งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานพัฒนาระบบงานส่งซ่อมด้วยระบบ E- office พร้อมแนบไฟล์รูปภาพ - เป็นการพัฒนาจากงานประจำ - เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานซ่อมให้มีระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานพัฒนาระบบงานส่งซ่อมด้วยระบบ E- office พร้อมแนบไฟล์รูปภาพ - เป็นการพัฒนาจากงานประจำ - เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานซ่อมให้มีระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานพัฒนาระบบงานส่งซ่อมด้วยระบบ E- office พร้อมแนบไฟล์รูปภาพ - เป็นการพัฒนาจากงานประจำ - เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานซ่อมให้มีระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - เพื่อทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานไปด้วยคุณภาพและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย นาง มะลิวรรณ์ รัตนวงศ์

2 วิธีการดำเนินงานเดิม o รวบรวมข้อมูล แยกเป็นหมวดหมู่ o บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ o ส่งงานซ่อมโดยไม่แนบไฟล์ภาพ o ปัญหาที่พบในงานส่งซ่อมระบบวิธีการดำเนินงานเดิม o งานซ่อมล่าช้า เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจในข้อมูลของงานส่งซ่อม o การติดต่อประสานงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดประสิทธิภาพ o เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ไม่เพียงพอในการให้บริการ

3 วิธีการดำเนินงาน โทรแจ้งหน่วยซ่อมบำรุง ถ่ายรูป เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ที่ส่งซ่อม บันทึกช้อมูลงานส่งซ่อม o ส่งงานซ่อมด้วยระบบ E-office บันทึกข้อมูลรายละเอียดงานส่งซ่อม ไปที่หน่วยซ่อม บำรุง พร้อมแนบไฟล์ภาพงานซ่อม

4 ผลดีของการพัฒนาระบบงานซ่อม o เพื่อทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานซ่อมบำรุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความ เข้าใจและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ในข้อมูลของงานที่ส่งซ่อมมากยิ่งขึ้น o ทำใหัระบบงานซ่อมมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น o ทำให้มีเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ เพียงพอในการให้บริการ o ยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ และแนวโน้มงานส่งซ่อมลดลง o ทำให้ระบบงานซ่อมมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 Thank you! Contact Address: Prof. Somchai Doe Tel: Email: www.kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt งานพัฒนาระบบงานส่งซ่อมด้วยระบบ E- office พร้อมแนบไฟล์รูปภาพ - เป็นการพัฒนาจากงานประจำ - เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานซ่อมให้มีระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google