งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 7.3314.672230384654627078.3386.6695 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 5101521.6728.343546.6758.3470747882.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 7.3314.672230384654627078.3386.6695 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 5101521.6728.343546.6758.3470747882."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % ผลเบิกจ่าย 55 % ผลเบิกจ่าย 56 ลบ ,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % แผนปี 57 ลบ ,0842,9203,9226,63510,22214,85220,41225,84031,14838,045 % แผนปี 57 (ปรับใหม่) ลบ ,0842,4553,3194,3256,3579,03212,04815,70419,64625,514 % ผลเบิกจ่าย 57 ลบ ,1601,7942,5363,9205,5557,46710,05914,31918,02923,034 % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2557

3 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 25 ก.ย. 57 ร้อยละคงเหลือ แผนเบิกจ่าย เฉพาะ ก.ย. 57 เบิกจ่ายจริง ก.ย. 57 สูง/ต่ำกว่า แผน สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 1, (9.399) สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 1, สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ (50.113) สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 1, (60.765) สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 2, , , (97.789) สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 1, ( ) สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 1, , ( ) สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 1, , (90.540) สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 1, ( ) สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1, (73.318) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 25 ก.ย. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 25 ก.ย. 57 หน่วย : ลบ. 3

4 4 หน่วยดำเนินการ งปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 25 ก.ย. 57 ร้อยละคงเหลือ แผนเบิกจ่าย เฉพาะ ก.ย. 57 เบิกจ่ายจริง ก.ย. 57 สูง/ต่ำกว่า แผน สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 2, , (22.083) สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 2, , (69.462) สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ. 1, (58.524) สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ (42.437) สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 1, (13.651) สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 1, , (61.627) สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ. 1, (48.669) สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ. 1, (97.895) ศูนย์บำรุงทางหลวง ชนบท ศูนย์บำรุงทางหลวง ชนบท รวมส่วนภูมิภาค 27, , , , , (1, ) หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 25 ก.ย. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 25 ก.ย. 57

5 5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 25 ก.ย. 57 ร้อยละคงเหลือ แผนเบิกจ่าย เฉพาะ ก.ย. 57 เบิกจ่ายจริง ก.ย. 57 สูง/ต่ำกว่า แผน สกท. 3, , , ( ) สกส. 3, , , ( ) สบร สอป (0.335) สสอ (17.007) สวว (11.537) สผง (2.104) สคก (51.045) สกม (2.971) สตน (0.011) สอร (0.909) ศทส สสท สพร (0.010) สสง (0.001) สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 1, , (9.186) รวมส่วนกลาง 10, , , , , ( ) รวมทั้งสิ้น 38, , , , , (2, ) หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 25 ก.ย. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 25 ก.ย. 57

6 6 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน ที่เหลือ ,75111, , รวม ทั้งสิ้น 1,77011, , การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 25 ก.ย. 57

7 ลำดับ ที่ รายการ งบประมาณ ทั้งสิ้น งปม.ปี 57 หน่วย ดำเนินการ สถานะ ปัจจุบัน 1ถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 1,700255สกท. ครม. เห็นชอบ 23 ก.ย. 57 2ทางลดระดับบริเวณแยกถนนสุขุมวิท – ถนน พัทยากลาง จ.ชลบุรี สกท. เสนอ คค. 16 ก.ย. 57 3สะพานข้ามแม่น้ำน่าน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน สกส. เสนอ คค. 4 ก.ย. 57 4สะพานในเส้นทางสาย ชร.3037 แยก ทล บ.ใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สกส. ยกเลิกโครงการ 5สะพานข้ามลำน้ำแม่มาน อ.สูงเม่น จ.แพร่ สทช.10 ประกาศครั้งที่ 3 6โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงข่ายทางสนับสนุน การเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรปราการ (สะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ) สสอ. เสนอ คค. 23 ก.ย.57 รวมทั้งสิ้น2, รายการผูกพันที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา 7

8 8 รายการปีเดียวที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา หน่วยดำเนินการจำนวนรายการ งบประมาณ 57 (ลบ.) ทชจ.ปทุมธานี ทชจ.ปทุมธานี ทชจ.ชัยนาท ทชจ.ชัยนาท สทช.3 สทช ทชจ.เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี ทชจ.ศรีสะเกษ ทชจ.ศรีสะเกษ ทชจ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร ทชจ.นครปฐม ทชจ.นครปฐม ทชจ.กาฬสินธุ์ ทชจ.กาฬสินธุ์ ทชจ.พะเยา ทชจ.พะเยา รวม

9 9 งบประมาณ ทั้งสิ้น 40, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.09%) งบ บุคลากร ลบ. (17.22 %) งบ ดำเนินงา น ลบ. (82.78% ) งบลงทุน 40, ลบ. (99.88%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. (3.45%) งบบุคลากร 1, ลบ. (88.26%) งบดำเนินงาน ลบ. (4.51%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 38, ลบ. (96.55%) รายการ ผูกพันเดิม 5, ลบ. (14.82%) รายการใหม่ 32, ลบ. (85.18%) งบดำเนินการ เอง 2, ลบ. (8.23%) ค่าที่ดิน 3, ลบ. (11.17%) จ้างเหมา 26, ลบ. (80.60%) งบอุดหนุน ลบ. (0.02%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. (0.01%) ภาพรวมงบประมาณปี 2558

10 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % แผนเบิกจ่าย 58 ลบ ,1753,6635,72811,45317,54924,30730,65535,34337,64240,095 % แผนการเบิกจ่าย งปม.ปี

11 11 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ 2558 (ตาม มติ คสช. 2 ก.ย. 57) 1.การเบิกจ่ายงบประมาณ 1.การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม96% รายจ่ายลงทุน87% 2.การก่อหนี้ผูกพัน 2.การก่อหนี้ผูกพัน ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีวงเงิน เกิน 500 ลบ. ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าไตรมาสที่ 2 3. การรายงานผล 3. การรายงานผล กรมบัญชีกลาง จะรายงานผลการก่อหนี้และการเบิกจ่าย งบประมาณให้รัฐมนตรีในสัปดาห์แรกของเดือน โดยผล การก่อหนี้จะยึดถือข้อมูลการทำ PO และการเบิกจ่าย จะใช้ข้อมูล GFMIS

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 12

13 13 งบประมาณทั้งสิ้น 38, ลบ. เบิกจ่าย 23, ลบ. (60.54%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (98.56%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (100%) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (95.75%) งบลงทุน 37, ลบ. เบิกจ่าย 22, ลบ. (60.40%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (104.40%) งบบุคลากร 1, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (102.42%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (116.25%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36, ลบ. เบิกจ่าย 21, ลบ. (58.87%) รายการผูกพัน เดิม 6, ลบ. เบิกจ่าย 4, ลบ. (61.93%) รายการใหม่ 29, ลบ. เบิกจ่าย 17, ลบ. (58.16%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (68.98%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (99.59%) จ้างเหมา 25, ลบ เบิกจ่าย 13, ลบ. (53.69%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (72.03%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (89.00%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ 25 ก.ย.57 ลงนาม 25, ลบ. เพิ่มขึ้น ลบ. เพิ่มขึ้น ลบ. เพิ่มขึ้น ลบ.เพิ่มขึ้น 4, ลบ. เพิ่มขึ้น 4, ลบ.

14 14 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ เป้าหมาย 1. รายการงบประมาณปีเดียว ก่อหนี้ผูกพันภายใน ธ.ค รายการงบประมาณผูกพัน ก่อหนี้ผูกพันภายใน ก.พ. 58 กิจกรรม ปีงบประมา ณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. 1. ขออนุมัติหน่วยจัดจ้าง 2. จัดซื้อ-จัดจ้าง 2.1 จัดเตรียม TOR 2.2 เริ่มประกาศประกวด ราคา 3. ลงนามในสัญญา 4. ก่อสร้าง/จ้างที่ ปรึกษา

15 15 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8, ลบ. สงป. อนุมัติงวด8, ลบ. ลงนามในสัญญา7, ลบ. ณ 25 ก.ย. 57 เบิกจ่ายแล้ว 6, ลบ. (89.69%) ความก้าวหน้าโครงการ % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 25 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 9 รายการ ณ 25 ก.ย. 57


ดาวน์โหลด ppt 1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 7.3314.672230384654627078.3386.6695 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 5101521.6728.343546.6758.3470747882.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google