งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Effect of temperature on the moisture sorption isotherm in marinated dried giant snake head fish ผลของอุณหภูมิที่มีต่อซอพชันไอโซเทอม ของความชื้นในผลิตภัณฑ์ปลาชะโดสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Effect of temperature on the moisture sorption isotherm in marinated dried giant snake head fish ผลของอุณหภูมิที่มีต่อซอพชันไอโซเทอม ของความชื้นในผลิตภัณฑ์ปลาชะโดสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Effect of temperature on the moisture sorption isotherm in marinated dried giant snake head fish ผลของอุณหภูมิที่มีต่อซอพชันไอโซเทอม ของความชื้นในผลิตภัณฑ์ปลาชะโดสวรรค์ นาย ภิญโญ โอวาสิทธิ์ และ อ. ดร. ยงยุทธ เฉลิมชาติ

2 ที่มาและความสำคัญ ปัญหาอย่างหนึ่งที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ อาหารแห้งได้แก่ การที่ไม่สามารถเก็บไว้ ได้นาน เพราะอาหารดังกล่าวจะดูดซับน้ำ ในบรรยากาศที่มีความชื้นสูงไว้ ส่งผลให้ ความชื่นในผลิตภัณฑ์จะเพิ่มสูงขึ้นตาม ระยะเวลาในการเก็บ ดังนั้นปริมาณน้ำอิสระ (water activity, a w ) จึงเป็นปัจจัยสำคัญใน การควบคุมคุณภาพของปลาชะโดสวรรค์ให้ ได้มาตราฐาน และไม่มีกลิ่นเหม็น ถ้าทราบ moisture adsorption isotherm ที่สภาวะ ต่างๆ จะสามารถควบคุมปริมาณน้ำอิสระได้

3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณความชื้นของปลาชะโดสวรรค์กับ ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิในการเก็บ รักษา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการหาค่าคงที่ และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ moisture sorption isotherms ของปลา ชะโดสวรรค์ที่เหมาะสม

4 Modified Henderson equation : Modified Chung Pfost equation : Modified Oswin equation : Modified Halsey equation : GAB equation : BET equation :

5 การเตรียมปลาชะโดสวรรค์ นำปลาชะโดมาหั่นเป็นชิ้น บางๆ หมักกับน้ำปรุง นำไปอบในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 1 วัน ทอดในน้ำมันพืช

6

7 ปลาชะโดที่ทอดเสร็จ แล้ว

8 การเตรียมสารละลายเกลือ อิ่มตัว อัตราส่วน awaw เกลือ เกลือ (kg ) น้ำ (kg) 50 ๐ C26 ๐ C9 ๐ C LiCl0.11200.06300.11240.11270.1129 MgCl 2 0.10000.01250.31370.32570.3357 Mg(NO 3 ) 2 0.22500.03400.46470.52420.5780 NaCl0.30000.07500.74890.75320.7567 BaCl 2 0.37500.10500.88760.90300.9157

9 วิธีทดลอง นำปลาชะโดสวรรค์ที่เตรียมไว้มาปั่นแล้วอบ ที่อุณหภูมิ 50 ๐ C ประมาณ 1 วันแล้วเก็บ ไว้ในโถดูดความชื้นประมาณ 3 วัน หาปริมาณความชื้นมาตรฐานแห้งของปลา ชะโดสวรรค์นี้ แบ่งปลาชะโดสวรรค์ที่เตรียมได้มาใส่ไว้ใน ภาชนะหาความชื้น จำนวน 30 ภาชนะ ภาชนะละประมาณ 4 กรัม โดยนำไปวางไว้ เหนือสารละลายเกลืออิ่มตัว 5 ชนิด ได้แก่ LiCl, MgCl 2, Mg(NO 3 ) 2, NaCl และ BaCl 2 โดยนำไปวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 50 ๐ C, อุณหภูมิห้อง (26 ๐ C) และ 9 ๐ C

10 วิธีทดลอง ชั่งน้ำหนักของตัวอย่างที่เตรียมไว้เป็นระยะๆ วิเคราะห์หาปริมาณความชื้น จนกระทั่ง ความชื้นคงที่ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหา ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ของ Handerson, Chaung- Pfost, Halsey, Oswin, Guggenheim- Anderson-de Boer(GAB) และ Brunauer- Emmett-Teller(BET)

11 เปรียบเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดในการ ทำนายและติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณ ความชื้นของปลาชะโดสวรรค์ วิธีทดลอง

12

13 ผลการทดลอง

14 ผลการทดลอง

15 ผลการทดลอง

16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % ความชื้น มาตรฐานแห้ง ที่สมดุล กับ Water Activity

17

18

19

20 Model ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ อุณหภูมิ ( ๐ C) R2R2 SEE RMR E ABCM0M0 Modified Henderson 0.00 45 587. 56 030.8313- 50 0.94 41 0.10 55 26.7 23 3 Modified Chung Pfost 84.0 11 4 6.39 18 - 274. 329 1- 0.90 29 0.13 90 33.6 25 4 Modified Oswin - 80.3 23 2 0.24 901.2874- 0.96 12 0.08 78 22.4 36 4 Modified Halsey - 2. 14 05 - 0. 00 170.9809- 0.97 91 0.06 45 15.9 65 4 GAB 0.31 50 0.80 990.3503- 0.99 54 0.02 02 19.7 79 3 BET-- - 883 39.4 272 0.0 5 9 8 0.96 80 0.04 38 46.3 60 8 Modified Henderson 0.00 49 635. 20 021.0123- 26 0.97 21 0.07 51 18.6 39 4 Modified Chung Pfost 91.0 07 3 6.64 30 - 279. 482 8- 0.94 24 0.10 80 26.0 35 7 Modified Oswin - 80.3 05 9 0.24 911.5416- 0.98 50 0.05 51 12.8 03 3 Modified Halsey - 2. 07 88 - 0. 00 181.1119- 0.99 14 0.04 18 5.16 37 GAB 0.48 62 0.65 820.5139- 0.99 17 0.02 54 15.7 30 5 BET-- 8215.3 499 0.0 5 4 4 0.89 23 0.07 47 18.5 05 8 Modified Henderson 0.00 56 749. 27 211.1416- 9 0.97 01 0.07 86 20.2 74 9 Modified Chung Pfost 98.5 80 7 8.24 97 - 283. 630 8- 0.95 28 0.09 88 23.7 53 0 Modified Oswin - 80.3 05 5 0.24 911.7206- 0.98 51 0.05 55 13.9 21 8 Modified Halsey - 2. 20 64 - 0. 00 211.2337- 0.99 17 0.04 15 8.33 31 GAB 0.09 97 0.89 794.6077- 0.99 55 0.01 85 12.5 37 5 BET-- 62394. 940 0 0.0 4 8 6 0.91 52 0.06 58 16.4 79 9

21 สรุปผลการทดลอง จากการศึกษาพฤติกรรมการดูดซับความชื้น ของปลาชะโดสวรรค์พบว่าเมื่อค่า water activity เพิ่มขึ้น การดูดซับความชื้นของปลาชะโดสวรรค์ ก็มีค่าเพิ่มขึ้นด้วย และจะสังเกตได้ว่าในช่วงที่ water activity มีค่าต่ำๆ ( 0.1 - 0.5) ความชื้น เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ขณะที่ในช่วง water activity สูงๆ การเพิ่มขึ้นของความชื้นจะมีอัตราที่เร็วกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อทำการทดลองที่อุณหภูมิ 9 ๐ C 26 ๐ C และ 50 ๐ C พบว่า อุณหภูมิไม่มีผลต่อ การดูดซับความชื้นของปลาชะโดสวรรค์ จากการวิเคราะห์หาแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมพบว่า แบบจำลองของ GAB และ Modified Halsey ให้ผลที่สอดคล้อง กับการทดลองมากที่สุด

22 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Effect of temperature on the moisture sorption isotherm in marinated dried giant snake head fish ผลของอุณหภูมิที่มีต่อซอพชันไอโซเทอม ของความชื้นในผลิตภัณฑ์ปลาชะโดสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google