งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาการใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาการใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาการใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาวสมพิศ แซ่เฮง โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เป็นวิชาที่ต้องคำนวณ นักเรียนจะ รู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่ายง่ายผู้วิจัยได้สังเกตการเรียนการ สอน พบว่า จากการที่ครูผู้สอนได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนในชั้น หลังจากการสอนครูได้ประเมินผล โดยการมอบหมายให้ทำ แบบฝึกหัด และ แบบทดสอบ พบว่านักเรียนบางคนไม่สามารถทำแบบฝึกหัด และทำข้อสอบผ่าน เกณฑ์ ที่กำหนด ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้น เกิดจากการที่นักเรียนบาง คนเรียนรู้ได้ช้า และมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน จึงได้หา วิธีการที่จะจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจ และกระตุ้นให้นักเรียนมี ความกระตือรือร้นมากขึ้น กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วย เพื่อนนั้น เป็นวิธีการที่ช่วยสนับสนุนวิธีการดังกล่าวได้ทางหนึ่ง โดย ให้เพื่อนได้มีบทบาทสำคัญในการเรียน เพื่อมีอิทธิพลในการสร้าง ความสนใจ จูงใจ และการยอมรับของเพื่อนด้วยกัน การจัดการเรียน การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จะใช้วิธีเฟ้นหาเพื่อนที่เก่งช่วยเพื่อนที่ เรียนอ่อนทำให้มีผลการเรียนดีขึ้น โดยกำหนดให้มีนักเรียนที่เก่ง คอยช่วยเหลือ แนะนำ อธิบายหัวข้อต่างๆ ที่เพื่อนไม่เข้าใจ คอย ติดตามช่วยเหลือจนเข้าใจใน เรื่องนั้น ๆ ความสนิทสนม และใกล้ชิดของกลุ่มทำให้ผู้มีปัญหามี ความรู้สึกเกิดการยอมรับ อยากพัฒนาตนเอง จนส่งผลให้เกิดการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการใช้วิธีสอนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

4 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ห้อง XO02 จำนวน 5 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ เจาะจง

5 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 2

6 ตารางที่ 1 คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน ของเรื่อง การวัดค่ากลาง ของข้อมูล และค่ามาตรฐาน จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนดิบเรื่องการวัดค่ากลางของ ข้อมูลมีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 2 คะแนนแต่เมื่อแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานมีคะแนน มาตรฐานอยู่ระหว่าง -1.97 ถึง -1.26 ส่วนเรื่องค่ามาตรฐาน คะแนนดิบอยู่ระหว่าง 4 ถึง 7 คะแนนแต่เมื่อแปลงเป็นคะแนน มาตรฐานมีคะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง -1.39 ถึง 0.51 คนที่เรื่องการวัดค่ากลางของ ข้อมูล เรื่องค่ามาตรฐาน คะแนนดิบคะแนน มาตรฐาน คะแนนดิบคะแนน มาตรฐาน 10-1.975-0.76 21-1.6270.51 31-1.624-1.39 42-1.265-0.76 52-1.266-0.13

7 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่าง คะแนน มาตรฐานเฉลี่ยเรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูล และค่ามาตรฐาน จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนมาตรฐานเฉลี่ยเรื่องค่า มาตรฐานเท่ากับ -0.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนมาตรฐานเฉลี่ยเรื่องการวัดค่ากลาง ของข้อมูลท่ากับ -1.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 คะแนน แต่ถ้าเปรียบเทียบความแตกต่าง คะแนนมาตรฐาน เฉลี่ยเรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูล และค่ามาตรฐานมีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.04 เรื่องการวัดค่ากลางของ ข้อมูล เรื่องค่ามาตรฐาน tP คะแนน มาตรฐาน เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน คะแนน มาตรฐาน เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน - 3.16.04 -1.54 0.29-0.510.72

8 สรุปผลการวิจัย คะแนนมาตรฐานเฉลี่ยเรื่องค่า มาตรฐานซึ่งใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วย เพื่อนมีคะแนนมาตรฐานสูงกว่าคะแนน มาตรฐานเฉลี่ยเรื่องการวัดค่ากลาง ของข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.04


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาการใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google