งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2 แรกเริ่มเดิมที.. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เดิมเป็นหนึ่งในหน่วยงานย่อยของสายวิชาศิลปศาสตร์ เริ่มแรกสาขาวิชาได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะเลือกทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแก่นิสิตคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

3 เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อไหร่?
ในปี พ.ศ.2549 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มีนโยบายการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารและการจัดการ และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของของประเทศ  ดังนั้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จึงได้ขออนุมัติใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 จากคณะบริหารธุรกิจ และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2550 

4 วิสัยทัศน์คืออะไร? “เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ทางด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันตก”

5 ภารกิจมีอะไรบ้าง? 1. เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ที่มี ความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของสังคม  2. พัฒนาศักยภาพในงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3. เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์โดย การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น      4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร

6 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคตะวันตก  2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่เพียบพร้อมถึงความเป็นคนเก่ง คนดี คนมีความสุข และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  3. ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์แก่ชุมชนและท้องถิ่น

7 ส่วนงานมีอะไรบ้าง? 1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และรับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการเปิดหลักสูตรอื่นๆ ในอนาคตรวมถึงรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะเลือกทางด้านบริหารธุรกิจที่เปิดสอนให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน   

8 2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะเลือก ทางด้านเศรษฐศาสตร์แก่นิสิตคณะต่างๆ ภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน และวางแผนและดำเนิน การเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตในอนาคต

9 3. หน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางธุรกิจ (Continuing Education Unit for Business : CEUB) รับผิดชอบดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายการ ค้นคว้าและงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงกับภายนอกและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ

10 4. งานธุรการ รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้ 4
4. งานธุรการ รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้              4.1 ด้านสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับ/ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงาน การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การควบคุม/การจัดเก็บ/การค้นหาเอกสารหนังสือทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ การเวียนหนังสือราชการ การจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา                           

11 4.2 ด้านบริการการศึกษาและกิจการนิสิต มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานการรับนิสิตเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน จัดทำทะเบียนประวัตินิสิต ประสานงานด้านการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ การเผยแพร่แนะนำหลักสูตร การให้บริการปรึกษาและแนะนำด้านกฎ ระเบียบ วินัย และข้อบังคับต่างๆ การประสานงานด้านทุนการศึกษานิสิต รวมถึงการประสานงานด้านกิจกรรมนิสิต 

12 4.3 ด้านการคลังและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ตลอดจนเงินกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสายวิชาการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ การรับจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การดูแลเก็บบำรุงรักษาพัสดุ และ การจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ

13 รายนามผู้บริหาร ผศ.วลี สงสุวงค์ ประธานคณะกรรมการบริหารงานโครงการจัดตั้งสายวิชาและรักษา การผู้ประสานงานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจฯ 

14 อ.สมนึก  จงไพบูลย์กิจ รองประธานคณะกรรมการบริหารงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯและรักษาการผู้ประสานงานหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ทางธุรกิจ  

15 อ.จุรีวรรณ จันพลา รักษาการผู้ประสานงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อ.จุรีวรรณ  จันพลา รักษาการผู้ประสานงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google