งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี เรื่อง การพัฒนาทักษะการ ติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม VMware 8.0 เสนอผลงานวิจัย ในชั้นเรียน โดย นายชิรพงษ์ปีนะ ถา ฝ่ายช่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี เรื่อง การพัฒนาทักษะการ ติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม VMware 8.0 เสนอผลงานวิจัย ในชั้นเรียน โดย นายชิรพงษ์ปีนะ ถา ฝ่ายช่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี เรื่อง การพัฒนาทักษะการ ติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม VMware 8.0 เสนอผลงานวิจัย ในชั้นเรียน โดย นายชิรพงษ์ปีนะ ถา ฝ่ายช่าง อุตสาหกรรม

2 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม VMware 8.0 ปัญหาการวิจัย งานวิจัยชิ้นนี้เกิดปัญหามาจากนักเรียนส่วน ใหญ่ขาดทักษะในการติดตั้งระบบเครือข่าย การติดตั้งระบบเครือข่ายเป็นเนื้อหาที่ไม่ สามารถอธิบายให้เห็นจริงได้ ต้องใช้การ ปฏิบัติจริงในการทำให้เกิดความเข้าใจ รวมถึง การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สองเครื่องต่อ นักเรียนหนึ่งคน เพื่อให้นักเรียนเกิดความ เข้าใจ จึงได้นำนวัตกรรมมาช่วยคือ โปรแกรม Vmware 8.0 เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการติดตั้งระบบ เครือข่ายได้มากขึ้น

3 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม VMware 8.0 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้ ผู้เรียนด้านการติดตั้งระบบเครือข่ายได้ ในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม VMware 8.0 ตัวอย่าง โปรแกรม

5 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม VMware 8.0 ตัวอย่างการเซตค่า ระบบเครือข่าย

6 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม VMware 8.0 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเพื่อการ เปรียบเทียบก่อนและหลัง รายชื่อนักศึกษา คะแนนก่อนฝึก ( ก่อนเรียน ) 10 คะแนน คะแนนหลังฝึก ( หลังเรียน ) 10 คะแนน ผลต่าง คะแนน ก่อนและหลังฝึก นายนพดล ดลวุฒิ ประดิษฐ 473 นายดิษพงศ์ พลพิทักษ์ 495 นายอาคม จอยวงศ์ 572 นายนภดล พานทอง 385 นายธีระ วุฒิประดิษฐ 495 นายอนันต์ ทองโต 275 นายธนาวุฒิ พิทักษ์ทวี 385 นายวงศ์พิสิฐ วงศ์สว่าง 385 นางสาวดาราภัตร เพชรสิทธิ์ 363 นายธเนศ รักษาธรรม 583 นายกิตติชัย พาพินิจ 374 นายศักดิ์สิทธิ์ ไพยริน 374 นายมงคล ยะภักดี 594 นางสาวจุฑามาศ พาชาวนา 583 นายณัฐวุฒิ พลอยงาม 5511661 รวม 3.667.734.06 เฉลี่ย 473

7 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม VMware 8.0 ตารางเกณฑ์ การประเมิน รายการ / ข้อความ ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน คะแนนเต็มคะแนนที่ได้สอบซ่อมผ่านไม่ผ่าน 1. ด้านการคิดในการปฏิบัติงาน 20 1.1 อธิบายการทำงานของโปรแกรม 10 1.2 เขียนขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรม 10 2. ด้านการปฏิบัติงาน 60 2.1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม 30 2.2 การติดตั้งโปรแกรม 20 2.3 การเซตค่าระบบเครือข่าย 10 3. ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 20 3.1 การแต่งกายสุภาพ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 4 3.2 ประพฤติตัวเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 4 3.3 ความตั้งใจในการเรียน 4 3.4 มีระเบียบวินัย 4 3.5 รับผิดชอบต่องานและลงปฏิบัติใบงาน 4 รวม 100

8 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม VMware 8.0 สรุปผลการวิจัย สรุปผลการศึกษาผลของการใช้โปรแกรม แบบจำลองการติดตั้งระบบเครือข่าย รายวิชา ระบบเครือข่าย เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด ทักษะและความชำนาญมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ การเรียนวิชาระบบเครือข่าย ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และ ฮาร์ดแวร์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ปี การศึกษา 2554 จำนวน 15 คน อยู่ใน ระดับที่ดี

9 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม VMware 8.0 ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการวิจัย 1. ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน จากงานวิจัยที่ทำ จะทำให้การเรียนการสอนใน รายวิชา ระบบปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ในการจัดการเรียนการ สอนได้จริง และมีผลทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น 2. หลังจากเรียนด้วยการใช้โปรแกรมแบบจำลองการ ติดตั้งระบบเครือข่าย VMware ผู้สอนยังสามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับผู้ ที่สนใจในการพัฒนาความรู้ในรายวิชาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 3. โปรแกรมจำลองการติดตั้งระบบเครือข่าย VMware นี้มีความสะดวกในการเรียนรู้และสามารถเริ่มติดตั้ง ระบบได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

10


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี เรื่อง การพัฒนาทักษะการ ติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม VMware 8.0 เสนอผลงานวิจัย ในชั้นเรียน โดย นายชิรพงษ์ปีนะ ถา ฝ่ายช่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google