งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนจดหมายธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนจดหมายธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนจดหมายธุรกิจ

2 ความหมายของจดหมายธุรกิจ
จดหมายธุรกิจ หมายถึง จดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงการธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นการสื่อสารทางธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ยังคงมีความสำคัญต่อวงการธุรกิจ ทั้งในด้านการประหยัด ความสะดวกรวดเร็ว การให้รายละเอียดข้อมูล การใช้เป็นหลักฐาน และเป็นสื่อสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อธุรกิจ

3 ลักษณะจดหมายธุรกิจที่ดี
มี 6 ประการ ดังนี้ 1.กะทัดรัด คือ ใช้คำสั้นๆ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ใช้ภาษาฟุ่มเฟือย 2.ชัดเจน คือ ผู้รับเข้าใจเรื่องราวได้โดยตลอด 3.สมบูรณ์ความ คือ มีข้อความคลุมเรื่องราวทั้งหมด 4.สุภาพ คือ ใช้คำและสำนวนภาษาเป็นแบบแผนหรือกึ่งแบบ แผนการไม่แสดงอารมณ์รุนแรงในการเขียน 5.แนบเนียน คือ การเขียนข้อความอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อมต่างๆ 6.ระลึกถึงผู้อ่าน คือ การเขียนเพื่อให้ผู้รับอ่านแล้วเกิดความพอใจ

4 ประโยชน์ของจดหมายธุรกิจ
1. เป็นหลักฐานในการอ้างอิง เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้อง ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 2. เป็นการให้รายละเอียดข้อมูล เนื่องจากข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต้องระบุไว้ใน จดหมายนั้นๆอย่างครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง 3. เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จดหมายธุรกิจสามารถติดต่อแทนการ สนทนาทางโทรศัพท์หรือการพบปะตัวต่อตัว 4. เป็นการให้ความสะดวกและรวดเร็ว ในกรณีที่มีผู้รับจดหมายเป็นจำนวน มากและเรื่องที่จะติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องเดียวกัน 5. เป็นสื่อสัมพันธ์ที่ดีในเชิงธุรกิจ ใช้จดหมายธุรกิจเป็นสื่อในการสร้าง สัมพันธไมตรีกับคนในวงการธุรกิจเพื่อเสริมโอกาสทางการค้าได้

5 ส่วนประกอบของจดหมายธุรกิจ
1. ที่อยู่ของผู้เขียนจดหมาย 2. วันเดือนปีที่เขียนจดหมาย 3. เรื่อง 4. คำขึ้นต้น 5. อ้างถึง 6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ใจความจดหมาย 8. คำลงท้าย 9. นามผู้เขียนและตำแหน่ง


ดาวน์โหลด ppt การเขียนจดหมายธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google