งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O www.themegallery.com รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของ OLIVA โดย นางสาว ศศิวิมล จันทรังษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O www.themegallery.com รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของ OLIVA โดย นางสาว ศศิวิมล จันทรังษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O www.themegallery.com รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของ OLIVA โดย นางสาว ศศิวิมล จันทรังษี

2 แหล่งที่มาของข้อมูล บุญเลี้ยง ทองทุม. (2553). การพัฒนา หลักสูตร. จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. สงัด อุทรานันท์. (2532). พื้นฐานและ หลักการพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : มิตร สยาม.

3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตาม แนวคิดของโอลิวา กำหนด จุดหมาย ของ การศึกษา กำหนด ความ ต้องการ จำเป็น ของ นักเรียน กำหนด ความ ต้องการ จำเป็น ของสังคม กำหนด ความ ต้องการ จำเป็นของ นักเรียน เฉพาะกลุ่ม กำหนด ความ ต้องการ จำเป็นของ ชุมชน กำหนด ความ ต้องการ จำเป็นของ เนื้อหาสาระ กำหนด เป้าหมา ยของ หลักสูตร ขั้น รวบรว มและ การ นำ หลักสู ตรไป ใช้ กำหนด เป้าหมาย ของการ จัดการ เรียนการ สอน กำหนด จุดประสงค์ ของการ จัดการ เรียนการ สอน เลือก ยุทธวิธี ในการ เรียน การสอน เลือก เทคนิค การ ประเมิน ผลก่อน สอน นำยุทธวิธี ไปใช้ใน การปฏิบัติ จริง ตัดสินใจ ขั้น สุดท้าย เกี่ยวกับ การ ประเมินผ ลการ สอน ประเมินผล การจัดการ เรียนการ สอน ประเมิ น หลักสู ตร (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(9A) (10) (9B) (11) (12)  แทนขั้น ปฏิบัติงาน  แทนขั้น วางแผน

4 THANK YOU FORATTENTION


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O www.themegallery.com รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของ OLIVA โดย นางสาว ศศิวิมล จันทรังษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google