งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. ข้อมูลทั่วไปของ โครงการ 186.7005 ๒. ที่มาและ ความ ต้องการ ๓. กลุ่มเป้าหมา ย และ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. ข้อมูลทั่วไปของ โครงการ 186.7005 ๒. ที่มาและ ความ ต้องการ ๓. กลุ่มเป้าหมา ย และ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑. ข้อมูลทั่วไปของ โครงการ 186.7005

3 ๒. ที่มาและ ความ ต้องการ ๓. กลุ่มเป้าหมา ย และ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

4 ตัวชี้วัด ( เชิง ปริมาณ ) ตัวชี้วัด ( เชิง คุณภาพ ) ๔. เป้าหมายกิจกรรม

5 ตัวชี้วัด ( เชิง เวลา ) ตัวชี้วัด ( เชิง ค่าใช้จ่าย ) ตัวชี้วัด ( เชิง พื้นที่ ) ๔. เป้าหมายกิจกรรม ( ต่อ )

6 - 186.7005 187.0000 187.0000 187.0000

7 ๕. วงเงินของ โครงการ ปีงบประมาณเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณรวม 2558186.7005- 2559186.7005- 2560186.7005- 2561186.7005- รวมทั้งสิ้น 747.7005-

8 เงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ

9 ๗. ความเหมาะสมของ โครงการ

10

11 ๘. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ๙. แนวทางแก้ไข

12 ขอบคุณที่ติดตามการนำเสนอ นายมนัส มานะบุตร นายช่างเทคนิคอาวุโส ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์


ดาวน์โหลด ppt ๑. ข้อมูลทั่วไปของ โครงการ 186.7005 ๒. ที่มาและ ความ ต้องการ ๓. กลุ่มเป้าหมา ย และ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google