งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ก. ค. 56 เพิ่มขึ้น 29 % +1% +29% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,184 1,192 516 664.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ก. ค. 56 เพิ่มขึ้น 29 % +1% +29% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,184 1,192 516 664."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ก. ค. 56 เพิ่มขึ้น 29 % +1% +29% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,184 1,

2 ในช่วงเดือน ม. ค.- ก. ค มีโครงการใหม่และโครงการขยายยื่นขอรับส่งเสริมใน สัดส่วน 48 : 52 จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น 1,192 โครงการ เงินลงทุน ทั้งสิ้น 664 พันล้าน บาท โครงการ ใหม่ 48% โครงการขยาย 52% โครงการใหม่ 24% โครงการขยาย 76% หน่วย : พันล้านบาท หน่วย : โครงการ

3 จำนวนโครงการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี จำนวนโครงการปี 2556 จำนวนโครงการปี มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค

4 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่าง ปี พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี

5 โครงการที่ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้นและต่างชาติ ทั้งสิ้นมีสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 37 ของจำนวนโครงการทั้งหมด ม. ค. – ก. ค. ปี 2556 หุ้นไทย 30% หุ้นต่างชาติ 42% ร่วมทุน 28% หุ้นไทย 37% หุ้นต่างชาติ 37% ร่วมทุน 26% ม. ค. – ก. ค. ปี 2555

6 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ในช่วง 7 เดือนแรก ลดลงร้อยละ 10 ญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 64 ของ มูลค่า FDI ทั้งสิ้น Total FDI Japan Singapore % China Malaysia Hong Kong พันล้าน บาท ม. ค.- ก. ค. ปี 2555 ม. ค.- ก. ค. ปี % Nether lands


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ก. ค. 56 เพิ่มขึ้น 29 % +1% +29% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,184 1,192 516 664.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google