งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pawinee Srisukvatananan 1 การเขียนโครงการวิจัย สถาบัน บรรยายโดย รศ. ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนา นันท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pawinee Srisukvatananan 1 การเขียนโครงการวิจัย สถาบัน บรรยายโดย รศ. ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนา นันท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pawinee Srisukvatananan 1 การเขียนโครงการวิจัย สถาบัน บรรยายโดย รศ. ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนา นันท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2 Pawinee Srisukvatananan2 นำเสนอ ขั้น ตอน ของการ วิจัย. วางแผ น ปฏิบัติกา ร ตรวจความพร้อม 1. กำหนดปัญหาวิจัย 2. ตรวจสอบแนวคิด ที่ชัดเจน 3. กำหนด สมมติฐาน ( ถ้ามี ) 4. ออกแบบการวิจัย 5. เขียนโครงการวิจัย 6. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล 7. เก็บรวบรวม ข้อมูล 8. วิเคราะห์ ข้อมูล 9. สรุปตอบ ปัญหาวิจัย 10. จัดทำ รายงาน

3 Pawinee Srisukvatananan3 ความสำคัญและที่มาของ ปัญหาวิจัย a สัมพันธ์กับ นโยบายและ แผนวิจัยของ ชาติ a สภาพของ ปัญหาและ สาเหตุ a ปัญหาวิจัยที่ เสนอกับ กระบวนการหา คำตอบ a a ปัญหาวิจัยกับ ระดับการ พัฒนาความรู้ และการใช้ ความรู้ a a คุณค่าของการ ค้นหาคำตอบ มีแหล่งอ้างอิง ที่สำคัญ


ดาวน์โหลด ppt Pawinee Srisukvatananan 1 การเขียนโครงการวิจัย สถาบัน บรรยายโดย รศ. ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนา นันท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google