งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) Eastern College of Technology (E.TECH)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) Eastern College of Technology (E.TECH)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) Eastern College of Technology (E.TECH)

2 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย เพื่อศึกษาลักษณะวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน เพื่อศึกษาลักษณะวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่น่าจะส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพ ที่น่าจะส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพ เพื่อเปรียบเทียบระดับวุฒิภาวะทางอาชีพระหว่าง เพื่อเปรียบเทียบระดับวุฒิภาวะทางอาชีพระหว่าง นักเรียนพณิชยการ และนักเรียนช่างอุตสาหกรรม นักเรียนพณิชยการ และนักเรียนช่างอุตสาหกรรม

3 กรอบแนวคิดในการ วิจัย เพศ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม การศึกษาของบิดา มารดา อาชีพของบิดา มารดา รายได้ผู้ปกครอง การอบรมเลี้ยงดู การเลือกศึกษาต่อ

4 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 1,532 คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 400 คน

5 เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย แบบวัดวุฒิภาวะทางอาชีพ จำนวน 50 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ นักเรียน ตอนที่ 2 แบบวัดวุฒิภาวะทาง อาชีพ

6 สรุปผลการวิจัย  นักเรียนสาขาพณิชยการ เลือกศึกษาต่อ ในอาชีวศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.5 และสาขาช่างอุตสาหกรรม เลือก ศึกษาต่อในอาชีวศึกษา มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 84.0  ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับวุฒิภาวะทาง อาชีพ ได้แก่ เพศ การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา และ อาชีพ ของบิดา  ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับวุฒิภาวะ ทางอาชีพได้แก่ สาขาวิชา เกรด เฉลี่ยสะสม อาชีพของมารดา รายได้ผู้ปกครอง การอบรมเลี้ยงดู และ การเลือกศึกษาต่อ

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. ท ราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มี ความสัมพันธ์ต่อการเกิด วุฒิภาวะทางอาชีพ 2. ใ ช้ประโยชน์ในการแก้ไข ข้อบกพร่องของนักเรียน ในการเลือกศึกษาต่อ 3. ใ ช้เป็นข้อมูลในการปลูกฝัง เสริมสร้าง และแก้ไข ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทาง อาชีพสูง

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย  ควรมีการทำวิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่าง ในระดับ ปวส.2  ควรศึกษาทางด้านการอบรม โปรแกรมทางอาชีพกับ วุฒิภาวะทาง อาชีพ เพื่อใช้วัดพัฒนาการของวุฒิภาวะ ทางอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) Eastern College of Technology (E.TECH)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google