งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ก. ค. 56 เพิ่มขึ้น 29 % +1% +29% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,184 1,192 516 664.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ก. ค. 56 เพิ่มขึ้น 29 % +1% +29% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,184 1,192 516 664."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ก. ค. 56 เพิ่มขึ้น 29 % +1% +29% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,184 1,192 516 664

2 ในช่วงเดือน ม. ค.- ก. ค. 2556 มีโครงการใหม่และโครงการขยายยื่นขอรับส่งเสริมใน สัดส่วน 48 : 52 จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น 1,192 โครงการ เงินลงทุน ทั้งสิ้น 664 พันล้าน บาท โครงการ ใหม่ 48% โครงการขยาย 52% 567 625 โครงการใหม่ 24% โครงการขยาย 76% 16 2 502 หน่วย : พันล้านบาท หน่วย : โครงการ

3 จำนวนโครงการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี 2555-2556 จำนวนโครงการปี 2556 จำนวนโครงการปี 2555 173 102 154 187 150150 0 50 100 150 200 250 มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค 186 221 190 177 174 183 203 600 650 700 650 185 224 136 177 146 151

4 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่าง ปี 2555-2556 68 0 40 80 120 160 200 240 280 550 พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี 2555 73 71 76 61 49 98 89 120 121 61 88 541 540 530 85 112 229 59 75 36

5 โครงการที่ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้นและต่างชาติ ทั้งสิ้นมีสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 37 ของจำนวนโครงการทั้งหมด ม. ค. – ก. ค. ปี 2556 หุ้นไทย 30% หุ้นต่างชาติ 42% ร่วมทุน 28% หุ้นไทย 37% หุ้นต่างชาติ 37% ร่วมทุน 26% ม. ค. – ก. ค. ปี 2555

6 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ในช่วง 7 เดือนแรก ลดลงร้อยละ 10 ญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 64 ของ มูลค่า FDI ทั้งสิ้น 332 298 Total FDI 5050 211 Japan 250 19 Singapore 12 17 300 -9 % China Malaysia 1818 12 191 350 Hong Kong 17 12 พันล้าน บาท ม. ค.- ก. ค. ปี 2555 ม. ค.- ก. ค. ปี 2556 100 150 200 13 10 -10 % Nether lands


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ก. ค. 56 เพิ่มขึ้น 29 % +1% +29% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,184 1,192 516 664.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google