งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 อิทธิพลของ สถานการณ์ (Situational influence) 1. ความหมายของอิทธิพล สถานการณ์ 2. ความสำคัญของสถานการณ์ 3. ประเภทของสถานการณ์ 4. ลักษณะของสถานการณ์กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 อิทธิพลของ สถานการณ์ (Situational influence) 1. ความหมายของอิทธิพล สถานการณ์ 2. ความสำคัญของสถานการณ์ 3. ประเภทของสถานการณ์ 4. ลักษณะของสถานการณ์กับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 อิทธิพลของ สถานการณ์ (Situational influence) 1. ความหมายของอิทธิพล สถานการณ์ 2. ความสำคัญของสถานการณ์ 3. ประเภทของสถานการณ์ 4. ลักษณะของสถานการณ์กับ พฤติกรรมผู้บริโภค 5. สถานการณ์กับกลยุทธ์ การตลาด

2 บทที่ 11 อิทธิพลของ สถานการณ์ (Situational influence) 6. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7. สินค้าและบริการของ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 8. สถานการณ์ของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 9. การพาณิชย์บน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 10. อินเทอร์เน็ตกับกลยุทธ์ การตลาด

3 ความหมายของอิทธิพล สถานการณ์ Assael (2004, p 607) ให้ความหมายไว้ ว่า อิทธิพลของสถานการณ์ หมายถึง เงื่อนไขหรือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นชั่วคราวใน สิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาและสถานที่ที่แน่ชัด ขณะที่ Neal, Quester, and Hawkins (2004, p. 657) กล่าวในทำนองเดียวกันว่า อิทธิพลของสถานการณ์ หมายถึงอิทธิพลที่ มีต่อการตัดสินใจซื้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพสิ่งแวดล้อม ทางสังคม เวลา ภาระหน้าที่ในการซื้อ และสภาพของผู้บริโภค

4 ความสำคัญของอิทธิพล สถานการณ์ 1. เป็นสิ่งแวดล้อมที่จับต้องสัมผัสได้ และส่งผลกระทบต่อ ปฏิกิริยาของผู้บริโภค 2. มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ ผู้บริโภค 3. ธุรกิจพัฒนาสถานการณ์ให้ สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงได้

5 ประเภทของสถานการณ์ 1. สถานการณ์การสื่อสาร (Communication situation) 1.1 สถานการณ์การเปิดรับข่าวสาร (Exposure situation) 1.2 บริบทของการสื่อสาร (The context of the communication) 1.3 อารมณ์ของผู้ส่งและรับสาร (Participant ‘s mood state)

6 ประเภทของสถานการณ์ ( ต่อ ) 2. สถานการณ์การซื้อ (purchase situation) 2.1 สถานการณ์การซื้อในร้านค้าหรือแบบมี ร้านค้า (In-store situations) 2.2 สถานการณ์การซื้อโดยไม่มีร้านค้า (Non-store situations) 2.3 สถานการณ์การซื้อเพื่อเป็นของขวัญ (Gift-giving situations) 2.4 สถานการณ์การซื้อโดยไม่คาดคิด (Unanticipated purchase situations)

7 ประเภทของสถานการณ์ ( ต่อ ) 3. สถานการณ์การบริโภค (consumption situation) 3.1 เวลาในการบริโภค 3.2 สถานที่ในการบริโภค 3.3 วิธีการบริโภค 3.4 ปริมาณการบริโภค 4. สถานการณ์การกำจัดของเสีย (disposition situation)

8 ลักษณะของสถานการณ์ กับพฤติกรรมผู้บริโภค 1. ลักษณะทางกายภาพของร้านค้า (physical features) 2. สิ่งแวดล้อมทางสังคม (social surroundings) 3. เวลา (temporal perspectives) 4. ความหมายของภาระหน้าที่ในการ ซื้อ (task definition) 5. สภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค (antecedent states) 6. สถานการณ์พิธีกรรม (ritual situations)

9 สถานการณ์กับกลยุทธ์ การตลาด 1. การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตาม สถานการณ์การ ใช้สินค้า 2. กำหนดสถานการณ์การใช้สินค้า ใหม่ ๆ 3. ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดตาม สถานการณ์การใช้สินค้า 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์การใช้ และการบริโภค 5. ใช้ในการโฆษณาสินค้าที่เหมาะสม กับสถานการณ์

10 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. สินค้าและบริการของ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. สถานการณ์ของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 2.1 สถานการณ์การสื่อสาร 2.2 สถานการณ์การซื้อ 2.3 สถานการณ์การใช้ 2.4 สถานการณ์การกำจัดของเสีย

11 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( ต่อ ) 3. การพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (m-commerce) 3.1 ลักษณะของการพาณิชย์บน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3.2 ประโยชน์ของการพาณิชย์บน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3.3 สถานการณ์ของการพาณิชย์บน โทรศัพท์เคลื่อนที่

12 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( ต่อ ) 4. อินเทอร์เน็ตกับกลยุทธ์การตลาด 4.1 เพิ่มช่องทางการตลาด 4.2 เป็นสื่อโฆษณา 4.3 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 อิทธิพลของ สถานการณ์ (Situational influence) 1. ความหมายของอิทธิพล สถานการณ์ 2. ความสำคัญของสถานการณ์ 3. ประเภทของสถานการณ์ 4. ลักษณะของสถานการณ์กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google