งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนในสังคมโลกยังให้ ความสนใจไม่มากนักและที่สำคัญ คือ ยังมีคน จำนวนมากขาดความเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนในสังคมโลกยังให้ ความสนใจไม่มากนักและที่สำคัญ คือ ยังมีคน จำนวนมากขาดความเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนในสังคมโลกยังให้ ความสนใจไม่มากนักและที่สำคัญ คือ ยังมีคน จำนวนมากขาดความเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนใน โลก มีส่วนร่วมกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพียงแต่จะมากหรือน้อยนั้นย่อมแตกต่างกันไป ตามพฤติกรรม และรูปแบบการ ดำเนินชีวิตของ แต่ละบุคคลเช่น การอุปโภค บริโภค การใช้ ยานพาหนะรวมถึงการใช้เครื่องอำนวยความ สะดวกประเภทต่าง ๆ ยิ่งบุคคลใดอุปโภค บริโภคมากหรือใช้ชีวิตพึ่งพาสิ่งอำนวยความ สะดวกมาก บุคคลผู้นั้นก็มีส่วนทำให้เกิด “ ภาวะ โลกร้อน ” มากขึ้นเท่านั้นเพราะสิ่งอุปโภค บริโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกชนิดล้วน แล้วแต่ต้องผ่านกระบวนการผลิตทั้งสิ้น และใน กระบวนการผลิตก็ย่อมก่อให้เกิดก๊าซพิษชนิด ต่าง ๆ โดยเฉพาะก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการ สำคัญที่ทำให้เกิด “ ภาวะโลกร้อน ”

4 จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการใช้ชีวิตที่เน้นการ บริโภค และเน้นความสะดวกสบายมีส่วนก่อให้เกิด ปรากฏการณ์ “ ภาวะโลกร้อน ” หากกล่าวถึง “ ภาวะโลกร้อน ” อาจกล่าว อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ว่าขณะที่ กระบวนการผลิตทำงานจะก่อให้เกิดก๊าซเรือน กระจกลอยขึ้นไปสะสมตัวในชั้นบรรยากาศและเมื่อ การสะสมตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเกิดปฏิกิริยาที่ ทำให้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่อง ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามา สะท้อนกลับออกไป นอกชั้นบรรยากาศได้น้อยลง พลังงานความร้อน จากแสงอาทิตย์จึงถูกกักเก็บเอาไว้ใต้ชั้น บรรยากาศมากขึ้นอันเป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลก สูงขึ้น ซึ่งนักวิชาการเรียกภาวะดังกล่าวว่า “ ภาวะ โลกร้อน ”

5 ปรากฏการณ์ “ ภาวะโลกร้อน ” ได้ก่อให้เกิด เหตุการณ์ที่เป็นภัยกับมนุษย์หลายประการ เช่น น้ำท่วม ความแห้งแล้ง ลมพายุ อุณหภูมิที่สูงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและรุกตัวเข้า มาในแผ่นดิน โดยช่วงเวลาที่ผ่านมา “ ภาวะโลก ร้อน ” ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นในหลายพื้นที่ของโลก ดังข้อมูลที่ สามารรวบรวม สรุปได้ดังนี้ ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้นํ้าแข็งบริเวณขั้วโลก เหนือละลายครั้งใหญ่ ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่ม สูงขึ้น และรุกตัวเข้าไปสู่แผ่นดิน ในหลายพื้นที่ของโลก ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้อง อพยพย้ายถิ่น และสูญเสียที่ดินทำกินด้วย ซึ่ง หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ในอนาคตสัดส่วน ของพื้นที่น้ำ 3 ส่วน ต่อแผ่นดิน 1 ส่วน อาจมีการ เปลี่ยนแปลง

6 ภาวะโลกร้อน ทำให้มวลน้ำแข็งของมหาสมุทร อาร์กติกบางลง ส่งผลกระทบต่อวิถีการล่าสัตว์ เช่น หมีขั้วโลกแมวน้ำ และกวางคาริบู เพื่อการ ดำรงชีพของ พรานชาวอินูอิตหรือชาวเอสกิโม เนื่องจากแผ่นน้ำแข็งที่บางลงเกิดการแตกหักได้ ง่ายทำให้เป็นอุปสรรคต่อการล่าสัตว์นอกจากนี้ สัตว์ดังกล่าวก็เริ่มมีจำนวนลดลงตามธรรมชาติ เพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ได้ ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้หิมะที่ปกคลุมภูเขา หลายแห่ง ในทวีปยุโรปลดน้อยลงจนไม่สามารถเล่นสกีได้ ซึ่งทำให้ รูปแบบวัฒนธรรมการพักผ่อนของคนในทวีป ยุโรปเริ่มมีการ เปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนในสังคมโลกยังให้ ความสนใจไม่มากนักและที่สำคัญ คือ ยังมีคน จำนวนมากขาดความเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google