งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ ความรู้ (KM) ปี 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอ หนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยโดยโดยโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ ความรู้ (KM) ปี 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอ หนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยโดยโดยโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ ความรู้ (KM) ปี 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอ หนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยโดยโดยโดย

2 จัดทำประเด็นองค์ความรู้ 3 ประเด็นตามยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร 1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตร * การลดต้นทุนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง * การลดต้นทุนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - การลดต้นทุนการทำนาโดยใช้น้ำหมักหน่อ กล้วยย่อยสลายฟางและตอซัง - การลดต้นทุนการทำนาโดยใช้น้ำหมักหน่อ กล้วยย่อยสลายฟางและตอซัง 2. การสร้างเสริมความแข็งแรงของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ ชุมชน และชุมชนเกษตร * การจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน * การจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน - การทำแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนน ขวาว 2008 - การทำแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนน ขวาว 2008

3 3. การส่งเสริมการผลิตและการจัดการ สินค้าเกษตร * การส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบ รับรองมาตรฐานคุณภาพ GAP * การส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบ รับรองมาตรฐานคุณภาพ GAP - การผลิตฝรั่งให้มีคุณภาพ - การผลิตฝรั่งให้มีคุณภาพ

4 * การลดต้นทุนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง - การลดต้นทุนการทำนาโดยใช้น้ำหมักหน่อ กล้วยย่อยสลายฟางและตอซัง - การลดต้นทุนการทำนาโดยใช้น้ำหมักหน่อ กล้วยย่อยสลายฟางและตอซัง สูตรน้ำหมักหน่อ กล้วย 1. หน่อกล้วย 3 กิโลกรัม 2. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม 3. นมสด 1 ขวด 4. เปลือกสับประรด 1 กิโลกรัม อัตราส่วนการใช้ และ วิธีการใช้ 1. น้ำหมักหน่อกล้วย 300 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร 2. ใช้ฉีดพ่นตอนตีนา หรือติดกับ รถไถนา

5 ประโยชน์หลังจากการใช้ น้ำหมักหน่อกล้วย 1. ลดปัญหาเรื่องข้าวดีด ข้าวเด้ง 2. ลดปัญหามลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อม 3. ลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. ลดปริมาณการใช้ ปุ๋ยเคมี

6 * การจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน - การทำแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนน ขวาว 2008 - การทำแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนน ขวาว 2008 จัดทำแผนพัฒนากลุ่มฯ 2 ด้าน 1. ด้านการผลิต 1. ด้านการผลิต * ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ 2 สาย พันธุ์ คือ สุพรรณบุรี 1 และ กข 31 ( ปทุมธานี 80) * ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ 2 สาย พันธุ์ คือ สุพรรณบุรี 1 และ กข 31 ( ปทุมธานี 80) * เป้าหมายปริมาณผลผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 1 จำนวน 20 ตัน * เป้าหมายปริมาณผลผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 1 จำนวน 20 ตัน เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 ( ปทุมธานี 80) จำนวน 15 ตัน เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 31 ( ปทุมธานี 80) จำนวน 15 ตัน

7 2. ด้านการตลาด * จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตามแหล่ง ชุมชน และสี่แยกต่างๆ ภายในอำเภอหนองแซง * จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตามแหล่ง ชุมชน และสี่แยกต่างๆ ภายในอำเภอหนองแซง * เน้นการเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวฯ ใช้เมล็ดพันธุ์จาก ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวชุมชนฯ * เน้นการเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวฯ ใช้เมล็ดพันธุ์จาก ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวชุมชนฯ * ให้สมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวฯช่วยกันหาตลาดจากบุคคล ที่ตนรู้จัก * ให้สมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวฯช่วยกันหาตลาดจากบุคคล ที่ตนรู้จัก * จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แปลงที่ผลิต เมล็ดพันธุ์ปักที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว * จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แปลงที่ผลิต เมล็ดพันธุ์ปักที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว * ประชาสัมพันธ์ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งข่าวให้เกษตรกรใน อำเภอหนองแซงทราบ * ประชาสัมพันธ์ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งข่าวให้เกษตรกรใน อำเภอหนองแซงทราบ

8 * การส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบรับรอง มาตรฐานคุณภาพ GAP - การผลิตฝรั่งให้มีคุณภาพ - การผลิตฝรั่งให้มีคุณภาพ การเก็บเกี่ยวผลผลิตถูกเวลา และ ถูกวิธี 1. เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการสังเกต ผลว่า ด้านจุกล่างไม่มี สีเขียว เป็นสี นวลๆ บริเวณรอบๆจุกผิวตึง ไม่มี ร่องรอย คล้ายรอยตีนกา 2. เก็บเกี่ยวโดยใช้อุปกรณ์ที่ ถูกต้อง และเหมาะสม เช่น กรรไกร

9 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ ความรู้ (KM) ปี 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอ หนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยโดยโดยโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google