งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่านิยมทางเพศของ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่านิยมทางเพศของ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ค่านิยมทางเพศของ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

3 ปัญหาการวิจัย อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า วัยรุ่นไทยเฉพาะเพศหญิง อายุ 10-19 ปี มีการตั้งครรภ์สูง สามแสนคนต่อปี เด็กหญิง 1.5 แสนคน ผ่านประสบการณ์ทำแท้งที่ผิด กฎหมาย และเด็กหญิงอีกครึ่งหนึ่ง ท้องไม่พร้อมเป็นที่มาของการ ทอดทิ้งเด็ก กรมควบคุมโรค พบว่า ผู้หญิงมัธยมปีที่ 2 ร้อยละ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 40 และอาชีวศึกษาร้อยละ 50-60 ผ่านการมีเพศสัมพันธุ์มาแล้ว ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจจะสำรวจค่านิยม ทางเพศของนักเรียนที่เรียนวิชาเพศศึกษา ตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเรียนในชั้นปี ที่ 1 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เห็นความคิดเห็นของ เพศตรงข้าม ของเพื่อนร่วมชั้น และเพื่อนใน ระดับชั้นเดียวกัน และจะได้ปรับเปลี่ยนค่านิยม ไปในทิศทางที่ควรจะเป็น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ค่านิยมทางเพศของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1 โรงเรียนกรุงเทพการ บัญชีวิทยาลัย

5 สรุปตารางวิเคราะห์ ข้อมูล

6 คำถามห้อง เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หญิงชายหญิงชาย 1. ฉันคิดว่าการอยู่ใกล้ชิดหรือการ สัมผัสตัวเพศตรงข้ามอาจนำไปสู่การมี เพศสัมพันธ์ รวม =266 43.98(1 7) 34.97(93 ) 11.66(31 ) 9.39(25 ) 2. ฉันคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่ผู้หญิงสมัยนี้ จะพกถุงยางอนามัย รวม =266 34.21(9 1) 30.45(81 ) 22.18(59 ) 13.16(3 5) 3. ฉันรับได้ ถ้ารู้ว่าแฟนเคยมี เพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อน รวม =266 26.32(7 0) 21.05(56 ) 29.69(79 ) 22.94(6 1) 4. ฉันคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่นักเรียน ชายจะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงมากกว่า 1 คน รวม =266 35.34(9 4) 32.71(87 ) 21.05(56 ) 10.90(2 9) 5. ฉันคิดว่าคู่รักของฉันในวันนี้ จะเป็น คนที่ฉันจะแต่งงานด้วยในอนาคต รวม =266 14.66(3 9) 18.05(48 ) 41.35(11 0) 25.94(6 9) 6. เป็นเรื่องง่ายที่ฉันจะคุย เรื่องการมี เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกับแฟน รวม =266 47.37(1 26) 39.48(10 5) 8.64(23)4.51(12 )

7 สรุปผลการวิจัย กลุ่มประชากรเป็นนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จำนวน 382 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 266 คน

8 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกับแฟน เห็นด้วยว่าการอยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสตัวเพศตรงข้ามอาจนำไปสู่การมี เพศสัมพันธ์ เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องง่ายที่ผู้หญิงสมัยนี้จะพกถุงยางอนามัย ไม่เห็นด้วยและรับไม่ได้ ถ้ารู้ว่าแฟนเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อน เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่นักเรียนชายจะมีเพศสัมพันธ์กับหญิง มากกว่าหนึ่งคน ไม่เห็นด้วยว่าคู่รักของฉันในวันนี้จะเป็นคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยในอนาคต

9


ดาวน์โหลด ppt ค่านิยมทางเพศของ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 ณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google