งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 22 1. ข้อมูลของระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ประเภทใดไม่ใช่พื้นที่ที่ นิยมใช้กันมากคืออะไร ก. ตาราง ข. ข่าวสาร ค. รูปกราฟ ง. คำอธิบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 22 1. ข้อมูลของระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ประเภทใดไม่ใช่พื้นที่ที่ นิยมใช้กันมากคืออะไร ก. ตาราง ข. ข่าวสาร ค. รูปกราฟ ง. คำอธิบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูธีระพล เข่งวา 22 1. ข้อมูลของระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ประเภทใดไม่ใช่พื้นที่ที่ นิยมใช้กันมากคืออะไร ก. ตาราง ข. ข่าวสาร ค. รูปกราฟ ง. คำอธิบาย

3 ครูธีระพล เข่งวา 23 2. ข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ ประมวลหรือแปลความแล้วเรียก ว่าอะไร ก. ข้อมูลดิบ ข. สารสนเทศ ค. ข้อมูลพื้นที่ ง. ข้อมูลที่ถูกต้อง

4 ครูธีระพล เข่งวา 24 3. ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการทำแบบ จำลองความสูงเชิงเลขคืออะไร ก. รูปภาพ ข. เส้นชั้นความสูงเท่า ค. คำอธิบาย ข่าวสาร ง. พิกัดทางภูมิศาสตร์

5 ครูธีระพล เข่งวา 25 4. หน่วยงานหลักใดที่จำเป็นต้องให้ ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระดับจังหวัดที่มีฐานข้อมูลอยู่ ก. กระทรวงศึกษาธิการ สำนัก นายกรัฐมนตรี ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม

6 ครูธีระพล เข่งวา 26 ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

7 ครูธีระพล เข่งวา 27 5. หน่วยงานใดเป็นแหล่งข้อมูลหลัก ในเรื่องทรัพยากรทางทะเล ก. กรมอุทกศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมประมง ข. กรมทรัพยากรธรณี กรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร

8 ครูธีระพล เข่งวา 28 5. หน่วยงานใดเป็นแหล่งข้อมูลหลัก ในเรื่องทรัพยากรทางทะเล ค. กรมแผนที่ทหาร กรมทรัพยากร ธรณี กรมประมง ง. กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทกศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี

9 ครูธีระพล เข่งวา 29 5. หน่วยงานใดเป็นแหล่งข้อมูลหลัก ในเรื่องทรัพยากรทางทะเล ก. กรมอุทกศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมประมง ข. กรมทรัพยากรธรณี กรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร

10 ครูธีระพล เข่งวา 30 6. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS ใช้วิเคราะห์อะไรได้บ้างนั้นขึ้น อยู่กับข้อใด ก. เงื่อนไข ข. ความเหมาะสม ค. การจัดทำฐานข้อมูล ง. การสร้างแบบจำลอง

11 ครูธีระพล เข่งวา 31 7. ข้อความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์หรือ GIS ข้อใดถูกต้อง ก. มีประสิทธิภาพพอกับข้อมูลแผนที่ ข. เก็บข้อมูลในเชิงพื้นที่ให้ทันสมัย อยู่เสมอ

12 ครูธีระพล เข่งวา 32 7. ข้อความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์หรือ GIS ข้อใดถูกต้อง ค. มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ฐาน ข้อมูลจากแผนที่เท่านั้น ง. สามารถสร้างแบบจำลองได้โดย ใช้ ฐานข้อมูลเพียงชนิดเดียว

13 ครูธีระพล เข่งวา 33 7. ข้อความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์หรือ GIS ข้อใดถูกต้อง ก. มีประสิทธิภาพพอกับข้อมูลแผนที่ ข. เก็บข้อมูลในเชิงพื้นที่ให้ทันสมัย อยู่เสมอ

14 ครูธีระพล เข่งวา พบกัน ใหม่ 34 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 22 1. ข้อมูลของระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ประเภทใดไม่ใช่พื้นที่ที่ นิยมใช้กันมากคืออะไร ก. ตาราง ข. ข่าวสาร ค. รูปกราฟ ง. คำอธิบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google