งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้กระบวนการอ่านแบบ ปฏิสัมพันธ์ KWL – PLUS สำหรับ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 2 โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ โดยนางเกษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้กระบวนการอ่านแบบ ปฏิสัมพันธ์ KWL – PLUS สำหรับ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 2 โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ โดยนางเกษร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้กระบวนการอ่านแบบ ปฏิสัมพันธ์ KWL – PLUS สำหรับ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 2 โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ โดยนางเกษร วุฒิ สินธ์ ครูโรงเรียนเมือง ชลพณิชยการ จ. ชลบุรี

2 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านจับใจความ วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3 กรอบแนวคิดการวิจัย การจัดกิจกรรมการ เรียนโดยใช้ กระบวนการเรียน แบบปฏิสัมพันธ์ KWL – PLUS ผลสัมฤ ทธิ์ ทางการ เรียน

4 1.1 นักเรียนปวช. 2 จำนวน 450 คน 1. ประชากร 2. กลุ่มตัวอย่าง 2.1 นักเรียนปวช. 2 จำนวน 106 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วย การหยิบฉลาก

5 1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีสอน อ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธี KWL – PLUS 2. แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีสอนอ่าน แบบปกติ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ อ่านจับใจความ 4. แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับวิธีสอนอ่านแบบ ปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธี KWL – PLUS เครื่องมือที่ใช้

6 สรุป ผลการวิจัย ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับ ใจความระหว่างกลุ่มทดลองกับ กลุ่ม ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.01

7 ตอนที่ 2 ผลการตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธี สอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL – PLUS ตอนที่ 2 ผลการตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธี สอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL – PLUS นักเรียนเห็นด้วยกับวิธีสอนอ่านแบบ ปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธี KWL – PLUS ร้อยละ 87.73 นักเรียนเห็นด้วยกับวิธีสอนอ่านแบบ ปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธี KWL – PLUS ร้อยละ 87.73

8 ผลกระทบที่ เกิดขึ้น 1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม ทดลองเพิ่มขึ้น 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการ สอน

9 ข้อเสนอแ นะ 1. การเลือกเนื้อเรื่องควรเป็น เรื่องคุ้นเคย 2. การจัดกิจกรรมควรเปิด โอกาสให้นักเรียนระดมสมองใน การตั้งคำถาม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้กระบวนการอ่านแบบ ปฏิสัมพันธ์ KWL – PLUS สำหรับ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 2 โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ โดยนางเกษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google