งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ สุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในช่องประเภทโครงการหรือ กิจการ ขนาดและหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติ ในลำดับที่ 7 ของเอกสารแนบท้ายประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับ โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทำจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ. ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ลำดับ 7 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีการ เผาหรือฝังกลบของเสียอันตราย ยกเว้นการเผาใน หม้อเผาซิเมนต์ที่ใช้ของเสียอันตรายเป็นวัตถุดิบ ทดแทน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม ทุกขนาด ให้ เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการ หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในช่องประเภทโครงการ หรือกิจการ ขนาดและหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติในลำดับที่ 9 ของเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม พ. ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ลำดับ 9 ท่าเทียบเรือ (1) ที่มีความยาวหน้าท่าที่เรือเข้าเทียบ ได้ (berth length) ตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ หน้าท่าตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ยกเว้นท่าเรือที่ ชาวบ้านใช้สอยในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว (2) ที่มี การขุดลอกร่องน้ำตั้งแต่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป (3) ที่มีการขนถ่ายวัตถุอันตรายหรือกากของเสียอันตรายซึ่ง เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 25,000 ตัน / เดือนขึ้นไป หรือที่มีปริมาณรวมกันทั้งปีตั้งแต่ 250,000 ตัน / ปี ขึ้นไป ให้เสนอในขั้นตอนขออนุมัติหรือขอ อนุญาตโครงการให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาต โครงการ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google