งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word เรื่องการสร้างตารางและ การตกแต่งเอกสาร ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word เรื่องการสร้างตารางและ การตกแต่งเอกสาร ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word เรื่องการสร้างตารางและ การตกแต่งเอกสาร ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้สื่อ CAI ผู้วิจัย นางสาว จุไรพร ปาลาหา สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา การพัฒนาการศึกษาในยุคที่สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้วิจัยให้ความ สนใจ เพราะผลกระทบดังกล่าวทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของบุคคล การเปลี่ยนแปลงระดับสถาบัน เช่น ครอบครัว การจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถสนองตอบ ความต้องการ และความคาดหวังของสังคมนั้น จำเป็นต้องมีการนำเอานวัตกรรมของการศึกษา ต่างๆเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ทั้งนี้จัดการเรียน การสอน ให้ผู้เรียนเกิดทักษะหรือกระบวนการ ในการแก้ปัญหา

3 ทั้งนี้จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ หรือกระบวนการในการแก้ปัญหา นับว่าเป็น เรื่องยากพอสมควรสำหรับผู้สอน ผู้เรียนส่วน ใหญ่จะพัฒนาได้ดีในทักษะการคิดคำนวณ แต่ เมื่อพบโจทย์ปัญหามักจะมีปัญหาในเรื่องของ ทักษะการอ่านทำความเข้าใจโจทย์ การ วิเคราะห์โจทย์ รวมถึงการหารูปแบบแนวคิดใน การแก้ปัญหานั้น ผู้เรียนที่มีการพัฒนาทักษะ ทางคณิตศาสตร์ได้ดี ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มี ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การนำสื่อเข้ามาช่วยในกิจกรรมการเรียนการ สอนในระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 ซึ่งเป็นวัยที่ต้อง เรียนรู้ น่าจะช่วยให้นักเรียนสนใจกิจกรรมการ เรียนการสอน สามารถกระตุ้นให้นักเรียน อยากจะเรียน

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word เรื่องการสร้างตารางและ การตกแต่งเอกสาร ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้สื่อ CAI

5 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word เรื่องการสร้างตารางและการ ตกแต่งเอกสาร ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ โปรแกรม Microsoft Word เรื่องการสร้างตาราง และการตกแต่งเอกสาร ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต ด้วยวิธีการประเมินที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ขอเสนอผลการวิจัย และเพื่อให้ เกิดความเข้าใจในการสื่อสารที่ตรงกัน จึงได้ กำหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ ข้อมูลดังนี้

6 N แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง X แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง S.D. แทนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t แทนค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t - Distribution Sig แทนความน่าจะเป็นสำหรับบอกค่า นัยสำคัญทางสถิติ * แทนความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** แทนความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล

7 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของการการใช้ โปรแกรม Microsoft Word มาใช้ในการสร้างตารางและ ตกแต่งเอกสาร โดยใช้สื่อ CAI ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง ของการใช้โปรแกรม Microsoft Word มาใช้ในการสร้าง ตารางและตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อ CAI ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.201 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตมีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการการใช้โปรแกรม Microsoft Word มาใช้ในการสร้างตารางและตกแต่ง เอกสารหลังใช้สื่อ CAI ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.201 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนใช้สื่อ CAI การทดสอบ NXS.Dt แบบทดสอบก่อนเรียน 1010.501.7824.71** แบบทดสอบหลังเรียน 1018.901.45

8 สรุปผลการวิจัย จากผลในการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการ ใช้โปรแกรม Microsoft Word เรื่องการสร้าง ตารางและการตกแต่งเอกสาร ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้สื่อ CAI พบว่าผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการ ใช้โปรแกรม Microsoft Word มาใช้ในการสร้าง ตารางและตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อ CAI ของ นักเรียนประกาศนียบัตรระดับชั้น ปวช.201 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ โปรแกรม Microsoft Word มาใช้ในการสร้าง ตารางและตกแต่งเอกสารหลังใช้สื่อ CAI ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.201 วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนใช้สื่อ CAI

9


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word เรื่องการสร้างตารางและ การตกแต่งเอกสาร ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google