งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจก รรม พัฒนาก ารคิด นักเรียนดีมีคุณภาพ ดี อย่างไร ? ฝึกกระบวนการคิด และ ทักษะการ คิดวิเคราะห์ ร. ร. วัดหนอง พิมาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจก รรม พัฒนาก ารคิด นักเรียนดีมีคุณภาพ ดี อย่างไร ? ฝึกกระบวนการคิด และ ทักษะการ คิดวิเคราะห์ ร. ร. วัดหนอง พิมาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจก รรม พัฒนาก ารคิด นักเรียนดีมีคุณภาพ ดี อย่างไร ? ฝึกกระบวนการคิด และ ทักษะการ คิดวิเคราะห์ ร. ร. วัดหนอง พิมาน

3 รั R ติ งางา ต์ KING ตื่ รั ต์ ลุ ติ E รั ใ ต่ A ร้ E U

4 ตั่ ต็ ะ ต่ A กี U R E ติ R R รั RA THAI ตุ่ ใ R า ทำ

5 นักเรียนดี มีคุณภาพ ต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ

6 ชิ สื่ R R R R R R Aa ก้ กั ก้ กั โ ใ R ะ ชี ชิ ก้ ใ เ กี โ

7 นักเรียนดี มี คุณภาพ ต้องมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ 1. ความสามารถใน การ สื่อสาร 2. ความสามารถใน การคิด 3. ความสามารถใน การ แก้ปัญหา 4. ความสามารถใน การใช้ ทักษะชีวิต 5. ความสามารถใน การใช้ เทคโนโลยี

8 ครูดี + สอนดี = นักเรียนดี


ดาวน์โหลด ppt กิจก รรม พัฒนาก ารคิด นักเรียนดีมีคุณภาพ ดี อย่างไร ? ฝึกกระบวนการคิด และ ทักษะการ คิดวิเคราะห์ ร. ร. วัดหนอง พิมาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google