งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF
สำนักงานเกษตรอำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ปี 2557

2 ข้อมูลพื้นฐาน อำเภอโพธิ์ทอง

3 อำเภอท่าช้าง อำเภอพรหมบุรี อำเภอแสวงหา อำเภอศรีประจันต์ อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอสามโก้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ที่ตั้งอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี, อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.เมืองอ่างทอง และ อ.วิเศษชัยชาญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี, อ.ไชโย อ.เมืองอ่างทอง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.สามโก้, อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

4 การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอโพธิ์ทอง แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 15 ตำบล
110 หมู่บ้าน การปกครองท้องถิ่น แยก ออกเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง เทศบาล 5 แห่ง

5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน ตำบล 9 แห่ง เทศบาล 5 แห่ง

6 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

7 แปลงเตือนการระบาดศัตรูพืช
แปลงเตือนการระบาด ศัตรูพืช 7 จุด

8 จุดรับซื้อข้าว โรงสีรับซื้อข้าว 3 แห่ง

9 ครัวเรือนเกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง ปี 2557 มีจำนวน 7,614 ครัวเรือน
ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง ครัวเรือนเกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง ปี 2557 มีจำนวน 7,614 ครัวเรือน เกษตรกรทำนา จำนวน 4,066 ครัวเรือน

10 ครัวเรือนเกษตรกรทำนาอำเภอโพธิ์ทอง

11 พื้นที่ทำนาอำเภอโพธิ์ทอง

12 MRCF ที่ต้องการ 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ - ลดการใช้สารเคมี - ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 2. การพัฒนาคุณภาพชะอม ให้ปลอดภัยจากสารพิษ - พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามหลัก GAP

13 การลดต้นทุนการผลิตข้าว
กิจกรรมที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว

14 แนวทางการพัฒนาสินค้า
ลดต้นทุนการผลิตข้าว พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ยางช้าย จำนวน 13 ราย ไร่

15 ผู้เข้าร่วม โครงการ ลำดับ ชื่อ - สกุล จำนวน (ไร่) 1 นางณัฐวลัย คงมงคล
นางณัฐวลัย คงมงคล 5 2 นายวง ลาภเสนา 9.75 3 นายชม คงการุณ 18 4 นายสันติภาพ ยินดี 10 นางมาลี สนธิพงษ์ 8 6 นางอารี ขจรศรี 7 นางสาวกุณฑิรา สวนดอกไม้ 12 นายชุบ คงชนะ 9 นางสาวกิรัญญา พึ่งยอด 5.75 นายประเจิด สารรุก 11 นายเสน่ห์ พรหมเมศร์ 15 นายเดชา คงมงคล 13 นางสวิง ชุ่มมนัส ผู้เข้าร่วม โครงการ

16 น.ส.กิรัญญา พึ่งยอด นายชุบ คงชนะ นายประเจิด สารรุก นางณัฐวลัย คงมงคล นายเสน่ห์ พรหมเมศร์ นายเดชา คงมงคล นายวง ลาภเสนา นางสวิง ชุ่มมนัส นายสันติภาพ ยินดี นายชม คงการุณ นางอารี ขจรศรี นางมาลี สนธิพงษ์ น.ส.กุณฑิรา สวนดอกไม้

17 รวมต้นทุนทั้งสิ้น 4,430 บาท/ไร่

18 เป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตข้าว
ต้นทุนการผลิตลดลง 20% จากต้นทุน 4,430 บาท/ไร่ ลดลง 886 บาท/ไร่ เหลือ 3,544 บาท/ไร่  ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์  มีการสำรวจตรวจนับแมลง  ใช้กระบวนการโรงเรียนชาวนา

19 แปลงต้นแบบใช้เมล็ดพันธุ์ 5 กก./ไร่

20 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชะอม ให้ปลอดภัยจากสารพิษ

21 แนวทางการพัฒนาสินค้า
พัฒนาคุณภาพชะอมให้ปลอดภัยจากสารพิษตามระบบ GAP พื้นที่หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์รังนก จำนวน 12 ราย ไร่

22 ผู้เข้าร่วม โครงการ ลำดับ ชื่อ - สกุล จำนวน (ไร่) 1
นายสำอางค์ เพชรสุนทร 2 นางชำเรือง แสงพลาย 1.5 3 น.ส.สุรางค์ พูลศรี 4 น.ส.พัทยา รอตภัย 0.5 5 น.ส.รัตนา จันทร์เกตุ 6 นายสุเทพ ทองเสริม 7 นายจำลอง แจ่มศรี 8 นายพยุง คุ้มสกุณี 9 นางเรณู พึ่งเนตร 10 น.ส.วันดี ไชยสวัสดิ์ 11 นายประภาส วงษ์ปาน 1.25 12 นายชัยยะ ทองเสริม

23

24 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชะอมปลอดภัยจากสารพิษตามระบบ GAP
 ตรวจประเมินแปลง  ใช้กระบวนการโรงเรียนชาวนา

25 กระบวนการผลิต ณ ปัจจุบัน

26 กระบวนการผลิต ณ ปัจจุบัน

27 สรุปการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบ MRCF
รับ/ส่งข้อมูล C-การมีส่วนร่วม F-กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 1. แผนที่ตำบล 1. รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาจาก อกม., เกษตรกรผู้นำ ในพื้นที่ 1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว ม.5 ต.ยางช้าย 2. แผนที่อำเภอ 2. กำหนดรูปแบบ การถ่ายทอดความรู้ 2. พัฒนาคุณภาพชะอมให้ปลอดภัยจากสารพิษ ตามระบบ GAP 3. ต้นทุนการผลิต 3. บูรณาการทำงานในพื้นที่ ได้แก่ อปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. พื้นที่ปลูกข้าว 2. บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น โทรศัพท์, Facebook, Line, หอกระจายข่าว, แผ่นพับ 5. แปลงเตือนการระบาดศัตรูพืช

28 ประชุม DM จัดทำเวทีชุมชน
ภาพกิจกรรม ประชุม DM จัดทำเวทีชุมชน

29 เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าว
ภาพกิจกรรม เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าว

30 จบบริบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google