งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Faulty Kettle. B.AT A PLANT (P.85) 1. He has lung cancer that might/could/will kill him. 2. He thinks he got it because he worked at the plant where.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Faulty Kettle. B.AT A PLANT (P.85) 1. He has lung cancer that might/could/will kill him. 2. He thinks he got it because he worked at the plant where."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Faulty Kettle

2 B.AT A PLANT (P.85) 1. He has lung cancer that might/could/will kill him. 2. He thinks he got it because he worked at the plant where rubbish was burned. 3. He breathed in dust that contained dangerous chemicals in it. 4. Now he and five other workers are suing the owners of the plant. 5. They ask for/ are asking for $5 million because they are very sick.

3 รับ sheet หน้า 86… งานที่ 8... ตอบคำถามทั้ง 8 ข้อ... รวบรวมคำตอบทั้ง 8 ข้อ มาเขียน รวมความเป็นเนื้อเรื่องลงที่ว่างด้านล่าง โดยมี คำเชื่อมให้สมบูรณ์ พร้อมแปลเป็นไทยทุก ประโยค

4 จบหน่วยที่ 7... นัดหมาย จบหน่วยที่ 7... นัดหมาย คาบหน้าสอบเก็บคะแนน K 10 คะแนน ( นัด หมายห้องและคาบที่ใช้สอบ ) ให้นักเรียนรวบรวมงานของบทที่ 7 ส่ง โดยส่ง ได้จนถึง วันที่ 24 ก. พ. 58 เป็นวัน สุดท้าย หลังจากวันที่ 24 ก. พ. 58 ไม่ รับส่งงานทุกชิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ ตาม และใช้แบบปกต่อไปนี้เพื่อรวบรวมงาน ส่ง ให้นักเรียนรวบรวมงานของบทที่ 7 ส่ง โดยส่ง ได้จนถึง วันที่ 24 ก. พ. 58 เป็นวัน สุดท้าย หลังจากวันที่ 24 ก. พ. 58 ไม่ รับส่งงานทุกชิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ ตาม และใช้แบบปกต่อไปนี้เพื่อรวบรวมงาน ส่ง

5 WORKSHEETS UNIT 7 Submitted by Name.................................................Number...................... Class............................................... Present Mr. Supachat Imkasem E33208 Reading and Writing English Semester 2 / 2557 Sa-nguanying School Suphanburi


ดาวน์โหลด ppt The Faulty Kettle. B.AT A PLANT (P.85) 1. He has lung cancer that might/could/will kill him. 2. He thinks he got it because he worked at the plant where.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google