งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3) สุคนธ์ชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3) สุคนธ์ชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3) สุคนธ์ชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การอธิบายถึงแผนการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา คล้ายคลึงแผน/ประมวลการสอน (course syllabus) ระบุผลการเรียนรู้ (แทนวัตถุประสงค์) ระบุวิธีการสอนและวิธีการประเมินผลการ เรียนรู้

3 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (ต่อ) ระบุผลการเรียนรู้ ตามความรับผิดชอบที่ ถ่ายทอดมาจากผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ การประเมินผลการเรียนรู้ต้องครบถ้วน กำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิผล การดำเนินงานและการปรับปรุง

4 องค์ประกอบของ มคอ.3 หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3. ลักษณะและการดำเนินการ หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของ รายวิชา

5 หมวดที่ 1.ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อรายวิชา 2.จำนวนหน่วยกิต 3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ ผู้สอน 5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

6 หมวดที่ 1.ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 8. สถานที่เรียน 9. วันที่จัดทำ/ปรับปรุง ครั้งล่าสุด

7 หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและ วัตถุประสงค์ 1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ผลการเรียนรู้โดยรวม) 1.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุง (การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ)

8 หมวดที่ 3. ลักษณะและ การดำเนินการ 1.คำอธิบายรายวิชา (ตามที่แสดงใน มคอ.2) 2.จำนวนชั่วโมง (บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษา ด้วยตนเอง (บรรยาย 1 ชม.= ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชม. ปฏิบัติ 1 ชม.= ศึกษาด้วยตนเอง 0.5 ชม.) 3. จำนวนชั่วโมงที่อาจารย์ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการนอกชั้นเรียนเป็น รายบุคคล

9 หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการ เรียนรู้ของนักศึกษา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (แต่ละด้าน ระบุ 1.ผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการประเมินผล)

10 หมวดที่ 5. แผนการสอนและ การประเมินผล 1.แผนการสอน (ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จำนวน ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ อาจารย์ผู้สอนตามหัวข้อ) 2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ระบุการประเมินผลสำหรับผลการเรียนรู้ข้อ ต่างๆ ตามที่รับผิดชอบมาจากหลักสูตร)

11 หมวดที่ 6.ทรัพยากร ประกอบการเรียนการสอน 1.ตำราและเอกสารหลัก (ใช้ประกอบการสอน) 2.เอกสารและข้อมูลสำคัญ (มอบหมายให้อ่าน) 3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (แนะนำให้อ่าน)

12 หมวดที่ 7. การประเมินและ ปรับปรุงการดำเนินการ 1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของ รายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา) 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน(อื่นๆ) (โดยผู้อื่น เช่น ผู้ร่วมสอน คณะกรรมการ ประเมิน) 3.การปรับปรุงการสอน (กลไกและวิธีการปรับปรุง)

13 หมวดที่ 7. การประเมินและ ปรับปรุงการดำเนินการ 4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ นักศึกษาในรายวิชา (ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร) 5.การดำเนินการทบทวนและวางแผน ปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา (กระบวนการนำผลจากข้อ 1,2 และ 4 มา วางแผนปรับปรุง)

14 บทสรุป รายละเอียดของรายวิชา เป็นแผนการ จัดการเรียนการสอน ที่มุ่งผลการ เรียนรู้ของนักศึกษา ผลการเรียนรู้ของรายวิชา ต้อง สอดคล้องตามความรับผิดชอบที่รับมา จากผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

15 บทสรุป (ต่อ) ข้อกำหนดต่างๆ ในรายละเอียดของ รายวิชา ให้ความมั่นใจว่า นักศึกษา สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การบรรลุผลการเรียนรู้ในรายวิชา นำไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ของ หลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3) สุคนธ์ชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google