งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย เคลื่อนที่เร็ว วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมสถานการณ์ ศัตรูพืชและลดปัญหาการระบาด ได้ทันต่อเหตุการณ์ เป้าหมาย ครอบคลุมพื้นที่การระบาด ศัตรูพืช 76 จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย เคลื่อนที่เร็ว วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมสถานการณ์ ศัตรูพืชและลดปัญหาการระบาด ได้ทันต่อเหตุการณ์ เป้าหมาย ครอบคลุมพื้นที่การระบาด ศัตรูพืช 76 จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วย เคลื่อนที่เร็ว วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมสถานการณ์ ศัตรูพืชและลดปัญหาการระบาด ได้ทันต่อเหตุการณ์ เป้าหมาย ครอบคลุมพื้นที่การระบาด ศัตรูพืช 76 จังหวัด

3 หน่วยดำเนินงาน - ผู้รับผิดชอบระดับ อำเภอ 881 อำเภอ - ผู้รับผิดชอบระดับ จังหวัด 76 คน - ศูนย์บริหารศัตรูพืช 9 ศูนย์

4 วิธีการดำเนินงาน รายหน่วยงาน   ตำบล - เมื่อได้รับแจ้งการระบาด ศัตรูพืช จาก เกษตรกร / แปลงติดตาม - เข้าตรวจสอบ / แนะนำ ช่วยเหลือเบื้องต้น - ประกาศเตือนการระบาด ผ่านหอกระจายข่าว / วิทยุท้องถิ่น

5   อำเภอ - นักวิชาการ ( งานป้องกัน ฯ ) ระดับอำเภอ รวบรวมรายงานจาก ตำบล - ประสานงาน อปท. วางแผนป้องกันกำจัด - รายงานพื้นที่การระบาด และการช่วยเหลือ

6   จังหวัด - ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล / เข้าตรวจสอบ - ร่วมวางแผนป้องกันฯ ร่วมกับอำเภอ - อปท. กรณีควบคุมไม่ได้ - รายงานศูนย์ฯ / เตือนการ ระบาดระดับจังหวัด - รายงานกรมฯ ( พื้นที่การ ระบาด / การช่วยเหลือ ตามโปรแกรม PPSD)

7   ศูนย์บริหารศัตรูพืช - นักวิชาการ ( นคร.) ร่วมกับ นวก. จังหวัดเข้า ประเมินสถานการณ์ - วางแผนการควบคุมศัตรูพืช / ให้ความ ช่วยเหลือทางชีววิธี ( ชีวินท รีย์ ศัตรูธรรมชาติ ) สารสกัดจากพืชสมุนไพร ตามความเหมาะสม และจำเป็นให้แก่เกษตรกร

8 สำนักส่งเสริมและพัฒนา เกษตรเขต - ร่วมเป็นเครือข่ายใน การวางแผนและ ช่วยเหลือป้องกันและ กำจัดศัตรูพืช - ติดตาม / นิเทศ

9   ส่วนกลาง กรมส่งเสริม การเกษตร - รวบรวมข้อมูล / เตือนการ ระบาดระดับประเทศ - สรุปผลรายงาน - ติดตาม / นิเทศ ระยะเวลาดำเนินการ ต่อเนื่องตลอดปี งบประมาณ 960,000 บาท เป็นค่าใช้สอยใน การ ช่วยเหลือป้องกันและกำจัด ศัตรูพืช

10 แบบรายงานพื้นที่การระบาดและ การช่วยเหลือ PPSD

11 Form for data entering according to the program form for data entered


ดาวน์โหลด ppt หน่วย เคลื่อนที่เร็ว วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมสถานการณ์ ศัตรูพืชและลดปัญหาการระบาด ได้ทันต่อเหตุการณ์ เป้าหมาย ครอบคลุมพื้นที่การระบาด ศัตรูพืช 76 จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google