ์ปักที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว * ประชาสัมพันธ์ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งข่าวให้เกษตรกรใน อำเภอหนองแซงทราบ

8 * การส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ GAP
- การผลิตฝรั่งให้มีคุณภาพ การเก็บเกี่ยวผลผลิตถูกเวลา และถูกวิธี 1.เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการสังเกตผลว่า ด้านจุกล่างไม่มี สีเขียว เป็นสีนวลๆ บริเวณรอบๆจุกผิวตึง ไม่มีร่องรอย คล้ายรอยตีนกา 2.เก็บเกี่ยวโดยใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง และเหมาะสม เช่น กรรไกร

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ (KM) ปี 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google