งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินบุคคลและ ผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรม สาขา......................)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินบุคคลและ ผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรม สาขา......................)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินบุคคลและ ผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรม สาขา......................)

2 ผลงานที่ต้องส่งประเมินที่ ก. พ. ( ตาม ว 16/2538) เล่มที่ 1 แบบประเมินบุคคลและผลงาน (อวช.1) ฉบับลายเซ็นจริง 1 เล่ม ฉบับสำเนา 5 เล่ม เล่มที่ 2 ผลงานวิชาการ จำนวน 1-3 เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์/สาธารณสุข (อย่างน้อย 1 เรื่อง) ฉบับจริง 1 เล่ม ฉบับสำเนา (Reprint) 6 เล่ม

3 เฉพาะตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ - นรีเวชกรรม) เพิ่มผลงานรายงานวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง เล่มที่ 3

4 แบบประเมิน บุคคลและ ผลงาน ( อวช.1)

5 ( ปกนอก ) แบบประเมินบุคคลและผลงาน ของ ชื่อ........................ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ พิเศษ ( ด้านเวชกรรม สาขา........) ตำแหน่งเลขที่.................... ส่วนราชการ................................... ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรม สาขา.........) ตำแหน่งเลขที่................... ส่วนราชการ....................................

6 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 1. ชื่อ ( ผู้ขอรับการ ประเมิน )………………………………………… 2. ตำแหน่ง ( ปัจจุบัน ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ( ด้านเวชกรรม สาขา ………) ตำแหน่งเลขที่ ………………… ส่วน ราชการ …………………… ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อ วันที่ …………………………………… อัตราเงินเดือนปัจจุบัน …………… บาท อัตราเงินเดือนปีงบประมาณที่แล้ว …………… บาท 3. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรม สาขา …) ตำแหน่งเลขที่ ………………… ส่วน ราชการ …………………… แบบพิจารณาคุณสมบัติ ของบุคคล เอกสารหมายเลข 1

7 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ( ต่อ ) 4. ประวัติส่วนตัว ( จาก ก. พ. 7) เกิดวันที่.................. เดือน..................... พ. ศ.................................. อายุราชการ.................. ปี.................. เดือน 5. ประวัติการศึกษา คุณวุฒิและวิชาเอกปีที่สำเร็จการศึกษาสถาบัน - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา 25xx มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยสภา 6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ ……………………… วันออกใบอนุญาต ……………. วัน หมดอายุ …………………….

8 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ( ต่อ ) 7. ประวัติรับราชการ วัน เดือน ปีตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน สังกัด...................................................................................................... 8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน ปี (พ.ศ.)ระยะเวลาหลักสูตรสถาบัน 2552................. 21-24 มีนาคม (4 วัน )....................... ประชุม วิชาการ เรื่อง.......................... กรมควบคุมโรค..................................................

9 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ( ต่อ ) 9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน...................................................................................................................................................................................... ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง ทุกประการ ลงชื่อ............................... (ผู้ขอรับการประเมิน) (...............................) วันที่................................

10 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของ บุคคล 1. วุฒิการศึกษา ( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากำหนดไว้) ( ) ตรงตามที่กำหนด (ใบอนุญาตเลขที่..............) ( ) ไม่ตรงตามที่กำหนด 3. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ( ) ครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ( ) ไม่ครบ แต่จะครบกำหนด ในวันที่.......................................

11 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของ บุคคล ( ต่อ ) 4. ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสาย งานที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย) ( ) ตรงตามที่ ก.พ. กำหนด ( ) ไม่ตรง ( ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา ( )........................................................ 5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้ง) ( ) ต่ำกว่าขั้นต่ำ ไม่เกิน 2 ขั้น ( ) เท่ากับขั้นต่ำ ( ) สูงกว่าขั้นต่ำ

12 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของ บุคคล ( ต่อ ) สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้ ( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการ ประเมินผลงาน เป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง ( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล)................................................................................................................................................. (ลงชื่อ)............................. ผู้ตรวจสอบ (...............................) (ตำแหน่ง)................................ วันที่................................

13 ตอนที่ 1 รายการประเมินคะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้รับ 1. ความรับผิดชอบ 2. ความประพฤติ 3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น 4. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 5. การพัฒนาตนเอง 6. ความเสียสละ 7. ความสามารถในการสื่อความหมาย 8. ความคิดริเริ่ม 9. วิสัยทัศน์ (เป็นคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตั้งแต่ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป) 15 10........ รวม100 แบบประเมินคุณลักษณะ ของบุคคล เอกสารหมายเลข 2 ชื่อ.............................................................. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา......)

14 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน ความเห็นของผู้ประเมิน ( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) ลงชื่อผู้ประเมิน................................. (.................................) ตำแหน่ง.................................... วันที่................................

15 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น ( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการดังนี้................................................................................................ ลงชื่อผู้ประเมิน................................. (.................................) ตำแหน่ง.................................... วันที่................................

16 ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน (ต่อ) ความเห็นของผู้มีอำนาจตามมาตรา 57 (กรณีที่ความเห็นของผู้บังคับบัญชา ทั้ง 2 ระดับ แตกต่างกัน) ( ) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)...................................................................................................................................................... ( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล).................................................................................................................................................. ลงชื่อผู้ประเมิน................................. (.................................) ตำแหน่ง.................................... วันที่................................

17 ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน  ด้านบริหาร  ด้านบริการ  ด้านวิชาการ 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตามที่ ก.พ. กำหนด) ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา...) กำหนด ดังนี้ - ด้านเวชกรรม สาขา................... มี 5 ข้อ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอ ผลงาน เอกสารหมายเลข 3 ชื่อ.............................................................. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา......)

18 ตอนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวอย่าง ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) กำหนด ดังนี้ 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการวินิจฉัย และบำบัดรักษา 2. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษาผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวชกรรม 3. ให้การสอนและฝึกอบรมทางสูติ-นรีเวชกรรม แก่แพทย์,แพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจำบ้าน,นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อื่นๆ 4. ให้คำปรึกษาแนะนำทางการปฏิบัติและทางวิชาการแก่แพทย์ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำเร็จของงาน 1. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ลำดับ ที่ ลักษณะงาน ด้านบริการ / ปฏิบัติงาน หน่วย นับ ปริมาณงานด้านบริการ / ปฏิบัติการ หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2550 ปีงบประมาณ 2551 ปีงบประมาณ 2552 กลุ่ม งาน เฉพาะ ตัว กลุ่ม งาน เฉพาะ ตัว กลุ่ม งาน เฉพาะ ตัว

20 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำเร็จของงาน (ต่อ) 2. ผลงานการสอนหรือฝึกอบรม ย้อนหลัง 3 ปี (ต่อ) ปีงบประมาณวิชาที่สอน / ฝึกอบรม ผู้รับคำสอน หรือฝึกอบรม จำนวน คน จำนวน ชั่วโมง หมายเหตุ 3. ผลงานการให้คำปรึกษา ย้อนหลัง 3 ปี ปีงบประมาณเรื่องให้คำปรึกษาผู้รับคำปรึกษา จำนวน ครั้ง จำนวน คน หมายเหตุ

21 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำเร็จของงาน (ต่อ) 4. ผลการปฏิบัติงาน / ผลสำเร็จของงาน ลำดับที่ 1 เรื่อง....................................................................................................................................................................................................................... สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ขั้นตอนในการดำเนินงาน........................................................................................................... 2. ลักษณะที่แสดงถึงความยุ่งยากของงาน........................................................................................................................ กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน จำนวนผู้ร่วม ดำเนินการ สัดส่วนในการดำเนินการ ของผู้ขอรับการประเมิน (%) รายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติ

22 ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสำเร็จของงาน (ต่อ) การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ / อ้างอิง...................................................................................................................... การเผยแพร่ จำนวนหน้า (เนื้อหา / ภาคผนวก) วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่ แหล่งเผยแพร่.....หน้าปีที่......ฉบับที่...... มกราคม-เมษายน 2552 ISSN……….. วารสาร................................. ลำดับที่ 2 เรื่อง............................................................................................... (สรุปผลการปฏิบัติงาน ทีละเรื่อง ไม่เกิน 3 เรื่อง)

23 ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน 1. คำรับรองของผู้ขอรับการประเมิน ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ......................................... (.................................) ตำแหน่ง.................................... วันที่................................ 2. คำรับรองของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน) ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการจัดทำเอกสารผลงาน ทางวิชาการ ถูกต้องตรงความเป็นความจริงทุกประการ ดังนี้ เรื่อง “.......................................................................................” ลำดับ ที่ ชื่อ-สกุลตำแหน่งสัดส่วนความ รับผิดชอบคิดเป็น % ลายเซ็นรับรองของ ผู้ร่วมดำเนินการ

24 ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (ต่อ) 3. คำรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 3.1 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย / กลุ่มงาน ได้ตรวจสอบผลงานของ................................................ ที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)............................................................... ลงชื่อ......................................... (.................................) ตำแหน่ง.................................... วันที่................................

25 ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (ต่อ) 3.2 ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ได้ตรวจสอบผลงานของ................................................ ที่เสนอให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)............................................................... ลงชื่อ......................................... (.................................) ตำแหน่ง.................................... วันที่................................

26 ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน (ต่อ) 4. คำรับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป) ความเห็น....................................................................................................... ลงชื่อ......................................... (.................................) ตำแหน่ง.................................... วันที่................................ 5. คำรับรองของปลัดกระทรวง (กรณีขอประเมินระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป) ความเห็น....................................................................................................... ลงชื่อ......................................... (.................................) ตำแหน่ง.................................... วันที่................................

27 2. หลักฐานการเผยแพร่ : วารสาร 3. ผลงานที่ส่งประเมิน จำนวน 1 – 3 เรื่อง 4. เอกสารหลักฐานผลงานการสอน/ผลงานการให้คำปรึกษา เช่น หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เป็นต้น 5. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตามที่ ก.พ. กำหนด) 6. โครงการเด่น (เวชกรรมป้องกัน) หรือ ผลงานวิเคราะห์ วิจารณ์ (สูติ-นรีเวชกรรม / กุมารเวชกรรม / วิสัญญีวิทยา) 7. การรับรองผลงานของผู้บังคับบัญชา / ผู้ร่วมจัดทำ 8. การเข้ารูปเล่ม / รูปแบบการพิมพ์ 1. การจัดทำข้อมูลส่วนบุคคล

28 สามารถ Download ข้อมูล ได้ที่ : http : //203.157.19.94/person/indexhome.htm กลุ่มงานประเมิน บุคคลและวิชาการ โทร. 0 2590 1343, 0 2590 1347

29 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประเมินบุคคลและ ผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรม สาขา......................)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google