งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 กรมส่งเสริมการเกษตร ( นอกเมนู )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 กรมส่งเสริมการเกษตร ( นอกเมนู )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ กรมส่งเสริมการเกษตร ( นอกเมนู )

2 ความเป็นมา  กรมฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้ จ่ายเงิน และขออนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่าย สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 ตาม พรก. ตามผลการ ประชาคม 696 หมู่บ้าน เป็นเงิน ล้านบาท  สงป. ได้เห็นชอบการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ข้อ 16 รายการค่าใช้จ่ายที่อนุมัติโดย ครม. เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการภายใต้ แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ตามผลการจัดประชาคม 696 หมู่บ้าน 4 โครงการ เป็นเงิน ล้าน บาท

3 การจัดทำประชาคม 696 หมู่บ้าน จังหวั ด จำนวน อำเภอ ที่ จัดทำ ประชา คม จำนวน เกษตร กรที่ ยื่น ประชา คม การจำแนกข้อมูลประชาคม กลุ่มที่มีรายได้ 120,000 บาทกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 1 ส่งเสริม อาชีพแล้ว มีรายได้ มากกว่า 120,000 บาท กลุ่มที่ 2 ส่งเสริม อาชีพเพิ่ม เพื่อให้มี รายได้ 120,000 บาท รวม รายได้ต่ำกว่า 120,000 บาท ปัตตา นี 127,03 2 1, ,0474,985 ยะลา 87,37 7 1, ,1055,272 นราธิว าส 135,95 7 1, ,5143,443 สตูล 74,91 4 1, ,5822,426 สงขล า 86,48 3 1, ,2294,254 รวม 4831,8 57 8,440 (26.5% ) 3,037 (9.5%) 11,477 (36.0 %) 20,380 (64.0%)

4 ผลการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรม ตามแผนพัฒนาพื้นที่ พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่หมู่บ้าน เป้าหมาย 696 หมู่บ้าน โครงการ โครงการที่รับ อนุมัติ เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ งบประม าณ คงเหลือ ( ล้าน บาท ) จำนว น งบประมา ณ ( ล้าน บาท ) ประชา คม ยืนยันยกเลิก 1. โครงการ ตามเมนู , ,35 8 (97.84 %) โครงการ นอกเมนู เพิ่มเติม ,9158,286 (92.94 %) โครงการ เพิ่มเติมตก หล่น ,9445,419 (68.21 %) 2,525 รวม32 1, ,864 43,063 (91.88 %) 3,801

5 สถานการณ์ด้านงบประมาณงบ ไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ได้รับงบประมาณแล้ว รายการ วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับ ( ล้านบาท ) วงเงิน งบประมาณ ที่ไม่ได้รับ ( ล้านบาท ) ยอดการ เบิกจ่าย ( ล้าน บาท ) 1. โครงการที่ไม่ต้องทำ ประชาคม 12 โครงการ 1, (37.70% ) 2. โครงการที่ต้องทำ ประชาคม 13 โครงการ (3.37%) 3. โครงการใหม่ 12 โครงการ ( ล้านบาท ) โครงการตกหล่น 7 โครงการ ( ล้าน บาท ) รวม 2,

6 ผลการประชาคม จังหวั ด รวมผักสวนครัวพืชไร่ไม้ผลผักฯ ( สตูล ) เป้า หมาย ยืนยั น เป้า หมาย ยืนยันเป้า หมา ย ยืนยั น เป้า หมาย ยืนยั น เป้า หมาย ยืนยั น นราธิว าส ปัตตา นี ยะลา สตูล , รวม 1,6 17 1,6 09 1,1 06 1,

7 การจัดสรร งบประมาณ จังหวัด รวมผักสวนครัวพืชไร่ไม้ผล เป้า หมา ย เงินเป้า หมา ย เงินเป้า หมา ย เงินเป้า หมา ย เงิน นราธิวา ส ปัตตานี ยะลา รวม 1, ,

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ผัก ไม้ผลและพืชไร่เป็นรายได้เสริม ( สตูล ) จังหวัด รวมผักสวนครัวพืชไร่ เป้า หมาย เงินเป้า หมาย เงินเป้า หมาย เงิน ส่วนกล าง สตูล รวม

9 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โครงการนอกแผน  ขั้นที่ 1 ยืนยันความต้องการตามผล ประชาคม  ขั้นที่ 2 เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตาม ผลการยืนยัน  ขั้นที่ 3 การเข้ารับความรู้  ขั้นที่ 4 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ ปลูก  ขั้นที่ 5 การได้รับคำแนะนำระหว่าง ดำเนินการ

10 แผนปฏิบัติงาน

11 ระบบติดตามและรายงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 กรมส่งเสริมการเกษตร ( นอกเมนู )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google