งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 7.3314.672230384654627078.3386.6695 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 5101521.6728.343546.6758.3470747882.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 7.3314.672230384654627078.3386.6695 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 5101521.6728.343546.6758.3470747882."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 7.3314.672230384654627078.3386.6695 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 5101521.6728.343546.6758.3470747882 ผลเบิกจ่าย 55 % 0.991.692.844.215.838.1010.6914.6921.4929.8742.5964.49 ผลเบิกจ่าย 56 ลบ. 95954371,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % 0.281.293.575.278.0212.0716.3222.8130.7840.4949.4365.18 แผนปี 57 ลบ. 3149612,0842,9203,9226,63510,22214,85220,41225,84031,14838,045 % 0.832.525.487.6710.3117.4426.8739.0453.6567.9281.87100 แผนปี 57 (ปรับใหม่) ลบ. 3149612,0842,4553,3194,3256,3579,03212,04815,70419,64625,514 % 0.832.525.486.458.7211.3716.7123.7431.6741.2851.6467.06 ผลเบิกจ่าย 57 ลบ. 96.83571.311,1601,7942,5363,9205,5557,46710,05914,31918,02923,034 % 0.251.503.054.726.6710.3014.6019.6326.4437.6447.3960.54 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2557

3 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 25 ก.ย. 57 ร้อยละคงเหลือ แผนเบิกจ่าย เฉพาะ ก.ย. 57 เบิกจ่ายจริง ก.ย. 57 สูง/ต่ำกว่า แผน สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 1,253.2971502.753440.11750.5438262.700253.301(9.399) สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 1,174.8138677.551557.67497.2623212.462213.8551.393 สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ. 916.0490503.789655.00412.2595179.109128.995(50.113) สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 1,163.6174566.994148.73596.6233186.410125.645(60.765) สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 2,295.52541,242.059854.111,053.4656467.922370.133(97.789) สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 1,560.6899939.016960.17621.6729371.559262.705(108.854) สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 1,769.5406657.905037.181,111.6357465.354182.381(282.973) สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 1,691.30991,084.872964.14606.4370389.793299.253(90.540) สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 1,124.4840639.439056.87485.0450230.26898.016(132.252) สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1,611.9376982.226860.93629.7109312.260238.942(73.318) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 25 ก.ย. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 25 ก.ย. 57 หน่วย : ลบ. 3

4 4 หน่วยดำเนินการ งปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 25 ก.ย. 57 ร้อยละคงเหลือ แผนเบิกจ่าย เฉพาะ ก.ย. 57 เบิกจ่ายจริง ก.ย. 57 สูง/ต่ำกว่า แผน สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 2,155.93731,332.523661.81823.4137205.610183.526(22.083) สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 2,297.98351,609.062570.02688.9211489.037419.575(69.462) สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ. 1,552.7777964.893462.14587.8843273.175214.651(58.524) สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 929.6697584.747862.90344.9220194.622152.185(42.437) สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 1,382.1760959.708069.43422.4680295.128281.477(13.651) สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 1,592.43621,132.515371.12459.9209250.577188.951(61.627) สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ. 1,086.0693611.458156.30474.6112197.404148.735(48.669) สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ. 1,133.1469525.531646.38607.6154225.117127.222(97.895) ศูนย์บำรุงทางหลวง ชนบท ศูนย์บำรุงทางหลวง ชนบท 573.3803564.713198.498.667247.92848.6680.740 รวมส่วนภูมิภาค 27,264.841816,081.762058.9811,183.07975,256.43533,938.2160(1,318.2194) หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 25 ก.ย. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 25 ก.ย. 57

5 5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 25 ก.ย. 57 ร้อยละคงเหลือ แผนเบิกจ่าย เฉพาะ ก.ย. 57 เบิกจ่ายจริง ก.ย. 57 สูง/ต่ำกว่า แผน สกท. 3,899.82002,287.994658.671,611.8254890.599304.594(586.005) สกส. 3,209.02651,845.315757.501,363.7108586.619321.260(265.359) สบร. 973.0483834.815885.79138.2325133.766154.28020.514 สอป. 204.5023175.377685.7629.124719.39519.060(0.335) สสอ. 181.3326105.591758.2375.740841.16824.160(17.007) สวว. 54.002630.495956.4723.506731.92620.388(11.537) สผง. 65.979249.863375.5716.11598.2906.186(2.104) สคก. 322.2273191.695059.49130.5323137.62486.579(51.045) สกม. 38.166535.195292.212.97143.1320.160(2.971) สตน. 0.30000.288696.210.01140.0150.004(0.011) สอร. 23.591422.776796.550.81474.1173.208(0.909) ศทส. 104.924989.070284.8915.854711.79613.3681.572 สสท. 32.708923.864572.968.84443.9784.0740.096 สพร. 3.28822.264268.861.02400.0870.077(0.010) สสง. 0.32000.319599.850.00050.1080.107(0.001) สบก. 14.798812.364283.552.43451.7791.8440.065 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 1,652.23431,244.841975.34407.3925115.579106.393(9.186) รวมส่วนกลาง 10,780.27186,952.134564.493,828.13741,989.9761,065.744(924.232) รวมทั้งสิ้น 38,045.113623,033.896560.5415,011.21717,246.41175,003.9599(2,242.4518) หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 25 ก.ย. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 25 ก.ย. 57

6 6 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน ที่เหลือ 255317.17984.210658.652.96921 255416.7099 100-- 25551778.233674.441395.153.79222 25561,75111,805.057611,673.594198.89131.463617 รวม ทั้งสิ้น 1,77011,897.1809 11,758.9559 98.84138.2249 20202020 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2553-2556 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 25 ก.ย. 57

7 ลำดับ ที่ รายการ งบประมาณ ทั้งสิ้น งปม.ปี 57 หน่วย ดำเนินการ สถานะ ปัจจุบัน 1ถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 1,700255สกท. ครม. เห็นชอบ 23 ก.ย. 57 2ทางลดระดับบริเวณแยกถนนสุขุมวิท – ถนน พัทยากลาง จ.ชลบุรี 850227.50สกท. เสนอ คค. 16 ก.ย. 57 3สะพานข้ามแม่น้ำน่าน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน33.905.085สกส. เสนอ คค. 4 ก.ย. 57 4สะพานในเส้นทางสาย ชร.3037 แยก ทล.118 - บ.ใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 67.3010.095สกส. ยกเลิกโครงการ 5สะพานข้ามลำน้ำแม่มาน อ.สูงเม่น จ.แพร่14.002.10สทช.10 ประกาศครั้งที่ 3 6โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงข่ายทางสนับสนุน การเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรปราการ (สะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ) 210.0042.00สสอ. เสนอ คค. 23 ก.ย.57 รวมทั้งสิ้น2,875.20441.78 รายการผูกพันที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา 7

8 8 รายการปีเดียวที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา หน่วยดำเนินการจำนวนรายการ งบประมาณ 57 (ลบ.) ทชจ.ปทุมธานี ทชจ.ปทุมธานี17.500 ทชจ.ชัยนาท ทชจ.ชัยนาท23.430 สทช.3 สทช.318.500 ทชจ.เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี19.900 ทชจ.ศรีสะเกษ ทชจ.ศรีสะเกษ961.994 ทชจ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร215.700 ทชจ.นครปฐม ทชจ.นครปฐม11.500 ทชจ.กาฬสินธุ์ ทชจ.กาฬสินธุ์317.30 ทชจ.พะเยา ทชจ.พะเยา18.000 รวม 21 133.824

9 9 งบประมาณ ทั้งสิ้น 40,095.1534 ลบ. งบประจำ 36.1625 ลบ. (0.09%) งบ บุคลากร 6.2286 ลบ. (17.22 %) งบ ดำเนินงา น 29.9339 ลบ. (82.78% ) งบลงทุน 40,047.6669 ลบ. (99.88%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,382.9348 ลบ. (3.45%) งบบุคลากร 1,202.8985 ลบ. (88.26%) งบดำเนินงาน 180.0363 ลบ. (4.51%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 38,664.7321 ลบ. (96.55%) รายการ ผูกพันเดิม 5,730.7040 ลบ. (14.82%) รายการใหม่ 32,934.0281 ลบ. (85.18%) งบดำเนินการ เอง 2,711.8885 ลบ. (8.23%) ค่าที่ดิน 3,678.7587 ลบ. (11.17%) จ้างเหมา 26,543.380 9 ลบ. (80.60%) งบอุดหนุน 8.3240 ลบ. (0.02%) งบรายจ่ายอื่น 3.0000 ลบ. (0.01%) ภาพรวมงบประมาณปี 2558

10 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 10.6721.3332.0039.6747.3355.0062.0069.0076.0082.6789.3396.00 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 9.6719.3329.0037.6746.3355.0061.3367.6774.0078.3382.6787.00 แผนเบิกจ่าย 58 ลบ. 3799822,1753,6635,72811,45317,54924,30730,65535,34337,64240,095 % 0.952.455.429.1414.2928.5643.7760.6276.4688.1593.88100 แผนการเบิกจ่าย งปม.ปี 2558 10

11 11 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ 2558 (ตาม มติ คสช. 2 ก.ย. 57) 1.การเบิกจ่ายงบประมาณ 1.การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม96% รายจ่ายลงทุน87% 2.การก่อหนี้ผูกพัน 2.การก่อหนี้ผูกพัน ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีวงเงิน เกิน 500 ลบ. ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าไตรมาสที่ 2 3. การรายงานผล 3. การรายงานผล กรมบัญชีกลาง จะรายงานผลการก่อหนี้และการเบิกจ่าย งบประมาณให้รัฐมนตรีในสัปดาห์แรกของเดือน โดยผล การก่อหนี้จะยึดถือข้อมูลการทำ PO และการเบิกจ่าย จะใช้ข้อมูล GFMIS

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 12

13 13 งบประมาณทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. เบิกจ่าย 23,033.8965 ลบ. (60.54%) งบประจำ 113.0713 ลบ. เบิกจ่าย 111.4466 ลบ. (98.56%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. เบิกจ่าย 74.8341 ลบ. (100%) งบ ดำเนินงาน 38.2372 ลบ. เบิกจ่าย 36.6125 ลบ. (95.75%) งบลงทุน 37,889.3845 ลบ. เบิกจ่าย 22,886.1193 ลบ. (60.40%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,275.8843 ลบ. เบิกจ่าย 1,332.0613 ลบ. (104.40%) งบบุคลากร 1,093.3280 ลบ. เบิกจ่าย 1,119.8394 ลบ. (102.42%) งบดำเนินงาน 182.5563 ลบ. เบิกจ่าย 212.2219 ลบ. (116.25%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36,613.5002 ลบ. เบิกจ่าย 21,554.0580 ลบ. (58.87%) รายการผูกพัน เดิม 6,906.2633 ลบ. เบิกจ่าย 4,276.9622 ลบ. (61.93%) รายการใหม่ 29,707.2369 ลบ. เบิกจ่าย 17,277.0958 ลบ. (58.16%) งบดำเนินการเอง 2,706.1055 ลบ. เบิกจ่าย 1,866.5870 ลบ. (68.98%) ค่าที่ดิน 1,990.0000 ลบ. เบิกจ่าย 1,981.3758 ลบ. (99.59%) จ้างเหมา 25,011.1314 ลบ เบิกจ่าย 13,428.7029 ลบ. (53.69%) งบอุดหนุน 9.6300 ลบ. เบิกจ่าย 6.9367 ลบ. (72.03%) งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. เบิกจ่าย 29.3939 ลบ. (89.00%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ 25 ก.ย.57 ลงนาม 25,095.5709 ลบ. เพิ่มขึ้น 526.4882 ลบ. เพิ่มขึ้น 256.4923 ลบ. เพิ่มขึ้น 131.3758 ลบ.เพิ่มขึ้น 4,303.2695 ลบ. เพิ่มขึ้น 4,691.1376 ลบ.

14 14 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป้าหมาย 1. รายการงบประมาณปีเดียว ก่อหนี้ผูกพันภายใน ธ.ค. 57 2. รายการงบประมาณผูกพัน ก่อหนี้ผูกพันภายใน ก.พ. 58 กิจกรรม ปีงบประมา ณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. 1. ขออนุมัติหน่วยจัดจ้าง 2. จัดซื้อ-จัดจ้าง 2.1 จัดเตรียม TOR 2.2 เริ่มประกาศประกวด ราคา 3. ลงนามในสัญญา 4. ก่อสร้าง/จ้างที่ ปรึกษา

15 15 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8,858.4870 ลบ. สงป. อนุมัติงวด8,684.2200 ลบ. ลงนามในสัญญา7,574.5050 ลบ. ณ 25 ก.ย. 57 เบิกจ่ายแล้ว 6,793.3037 ลบ. (89.69%) ความก้าวหน้าโครงการ 97.58 % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 25 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 9 รายการ ณ 25 ก.ย. 57


ดาวน์โหลด ppt 1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 7.3314.672230384654627078.3386.6695 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 5101521.6728.343546.6758.3470747882.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google