งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของจดหมาย ธุรกิจ จดหมายธุรกิจ หมายถึง จดหมายที่ ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงการธุรกิจ โดย มีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการ ดำเนินธุรกิจ ถือเป็นการสื่อสารทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของจดหมาย ธุรกิจ จดหมายธุรกิจ หมายถึง จดหมายที่ ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงการธุรกิจ โดย มีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการ ดำเนินธุรกิจ ถือเป็นการสื่อสารทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของจดหมาย ธุรกิจ จดหมายธุรกิจ หมายถึง จดหมายที่ ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงการธุรกิจ โดย มีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการ ดำเนินธุรกิจ ถือเป็นการสื่อสารทาง ธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ยังคงมีความสำคัญ ต่อวงการธุรกิจ ทั้งในด้านการประหยัด ความสะดวกรวดเร็ว การให้รายละเอียด ข้อมูล การใช้เป็นหลักฐาน และเป็นสื่อ สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อธุรกิจ

3 ลักษณะ จดหมาย ธุรกิจที่ดี มี 6 ประการ ดังนี้ 1. กะทัดรัด คือ ใช้คำสั้นๆ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ใช้ภาษาฟุ่มเฟือย 2. ชัดเจน คือ ผู้รับเข้าใจเรื่องราวได้ โดยตลอด 3. สมบูรณ์ความ คือ มีข้อความคลุมเรื่องราว ทั้งหมด 4. สุภาพ คือ ใช้คำและสำนวนภาษาเป็น แบบแผนหรือกึ่งแบบแผนการ ไม่แสดงอารมณ์รุนแรงในการเขียน 5. แนบเนียน คือ การเขียนข้อความ อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อมต่างๆ 6. ระลึกถึงผู้อ่าน คือ การเขียนเพื่อให้ผู้รับ อ่านแล้วเกิดความพอใจ

4 ประโยชน์ของจดหมายธุรกิจ 1. เป็นหลักฐานในการอ้างอิง เพื่อใช้ยืนยัน ความถูกต้อง ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 2. เป็นการให้รายละเอียดข้อมูล เนื่องจาก ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต้องระบุไว้ในจดหมายนั้นๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง 3. เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จดหมายธุรกิจสามารถติดต่อแทนการสนทนา ทางโทรศัพท์หรือการพบปะตัวต่อตัว 4. เป็นการให้ความสะดวกและรวดเร็ว ใน กรณีที่มีผู้รับจดหมายเป็นจำนวน มากและเรื่องที่จะติดต่อสื่อสารเป็นเรื่อง เดียวกัน 5. เป็นสื่อสัมพันธ์ที่ดีในเชิงธุรกิจ ใช้จดหมาย ธุรกิจเป็นสื่อในการสร้าง สัมพันธไมตรีกับคนในวงการธุรกิจเพื่อเสริม โอกาสทางการค้าได้

5 ส่วนประกอบของจดหมาย ธุรกิจ 1. ที่อยู่ของผู้เขียน จดหมาย 2. วันเดือนปีที่เขียน จดหมาย 3. เรื่อง 4. คำขึ้นต้น 5. อ้างถึง 6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ใจความจดหมาย 8. คำลงท้าย 9. นามผู้เขียนและ ตำแหน่ง


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของจดหมาย ธุรกิจ จดหมายธุรกิจ หมายถึง จดหมายที่ ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงการธุรกิจ โดย มีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการ ดำเนินธุรกิจ ถือเป็นการสื่อสารทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google