งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการในการประกอบ ธุรกิจของตนเอง. จั ดทำ โด ย 1. นายสัตยา อิ่มทองรหัสนิสิต 54160272 2. นางสาววนัสนันท์ สิริวุฒิชาภิรัชต์รหัสนิสิต 54160383 3. นางสาวธีราพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการในการประกอบ ธุรกิจของตนเอง. จั ดทำ โด ย 1. นายสัตยา อิ่มทองรหัสนิสิต 54160272 2. นางสาววนัสนันท์ สิริวุฒิชาภิรัชต์รหัสนิสิต 54160383 3. นางสาวธีราพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการในการประกอบ ธุรกิจของตนเอง

2 จั ดทำ โด ย 1. นายสัตยา อิ่มทองรหัสนิสิต 54160272 2. นางสาววนัสนันท์ สิริวุฒิชาภิรัชต์รหัสนิสิต 54160383 3. นางสาวธีราพร ผดุงพันธ์รหัสนิสิต 54160251 4. นางสาวศศิพิมล สุขารหัสนิสิต 54160387 5. นายศุภกิจ เพิ่มสวัสดิ์รหัสนิสิต 54160389 1 จาก 12

3 หั วข้อในการนำเสนอ ค้นหาสิ่งที่ต้องการจะทำ เลือกธุรกิจที่เหมาะสม วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ สร้างเป้าหมาย วางกลยุทธ์ แผนงานและแผนงบประมาน สร้างพันธมิตร ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ สรุป 3 จาก 12

4 ค้ นหาสิ่งที่ต้องการจะทำ 3 จาก 12 การค้นหาสิ่งที่ต้องการจะทำคือการคิด รูปแบบของธุรกิจโดยคิดว่าเราจะทำอะไร โดยไอเดียนั้นอาจจะเกิดจากการตั้งคำถาม การเช่นทำไมตรงนี้ไม่มี ทำไมตรงนั้นไม่มี เพื่อหาไอเดียในการสร้างธุรกิจเพื่อหาสิ่งที่ สามารถตอบโจทย์ของคำถามของเราได้

5 เ ลือกธุรกิจที่เหมาะสม 4 จาก 12 ขั้นตอนต่อมาเราควรจะหาธุรกิจที่เหมาะสมกับ ตัวเราเช่น เลือกจากความถนัด เลือกธุรกิจความเสี่ยง ต่ำเช่น เฟรนไชน์ เลือกธุรกิจที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลง เพื่อเพิ่มเติมส่วนที่ขาด เมื่อเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับ ตนเองได้แล้วจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าตนเองถนัด แบบไหน การเลือกธุรกิจที่ไม่เหมาะสมกับตนเองนั้น จะทำให้ตัวเองนั้นเหนื่อยอีกทั้งธุรกิจยังไม่เติบโตอีก ด้วย ปัจจุบันธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือ การขายผ่านระบบออนไลน์หรือ E – Commerce เพราะนอกจากจะขายได้ง่ายดายแล้วยังประหยัด ต้นทุนในการทำธุรกิจได้อีกด้วย

6 วิ เคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ 5 จาก 12 ในขั้นตอนนี้เราควรรู้ว่าความเสี่ยงของเราเกิดขึ้น จากอะไรบ้างและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลต่อ ธุรกิจอย่างไร เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์แล้ว ให้เพิ่มเติมการแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วย เพื่อพร้อม รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ และนอกจากนั้นเราควร จะวิเคราะห์ธุรกิจตามหลักของ S.W.O.T และ 6P อีกด้วยเพื่อเสริมความสามารถในการดำเนินธุรกิจ อีกด้วย

7 ส ร้างเป้าหมาย 6 จาก 12 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวางเป้าหมาย การวางเป้าหมาย นั้นเพื่อเพิ่มกำลังใจอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว การตั้งเป้าหมาย ควรตั้งไว้ทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะสั้น (1 – 5 ปี ) เพื่อกำหนดเป้าหมาย ใกล้ๆ 2. ระยะกลาง ( 5 – 10 ปี ) เป้าหมายระยะกลาง นั้นมีเพื่อดูทิศทางของธุรกิจว่าจะสามารถอยู่ ได้นานถึงเท่าไหร่ 3. ระยะยาว ( 10 ปี ขึ้นไป ) เพื่อเป็นเป้าหมาย สูงสุด การสร้างเป้าหมายนั้นสามารถช่วย กระตุ้นความพยายามในการทำงานได้อย่างดี

8 ว างกลยุทธ์ 7 จาก 12 เมื่อทำธุรกิจแล้วเราควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ ตลาด ความสามารถของคู่แข่ง ฯลฯ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ เพราะนอกจากจะทำให้ธุรกิจอยู่รอดแล้วยัง สามารถเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ที่ดีนั้นควรเปลี่ยนแปลง ความสภาวะของโลกอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้อย่างถูกทาง และเหมาะสม ไม่ จำเป็นต้องหรูหราแต่สามารถตอบโจทย์ของผู้ ต้องการได้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์

9 แ ผนงานและแผนงบประมาน 8 จาก 12 แผนงานและแผนงบประมานนั้นเป็นสิ่งที่ ทำให้เห็นได้ว่าธุรกิจนั้นๆ ได้กำไรหรือขาดทุน การวางแผนงานที่เหมาะสมจะช่วยให้เจ้าของ สามารถลดต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ นอกจากนั้นแผนงบประมานจะช่วยให้เจาของ สามารถวิเคราะห์ทิศทางของธุรกิจว่าควรปรับ ธุรกิจของตัวเองไปทิศทางใดได้อย่างเหมาะสม

10 ส ร้างพันธมิตร 9 จาก 12 เคยมีคำกล่าวที่ว่า “ การกำจัดศัตรูที่ดีที่สุด คือ การนำเขามาเป็นมิตร ” จะเห็นได้ว่าการสร้าง พันธมิตรนั้นนอกจากจะลดศัตรูลงได้แล้วยัง สามารถส่งเสริมธุรกิจของเราให้มั่นคงได้อีกด้วย เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุน สร้างโอกาส ยัง สามารถลดคู่แข่งลง อีกทั้งยังเป็นการสร้าง เครือข่ายขององค์กร ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ ได้มากกว่าธุรกิจที่ไม่มีพันธมิตร

11 ป ฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ 10 จาก 12 นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วจะ เห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแผนงาน เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามแผนงานถือเป็นสิ่งที่ดี ที่สุดควรปฏิบัติให้เป็นนิสัยเพื่อให้ธุรกิจสามารถ ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

12 ส รุป 11 จาก 12 จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในหารสร้างธุรกิจ ของตนเองนั้นไม่ยากเพียงแต่ต้องมีความ เข้าใจ อดทน และความพยายามที่มากกว่า ปกติเมื่อปฏิบัติได้แล้วคุณเองก็สามารถสร้าง ธุรกิจของตัวเองได้

13 จ บการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการในการประกอบ ธุรกิจของตนเอง. จั ดทำ โด ย 1. นายสัตยา อิ่มทองรหัสนิสิต 54160272 2. นางสาววนัสนันท์ สิริวุฒิชาภิรัชต์รหัสนิสิต 54160383 3. นางสาวธีราพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google