งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 S: Systems (MIS Approach) VS. Value Chain. 2 การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) หมายถึง การบริหาร การจัดการเชิงระบบที่มีมาตรฐาน สากลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีมีคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 S: Systems (MIS Approach) VS. Value Chain. 2 การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) หมายถึง การบริหาร การจัดการเชิงระบบที่มีมาตรฐาน สากลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีมีคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 S: Systems (MIS Approach) VS. Value Chain

2 2 การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) หมายถึง การบริหาร การจัดการเชิงระบบที่มีมาตรฐาน สากลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีมีคุณภาพ ในทุกๆด้านของแผนงานประจำ แผนงานนโยบาย และแผนงาน ยุทธศาสตร์ ในทุกๆ ระดับ โดยมี ลักษณะคุณสมบัติและความสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงร่วมกันขององค์กร สมัยใหม่ (EA) อย่างน้อยแสดงได้จาก ลักษณะเป้าหมานตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) คือ

3 3 1. มุมมองการบริหารจัดการที่ดีวัด จาก เป้าหมายผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลกระทบ (Impacts) เช่น ปรากฎการณ์ การตรวจสอบความ โปร่งใสได้ มีคุณค่า มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ บรรลุความพึงพอใจ ผลได้เสียของ สาธารณชนและหรือแนวร่วม ของ กลุ่มภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เช่นหลักการ Target Groups, Stakeholders

4 4 2. มุมมองการบริหารจัดการที่ดีวัด จาก เป้าหมายกระบวนการบริหาร (Process) ที่มีการมีส่วนร่วมของ หน่วยงาน กระบวนงานต่างๆ ภายในองค์กร ( สำนักงาน กทช.) การมีส่วนร่วม แนวร่วมและ ผลได้ เสียของสมาชิกภายในองค์กร ( หุ้นส่วนร่วม ) ความตกลง นิติธรรม กฎกติกา คุณธรรม ยุติธรรม ความรับผิดชอบ ในองค์กร ไม่ เลือกปฎิบัติและโปร่งใส เช่น หลักการ Shareholders, Base on Policy, Strategy และ Routine

5 5 3. ลักษณะคุณสมบัติและความสัมพันธ์การ เปลี่ยนแปลงร่วมกันที่ระบุไว้ ต้องตอบสนองสอดรับ กับความต้องการและสิทธิที่จะได้รับ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ (Input) อย่างครบถ้วน ทั้งจาก ผู้ประกอบการและภาครัฐ ภาษาอังกฤษใช้ว่า The Right to be Inform ของผู้ใช้งาน ภาคประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ และภาค นักวิชาการ สื่อมวลชน ที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ที่มีมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ลักษณะคุณสมบัติ และความสัมพันธ์ทั้งหมดที่ ระบุมา จะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนา และสร้าง เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินวิถีชีวิตที่ ดีมีคุณภาพ ภายใต้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ พอเพียง และยั่งยืน เช่น การดำเนินของระบบ สารสนเทศ เป็นสารสนเทศไม่ใช่ข้อมูลธรรมดา จะต้องเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ ต้องเป็น ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ การประมวลผลโดย คน และองค์กร สังคม ประเทศ โลก และเทคโนโลยี สารสนเทศที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองของ ประเทศ

6 6 ( ระดับสากล World Class) ENTITY: สัจธรรม สภาวะธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ของโลกยุค สารสนเทศ ( ระดับสากล World Class) การบริหารจัดการและการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตาม Function-Base, Policy-Base, Strategic-Base ขอบข่ายกรอบกระบวนงาน ICT การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ Enterprise Architecture / RBMS Boundary การทบทวนกำกับดูแล การทบทวนกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน การบริหาร จัดการคุณภาพด้าน ITC ผ่านกระบวนการ MIS FEED BACK Concept / Data Base การจัดทำ ร่างแผนงาน ICT / ฐานข้อมูล / FEED FORWARD กระบวนง าน จัดการ ปัจจัย โครง สร้าง พื้นฐาน CBIS, TBIS (INP UT) กระบวนก าร การ บริหาร จัดการ ICT ที่ดี (PROCES S) ผลิต ผลผลิต คุณภาพ เป้าหมาย แผนงาน / โครงการ ICT (OUTP UT) ทบทวน การ บรรลุ คุณภาพ ICT 1. วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ 3. ยุทธศาสตร์ / วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 4. แผนงาน / โครงการ (RBMS ) 1. ผลกระทบ ต่อ นโยบาย ภายนอก และภายใน องค์กรเพื่อรับส่ง Value Chain 2. ผลลัพธ์ต่อ เป้าหมายของแต่ละ กระบวนงาน เพื่อ ประสานเชื่อมโยง Value Chain (Outcome + Impacts) Va lu e CH AI N Vi si o n INPUTINPUT Pr o c es s O ut p ut Ou tc o m e Fe ed Ba ck Fee d For war d Bo un dar y ตัวประมวลผลสารสนเทศ (Information Processors) ทำงานด้วยหลักตรรก VS. สร้างห่วงโซ่ คุณค่า Value Chain & RBMS ได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt 1 S: Systems (MIS Approach) VS. Value Chain. 2 การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) หมายถึง การบริหาร การจัดการเชิงระบบที่มีมาตรฐาน สากลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีมีคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google