งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0
เสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0 โดย นายชิรพงษ์ ปีนะถา ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0
ปัญหาการวิจัย งานวิจัยชิ้นนี้เกิดปัญหามาจากนักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการติดตั้งระบบเครือข่าย การติดตั้งระบบเครือข่ายเป็นเนื้อหาที่ไม่สามารถอธิบายให้เห็นจริงได้ ต้องใช้การปฏิบัติจริงในการทำให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สองเครื่องต่อนักเรียนหนึ่งคน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ จึงได้นำนวัตกรรมมาช่วยคือ โปรแกรม Vmware 8.0 เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการติดตั้งระบบเครือข่ายได้มากขึ้น

3 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เรียนด้านการติดตั้งระบบเครือข่ายได้ในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0
ตัวอย่างโปรแกรม

5 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0
ตัวอย่างการเซตค่าระบบเครือข่าย

6 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลัง รายชื่อนักศึกษา คะแนนก่อนฝึก (ก่อนเรียน) 10 คะแนน คะแนนหลังฝึก (หลังเรียน) ผลต่าง คะแนน ก่อนและหลังฝึก นายนพดล ดลวุฒิประดิษฐ 4 7 3 นายดิษพงศ์ พลพิทักษ์ 9 5 นายอาคม จอยวงศ์ 2 นายนภดล พานทอง 8 นายธีระ วุฒิประดิษฐ นายอนันต์ ทองโต นายธนาวุฒิ พิทักษ์ทวี นายวงศ์พิสิฐ วงศ์สว่าง นางสาวดาราภัตร เพชรสิทธิ์ 6 นายธเนศ รักษาธรรม นายกิตติชัย พาพินิจ นายศักดิ์สิทธิ์ ไพยริน นายมงคล ยะภักดี นางสาวจุฑามาศ พาชาวนา นายณัฐวุฒิ พลอยงาม 55 116 61 รวม 3.66 7.73 4.06 เฉลี่ย

7 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0
ตารางเกณฑ์ การประเมิน รายการ / ข้อความ ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ สอบซ่อม ผ่าน ไม่ผ่าน 1. ด้านการคิดในการปฏิบัติงาน 20 1.1 อธิบายการทำงานของโปรแกรม 10 1.2 เขียนขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรม 2. ด้านการปฏิบัติงาน 60 2.1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม 30 2.2 การติดตั้งโปรแกรม 2.3 การเซตค่าระบบเครือข่าย 3. ด้านบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 3.1 การแต่งกายสุภาพ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 4 3.2 ประพฤติตัวเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 3.3 ความตั้งใจในการเรียน 3.4 มีระเบียบวินัย 3.5 รับผิดชอบต่องานและลงปฏิบัติใบงาน รวม 100

8 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0
สรุปผลการวิจัย สรุปผลการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมแบบจำลองการติดตั้งระบบเครือข่าย รายวิชาระบบเครือข่าย เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความชำนาญมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเรียนวิชาระบบเครือข่าย ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ปีการศึกษา จำนวน คน อยู่ในระดับที่ดี

9 การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 1. ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน จากงานวิจัยที่ทำ จะทำให้การเรียนการสอนใน รายวิชา ระบบปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง และมีผลทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. หลังจากเรียนด้วยการใช้โปรแกรมแบบจำลองการติดตั้งระบบเครือข่าย VMware ผู้สอนยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้ในรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. โปรแกรมจำลองการติดตั้งระบบเครือข่าย VMware นี้มีความสะดวกในการเรียนรู้และสามารถเริ่มติดตั้งระบบได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

10 Thank you


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม VMware 8.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google