งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย ความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนจาก เทคโนโลยี ไอแพด คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ชื่อผู้วิจัย นางสาวภัทธิรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย ความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนจาก เทคโนโลยี ไอแพด คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ชื่อผู้วิจัย นางสาวภัทธิรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย ความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนจาก เทคโนโลยี ไอแพด คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ชื่อผู้วิจัย นางสาวภัทธิรา กลิ่นหอม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากที่ผู้วิจัยได้ ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการผลิตและ พัฒนาสื่อการสอนจากเทคโนโลยี ไอแพด คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีหน้าที่หลักในด้าน มัลติมีเดียในด้าน ภาพยนตร์ เพลง เกม อีบุ๊ก และ ท่องเว็บไซต์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) ในปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัยมี ความต้องการในการศึกษาถึงความพึงพอใจในการ ใช้สื่อการสอนจากเทคโนโลยีไอแพดคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ของทางวิทยาลัยฯ เพื่อจะได้ทราบถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการสอนซึ่งจะเป็น แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง การผลิตและพัฒนา สื่อการสอนจากเทคโนโลยี ไอแพด คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลใช้สำหรับการ วางแผน การผลิตและพัฒนาสื่อการสอนต่อไป

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ความพึงพอใจ ใช้สื่อการสอน จาก เทคโนโลยี ไอแพด คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนของ วิทยาลัย เทคโนโลยี สยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) ข้อมูลพื้นฐาน ------------------- ---------- 1. เพศ 2. ระดับ การศึกษา 3. สาขาวิชา 4. ความรู้ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีไอ แพด คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ความพึงพอใจใน การใช้สื่อการสอน จากเทคโนโลยีไอ แพดคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ------------------------ ------------- 1. ส่วนนำของบทเรียน 2. เนื้อหาของบทเรียน 3. การใช้ภาษา 4. การออกแบบระบบการ เรียนการสอน 5. ส่วนประกอบด้าน MULTIMEDIA 6. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ ตัวแปร ต้น ตัวแปร ตาม

4 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามตัวแปร อายุ เพศ และระดับการศึกษา

5 ความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนจากเทคโนโลยี ไอแพด คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ [SBAC]

6 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาถึงระดับพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน จากเทคโนโลยี ไอแพด คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ อยู่ในระดับ มาก x-bar = 3.60 ซึ่งส่วนที่นักศึกษามีความพอใจสูงสุด คือ เรื่องของ ส่วนประกอบด้าน MULTIMEDIA และการออกแบบ ปฏิสัมพันธ์ x-bar = 3.62 เนื่องด้วย เพราะสื่อการ สอนมีการใช้ภาพกราฟิกเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหา และมีความสวยงาม มีความคิด สร้างสรรค์ในการออกแบบ รองลงมาคือการออกแบบระบบการเรียนการสอน เนื้อหาของบทเรียน การใช้ภาษา และที่มีความพึง พอใจน้อยสุดคือ ส่วนนำของบทเรียน x-bar = 3.56

7


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย ความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนจาก เทคโนโลยี ไอแพด คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ชื่อผู้วิจัย นางสาวภัทธิรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google