งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและ ตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถัง ขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและ ตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถัง ขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและ ตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถัง ขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการ นำเข้าจากต่างประเทศ พ. ศ. 2556 ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ผู้ขอรับหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ บรรจุก๊าซ ที่ประสงค์จะใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้า จากต่างประเทศ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1.1 ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อกรมธุรกิจ พลังงาน รายละเอียดดังนี้ - ชื่อและประเทศผู้ผลิตถังเก็บและจ่ายก๊าซ ที่ ผลิตขึ้นใหม่ - จำนวนที่จะนำเข้า - การนัดหมายตรวจประเมินระบบควบคุม คุณภาพผู้ผลิต

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1.2 จัดให้มีการตรวจประเมินระบบควบคุม คุณภาพผู้ผลิตถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่ง ก๊าซ ที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยกรมธุรกิจพลังงานจะ ตรวจประเมินระบบ ดังนี้ - ตรวจโรงงาน และหรือเอกสารแสดงวิธีการ ควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต และหากการตรวจ เอกสารไม่เพียงพอ กรมธุรกิจพลังงานอาจตรวจ โรงานในต่างประเทศประกอบการพิจารณาด้วยก็ ได้ - พิจารณาใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ของผู้ผลิต ว่าได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1.3 จัดให้มีการสุ่มตรวจวัสดุที่ใช้ในการผลิตและ นำไปทดสอบและตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ - ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรม ธุรกิจพลังงาน หรือได้รับรองคุณภาพ ISO 17025 - โรงงานผู้ผลิตที่มีเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน และผู้ทดสอบและตรวจสอบเป็นผู้ควบคุม 1.4 รวบรวมเอกสารตาม (1.2) และ (1.3) เพื่อใช้ ยื่นต่อกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อขอทดสอบและ ตรวจสอบทำประวัติของถังเก็บและจ่ายก๊าซและ ถังขนส่งก๊าซ ที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจาก ต่างประเทศ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและ ตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถัง ขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google