งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ความเคลื่อนไหวกระแสโลก  การเปิดเสรีการค้า การ ลงทุน  การเคลื่อนย้ายเงินทุนโดย เสรี  การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ โดยเสรี  การศึกษาข้ามพรมแดน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ความเคลื่อนไหวกระแสโลก  การเปิดเสรีการค้า การ ลงทุน  การเคลื่อนย้ายเงินทุนโดย เสรี  การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ โดยเสรี  การศึกษาข้ามพรมแดน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ความเคลื่อนไหวกระแสโลก  การเปิดเสรีการค้า การ ลงทุน  การเคลื่อนย้ายเงินทุนโดย เสรี  การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ โดยเสรี  การศึกษาข้ามพรมแดน

2  เสรีการค้า บริการ ในสาขาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  การให้บริการข้ามพรมแดน (E- Learning)  จัดตั้งธุรกิจบริการ เช่น ตั้งวิทยาเขตใน ต่างประเทศ  การเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการศึกษา Mutual Recognition Arrangement (MRA) ยอมรับในคุณสมบัติบริการวิชาชีพ 7 สาขาวิชาชีพ

3  เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ  เชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอน  Visiting professor  ส่งอาจารย์ไปสอน และทำวิจัยร่วมใน ต่างประเทศ  แลกเปลี่ยนนักศึกษา  ทำ roadshow ในต่างประเทศ

4  รู้จัก / เข้าใจ สถาบันของเรา  เหตุผล / ประโยชน์ที่อยากได้จาก ความร่วมมือ  ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับ ความร่วมมือ  จะร่วมมือกับใครดี / ต้องทำอย่างไร ให้ได้ความร่วมมือ  กิจกรรมความร่วมมือประเภทใดที่ เหมาะกับเรา  ทำแล้วได้ประโยชน์จริง ทั้งเราและคู่ ร่วมมือหรือไม่  ควรพัฒนาความร่วมมืออะไรเพิ่มเติม

5 Lesson Learn

6  ออกไปแสวงหาโอกาส  เมื่อโอกาสเข้ามาต้องรีบ เปิดรับ

7  แปลง MOU สู่ Action plan  ทำ Action plan ให้ active

8  พัฒนาอาจารย์  แลกเปลี่ยนอาจารย์, นักศึกษา  ความร่วมมือทางด้านการ วิจัยและการสอน

9  การเตรียมบุคลากร  ทักษะการสื่อสาร  การเปลี่ยน Attitude  Empower

10  แปลง MOU ให้เป็น PA  การบริหารระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง  การใช้เงิน  License ของการฝึก  แหล่งฝึก

11  Win - win co-operation  มี Commitment จากทั้งสองฝ่าย  ยึดหลักการต่างตอบแทน  กำหนดแผนงานที่ชัดเจนพร้อม งบประมาณสนับสนุน  กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และ contact person ของทั้งสองฝ่าย  มีการติดตามประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง

12  การสื่อสาร  การสร้างมิตรภาพ  ความไว้เนื้อเชื่อใจ  ความซื่อสัตย์  ระมัดระวังเรื่อง sensitive issue ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt  ความเคลื่อนไหวกระแสโลก  การเปิดเสรีการค้า การ ลงทุน  การเคลื่อนย้ายเงินทุนโดย เสรี  การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ โดยเสรี  การศึกษาข้ามพรมแดน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google