งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน / นักศึกษาที่ มีต่อการบริการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค บริหารธุรกิจกรุงเทพ ผู้วิจัย นางสาววรันธร ปรุง เรณู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน / นักศึกษาที่ มีต่อการบริการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค บริหารธุรกิจกรุงเทพ ผู้วิจัย นางสาววรันธร ปรุง เรณู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน / นักศึกษาที่ มีต่อการบริการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค บริหารธุรกิจกรุงเทพ ผู้วิจัย นางสาววรันธร ปรุง เรณู

3 ปัญหาการวิจัย งานบริการ เป็นหัวใจของหลาย ๆ หน่วยงาน รวมถึงในสถานศึกษา ผู้วิจัย เป็นผู้รับผิดชอบส่วนหนึ่งในงานบริการ ของสถานศึกษา จึงมีความสนใจที่จะ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน / นักศึกษา ที่มีต่อการบริการของ สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนางานและปรับปรุงการบริการ ในส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้มี คุณภาพและสอดคล้องกับความพึงพอใจ ของนักเรียน / นักศึกษา

4 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ นักเรียน / นักศึกษา ที่มีต่อการบริการ ของวิทยาลัย อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ กรุงเทพ 1) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ ความพึง พอใจของนักเรียน / นักศึกษาที่มีต่อ การบริการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

5

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ กรุงเทพ ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 2,007 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน / นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 333 คน ได้มาจากการเปิดตาราง ทาโร ยามาเน่ (Yamane)

7 สรุปผลการวิจัย

8 ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ พึงพอใจของนักเรียน / นักศึกษาที่มีต่อการบริการ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยรวม และ จำแนกตามรายข้อ

9 ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึง พอใจของนักเรียน / นักศึกษาที่มีต่อการบริการ ของวิทยาลัย อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ โดยรวม และ จำแนกตามรายข้อ ( ต่อ )

10 ตารางที่ 4.3 ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของนักเรียน / นักศึกษาที่มีต่อการบริการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน / นักศึกษาที่ มีต่อการบริการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค บริหารธุรกิจกรุงเทพ ผู้วิจัย นางสาววรันธร ปรุง เรณู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google