งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การใช้แนวการสอนพหุประสาท สัมผัสเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การใช้แนวการสอนพหุประสาท สัมผัสเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การใช้แนวการสอนพหุประสาท สัมผัสเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวปวีณา สุวรรณปักษ์

3 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างมากในโลก ปัจจุบันเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล และยังใช้ในการประกอบอาชีพได้อีกด้วยนอกจากนี้ ภาษาอังกฤษยังใช้ในการติดต่อสื่อสารเจรจาต่อรอง เพื่อการแข่งขันและร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองและการศึกษาดังนั้นในการปฏิรูปการศึกษา ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงได้เน้นย้ำให้การศึกษาไทยต้องมี คุณภาพมีมาตรฐานในระดับสากลสามารถแข่งขันกับ นานาประเทศได้ภาษาอังกฤษจึงยังเป็นภาษาสากลที่ ใช้แพร่หลายกันทั่วโลก

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความสามารถทางด้านการจดจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการเรียนโดย ใช้แนวการสอนพหุประสาทสัมผัส 2. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจการใช้ เครื่องมือเพื่อส่งเสริมความสามารททางการจดจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้น คือการใช้แนวการสอนพหุ ประสาทสัมผัส ตัวแปรตาม คือความสามารถทางการ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนก การ โรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จำนวน 47 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนก การ โรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จำนวน 20 คน โดยเลือก แบบเจาะจงเฉพาะนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ คำศัพท์ (Dictation)

7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผนการเรียนรู้ตามแนวการสอนพหุประสาทสัมผัส จำนวน 5 แผน แผนละ 3 คาบ รวมทั้งหมด 15 คาบ คาบละ 50 นาที 2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แผนการเรียนรู้ ตามแนวการสอนพหุประสาทสัมผัส

8 การรวบรวมข้อมูล ผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนการใช้ ทักษะการพูดออกเสียงคำศัพท์ ร่วมกับการแสดงพฤติกรรม ทันทีหลังจากเสนอเนื้อหาในที่นี้คือการที่ใช้สื่อต่างๆเช่น ครูผู้สอนยกรูปภาพ หรือทำท่าทางประกอบ ซึ่งอาจมีการฝึก พูดพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง เช่น การแสดง บทบาทสมมุติ (Role play) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ใช้สถิติค่าเฉลี่ยมาตรฐานและร้อยละ

9 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักเรียนมีความสามารถทางการจดจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการทดสอบ 3 ครั้ง เฉลี่ยแล้วผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี หลัง การเรียนตามแนวการสอนพหุประสาท สัมผัส 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน ภาษาอังกฤษโดยการใช้แนวการสอนพหุ ประสาทสัมผัสในระดับดี

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การใช้แนวการสอนพหุประสาท สัมผัสเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google