งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอ ไชโย อำเภอ พรหมบุรี อำเภอท่า ช้าง อำเภอ สามโก้ อำเภอ แสวงหา อำเภอศรี ประจันต์ อำเภอวิเศษ ชัยชาญ อำเภอเมือง อ่างทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอ ไชโย อำเภอ พรหมบุรี อำเภอท่า ช้าง อำเภอ สามโก้ อำเภอ แสวงหา อำเภอศรี ประจันต์ อำเภอวิเศษ ชัยชาญ อำเภอเมือง อ่างทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อำเภอ ไชโย อำเภอ พรหมบุรี อำเภอท่า ช้าง อำเภอ สามโก้ อำเภอ แสวงหา อำเภอศรี ประจันต์ อำเภอวิเศษ ชัยชาญ อำเภอเมือง อ่างทอง

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ลำดับชื่อ - สกุลจำนวน ( ไร่ ) 1 นางณัฐวลัย คงมงคล 5 2 นายวง ลาภเสนา 9.75 3 นายชม คงการุณ 18 4 นายสันติภาพ ยินดี 10 5 นางมาลี สนธิพงษ์ 8 6 นางอารี ขจรศรี 8 7 นางสาวกุณฑิรา สวน ดอกไม้ 12 8 นายชุบ คงชนะ 5 9 นางสาวกิรัญญา พึ่งยอด 5.75 10 นายประเจิด สารรุก 7 11 นายเสน่ห์ พรหมเมศร์ 15 12 นายเดชา คงมงคล 4 13 นางสวิง ชุ่มมนัส 10

16

17

18

19

20

21

22 ลำดับชื่อ - สกุลจำนวน ( ไร่ ) 1 นายสำอางค์ เพชรสุนทร 1 2 นางชำเรือง แสงพลาย 1.5 3 น. ส. สุรางค์ พูลศรี 1 4 น. ส. พัทยา รอตภัย 0.5 5 น. ส. รัตนา จันทร์เกตุ 1 6 นายสุเทพ ทองเสริม 2 7 นายจำลอง แจ่มศรี 4 8 นายพยุง คุ้มสกุณี 3 9 นางเรณู พึ่งเนตร 2 10 น. ส. วันดี ไชยสวัสดิ์ 5 11 นายประภาส วงษ์ปาน 1.25 12 นายชัยยะ ทองเสริม 1

23

24

25

26

27 M- การวิเคราะห์ / รวบรวมข้อมูล R- ช่องทางสื่อสาร รับ / ส่งข้อมูล C- การมีส่วนร่วม F- กำหนดพื้นที่ เป้าหมาย 1. แผนที่ตำบล 1. รวบรวมองค์ความรู้และ ภูมิปัญญาจาก อกม., เกษตรกรผู้นำ ในพื้นที่ 1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 1. ลดต้นทุนการผลิตข้าว ม.5 ต. ยางช้าย 2. แผนที่อำเภอ 2. กำหนดรูปแบบ การ ถ่ายทอดความรู้ 2. พัฒนาคุณภาพชะอม ให้ปลอดภัยจากสารพิษ ตามระบบ GAP 3. ต้นทุนการผลิต 3. บูรณาการทำงานใน พื้นที่ ได้แก่ อปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. พื้นที่ปลูกข้าว 2. บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น โทรศัพท์, Facebook, Line, หอ กระจายข่าว, แผ่นพับ 5. แปลงเตือนการ ระบาดศัตรูพืช

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt อำเภอ ไชโย อำเภอ พรหมบุรี อำเภอท่า ช้าง อำเภอ สามโก้ อำเภอ แสวงหา อำเภอศรี ประจันต์ อำเภอวิเศษ ชัยชาญ อำเภอเมือง อ่างทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google