งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Eastern College of Technology (E.TECH)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Eastern College of Technology (E.TECH)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Eastern College of Technology (E.TECH)
การศึกษาวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) Eastern College of Technology (E.TECH)

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่น่าจะส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพ เพื่อเปรียบเทียบระดับวุฒิภาวะทางอาชีพระหว่าง นักเรียนพณิชยการ และนักเรียนช่างอุตสาหกรรม

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เพศ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม การศึกษาของบิดา มารดา อาชีพของบิดา มารดา รายได้ผู้ปกครอง การอบรมเลี้ยงดู การเลือกศึกษาต่อ วุฒิภาวะทางอาชีพ

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 1,532 คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 400 คน

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบวัดวุฒิภาวะทางอาชีพ จำนวน 50 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียน ตอนที่ 2 แบบวัดวุฒิภาวะทางอาชีพ

6 สรุปผลการวิจัย นักเรียนสาขาพณิชยการ เลือกศึกษาต่อในอาชีวศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.5 และสาขาช่างอุตสาหกรรม เลือกศึกษาต่อในอาชีวศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.0 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับวุฒิภาวะทางอาชีพ ได้แก่ เพศ การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา และ อาชีพของบิดา ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับวุฒิภาวะทางอาชีพ ได้แก่ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของมารดา รายได้ผู้ปกครอง การอบรมเลี้ยงดู และการเลือกศึกษาต่อ

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด วุฒิภาวะทางอาชีพ ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน ในการเลือกศึกษาต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการปลูกฝัง เสริมสร้าง และแก้ไข ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอาชีพสูง

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย ควรมีการทำวิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่างในระดับ ปวส.2
ควรศึกษาทางด้านการอบรมโปรแกรมทางอาชีพกับ วุฒิภาวะทางอาชีพ เพื่อใช้วัดพัฒนาการของวุฒิภาวะ ทางอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt Eastern College of Technology (E.TECH)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google