งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝึกกระบวนการคิด และ ทักษะการคิดวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝึกกระบวนการคิด และ ทักษะการคิดวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝึกกระบวนการคิด และ ทักษะการคิดวิเคราะห์
พัฒนาการคิด กิจกรรม ร.ร.วัดหนองพิมาน ฝึกกระบวนการคิด และ ทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนดีมีคุณภาพ ดี อย่างไร ?

2 ต์ ติ รั ตื่ ติ ต์ รั ลุ ติ รั ต่ ร้ ใ
KING งา R ตื่ ติ ต์ รั ลุ ติ รั E E ต่ ร้ A U

3 ต่ ต่ กี ตั่ ตุ่ ใ ต็ รั ะ ติ
U R A ตั่ ตุ่ R ทำ ต็ รั R A THAI ติ E R R

4 ต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นักเรียนดี มีคุณภาพ ต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ

5 ชิ สื่ ก้ กั ชิ ก้ กั ชี ะ ใ ก้ กี โ เ โ ใ
R R R ก้ กั R Aa R ชิ ก้ กั ชี R ก้ กี R

6 นักเรียนดี มีคุณภาพ ต้องมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ
1. ความสามารถใน การสื่อสาร 2. ความสามารถใน การคิด 3. ความสามารถใน การแก้ปัญหา 4. ความสามารถใน การใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยี

7 ครูดี + สอนดี = นักเรียนดี
3ดี สวัสดี ครูดี + สอนดี = นักเรียนดี เจริญ เพชรดี


ดาวน์โหลด ppt ฝึกกระบวนการคิด และ ทักษะการคิดวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google