งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูโรงเรียนเมืองชลพณิชยการ จ. ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูโรงเรียนเมืองชลพณิชยการ จ. ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูโรงเรียนเมืองชลพณิชยการ จ. ชลบุรี
การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ KWL – PLUS สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ โดยนางเกษร วุฒิสินธ์ ครูโรงเรียนเมืองชลพณิชยการ จ. ชลบุรี

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3 กรอบแนวคิดการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ KWL – PLUS ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4 1. ประชากร 1.1 นักเรียนปวช. 2 จำนวน 450 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง 2.1 นักเรียนปวช จำนวน 106 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยการหยิบฉลาก

5 แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธี KWL – PLUS
เครื่องมือที่ใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธี KWL – PLUS แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีสอนอ่านแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ 4. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธีKWL – PLUS

6 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการวิจัย ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

7 นักเรียนเห็นด้วยกับวิธีสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์
ตอนที่ 2 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธี KWL – PLUS นักเรียนเห็นด้วยกับวิธีสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธีKWL – PLUS ร้อยละ 87.73

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอน

9 ข้อเสนอแนะ 1. การเลือกเนื้อเรื่องควรเป็นเรื่องคุ้นเคย การจัดกิจกรรมควรเปิดโอกาสให้นักเรียนระดมสมองในการตั้งคำถาม


ดาวน์โหลด ppt ครูโรงเรียนเมืองชลพณิชยการ จ. ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google