งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้ขอรับหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ที่ประสงค์จะใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1.1 ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อกรมธุรกิจพลังงาน รายละเอียดดังนี้ - ชื่อและประเทศผู้ผลิตถังเก็บและจ่ายก๊าซ ที่ผลิตขึ้นใหม่ - จำนวนที่จะนำเข้า - การนัดหมายตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผู้ผลิต

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.2 จัดให้มีการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผู้ผลิตถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่งก๊าซ ที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยกรมธุรกิจพลังงานจะตรวจประเมินระบบ ดังนี้ - ตรวจโรงงาน และหรือเอกสารแสดงวิธีการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต และหากการตรวจเอกสารไม่เพียงพอ กรมธุรกิจพลังงานอาจตรวจโรงานในต่างประเทศประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ - พิจารณาใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพของผู้ผลิต ว่าได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.3 จัดให้มีการสุ่มตรวจวัสดุที่ใช้ในการผลิตและนำไปทดสอบและตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ - ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมธุรกิจพลังงาน หรือได้รับรองคุณภาพ ISO 17025 - โรงงานผู้ผลิตที่มีเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานและผู้ทดสอบและตรวจสอบเป็นผู้ควบคุม 1.4 รวบรวมเอกสารตาม (1.2) และ (1.3) เพื่อใช้ยื่นต่อกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อขอทดสอบและตรวจสอบทำประวัติของถังเก็บและจ่ายก๊าซและถังขนส่งก๊าซ ที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google