งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ด้านสาธารณภัยให้มี ประสิทธิภาพ ข้อมูลสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ด้านสาธารณภัยให้มี ประสิทธิภาพ ข้อมูลสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ด้านสาธารณภัยให้มี ประสิทธิภาพ ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสาธารณภัย มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และ เครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง 1. วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการสาธารณภัย 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการสาธารณ ภัยให้มีมาตรฐานทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ในการ ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ สามารถเชื่อมโยง เครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน 4. สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ระบบการเชื่อมโยงและสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ประชาชนและชุมชนสามารถใช้ข้อมูลด้านสา ธารณภัยประกอบการตัดสินใจในการบริการ จัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดเป้าประสงค์เชื่อมโยงภารกิจให้สอดคล้องตามมิติการพัฒนาระบบราชการแบบฟอร์ม ทย.1 พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ ให้มี ประสิทธิภาพ

2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ด้านสาธารณภัยให้มี ประสิทธิภาพ ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสาธารณภัย มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และ เครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ระบบการเชื่อมโยงและสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ประชาชนและชุมชนสามารถใช้ข้อมูลด้านสา ธารณภัยประกอบการตัดสินใจในการบริการ จัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดเป้าประสงค์เชื่อมโยงภารกิจให้สอดคล้องตามมิติการพัฒนาระบบ ราชการ แบบฟอร์ม ทย.1 พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ ให้มี ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมีระบบเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มี ประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสามารถเข้าอำนวยการจัดการภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ด้านสาธารณภัยให้มี ประสิทธิภาพ ให้บริการข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ ประชาชน หน่วยงานภายในและ ภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และ เครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ ข้อมูลด้านสาธารณภัยที่น่าเชื่อถือ ครบถ้วน การกำหนดเป้าประสงค์เชื่อมโยงภารกิจให้สอดคล้องตามมิติการพัฒนาระบบ ราชการ แบบฟอร์ม ทย

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนัก ( ร้อยละ ) 1. ข้อมูลด้านสาธารณภัยที่ น่าเชื่อถือ ครบถ้วน จำนวนฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยที่ ให้บริการแก่ประชาชน หน่วยงาน ภายใน และภายนอก 5 ฐาน 20 จำนวนระบบฐานข้อมูลที่ทำการ สำรองข้อมูล (Backup) 5 ฐาน 5 2. ให้บริการข้อมูลด้านสาธารณภัย แก่ประชาชน หน่วยงานภายในและภายนอก ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ร้อยละ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ จำนวนฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย ทั้งหมดที่ได้พัฒนา 5 ฐาน พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และ เครือข่ายให้มี ประสิทธิภาพ ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถ ติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบ เครือข่ายได้ตลอดปี ร้อยละ ร้อยละของจำนวนคอมพิวเตอร์ต่อ บุคลากร ร้อยละ แบบฟอร์ม ทย.2

5 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนัก ( ร้อยละ ) 5. การพัฒนาบุคลากรร้อยละของบุคลากรด้านสารสนเทศ ที่ผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและเครือข่าย ร้อยละ ร้อยละของบุคลากรด้านสารสนเทศ ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและเครือข่าย ร้อยละ แบบฟอร์ม ทย.2 สนับสนุนตัวชี้วัดการปฏิบัติ ราชการของกรม 6. การประหยัด พลังงาน ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานของส่วนราชการ ร้อยละ เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก 5


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ด้านสาธารณภัยให้มี ประสิทธิภาพ ข้อมูลสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google