งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน

2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เดิมเป็นหนึ่งในหน่วยงานย่อยของสายวิชา ศิลปศาสตร์ เริ่มแรกสาขาวิชาได้จัดการ เรียนการสอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป และรายวิชาเฉพาะเลือกทางด้าน เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแก่นิสิตคณะ ต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

3 ปีการศึกษา 2550 ในปี พ. ศ.2549 คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ได้มีนโยบายการเปิดหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ความสามารถทางการบริหารและการ จัดการ และเป็นการตอบสนองต่อความ ต้องการของของประเทศ ดังนั้นสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จึงได้ขอ อนุมัติใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ. ศ.2549 จากคณะบริหารธุรกิจ และได้เริ่ม เปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2550

4 “ เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ สังคม ทางด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ในภูมิภาค ตะวันตก ”

5 1. เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร์ที่มี ความหลากหลายและตอบสนองความต้องการ ของสังคม 2. พัฒนาศักยภาพในงานวิจัยทางด้าน บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3. เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร์โดย การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ ท้องถิ่น 4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร

6 พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ ยอมรับในภูมิภาคตะวันตก 2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ที่เพียบพร้อมถึงความเป็นคน เก่ง คนดี คนมีความสุข และมีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 3. ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์แก่ ชุมชนและท้องถิ่น

7 1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับผิดชอบ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และ รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการ เปิดหลักสูตรอื่นๆ ในอนาคตรวมถึง รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะ เลือกทางด้านบริหารธุรกิจที่เปิดสอนให้แก่ นิสิตคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขต กำแพงแสน

8 2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับผิดชอบ จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา ศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะเลือก ทางด้านเศรษฐศาสตร์แก่นิสิตคณะ ต่างๆ ภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน และวางแผนและดำเนิน การเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร บัณฑิตในอนาคต

9 3. หน่วยการศึกษาต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (Continuing Education Unit for Business : CEUB) 3. หน่วยการศึกษาต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (Continuing Education Unit for Business : CEUB) รับผิดชอบดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางวิชาการแก่ ชุมชนและสังคม ทางด้านบริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย การ ค้นคว้าและงานวิจัยทางด้าน บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เพื่อ เชื่อมโยงกับภายนอกและตอบสนองต่อ ความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ

10 4. งานธุรการ 4. งานธุรการ รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้ 4.1 ด้านสารบรรณ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการรับ / ส่งหนังสือราชการภายใน และภายนอกหน่วยงาน การร่างโต้ตอบหนังสือ ราชการ การควบคุม / การจัดเก็บ / การค้นหา เอกสารหนังสือทางราชการตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ การเวียน หนังสือราชการ การจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา

11 4.2 ด้านบริการการศึกษาและกิจการ นิสิต มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ประสานงานการรับนิสิตเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน จัดทำทะเบียนประวัติ นิสิต ประสานงานด้านการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ การเผยแพร่แนะนำ หลักสูตร การให้บริการปรึกษาและแนะนำ ด้านกฎ ระเบียบ วินัย และข้อบังคับต่างๆ การประสานงานด้านทุนการศึกษานิสิต รวมถึงการประสานงานด้านกิจกรรมนิสิต

12 4.3 ด้านการคลังและพัสดุ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการบริหารเงินงบประมาณ แผ่นดิน และเงินรายได้ ตลอดจน เงินกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสายวิชาการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ การรับจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การดูแลเก็บ บำรุงรักษาพัสดุ และ การจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ

13 ผศ. วลี สงสุวงค์ ผศ. วลี สงสุวงค์ ประธานคณะกรรมการบริหารงานโครงการจัดตั้ง สายวิชาและรักษา การผู้ประสานงานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจฯ

14 อ. สมนึก จงไพบูลย์กิจ อ. สมนึก จงไพบูลย์กิจ รองประธานคณะกรรมการบริหารงานโครงการ จัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯและรักษาการผู้ ประสานงานหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ทางธุรกิจ

15 อ. จุรีวรรณ จันพลา อ. จุรีวรรณ จันพลา รักษาการผู้ประสานงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google