งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การ ดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาล 2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายใน ชุมชนที่ต้องดูแลและกลุ่มเสี่ยง 3. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยใน ทีมสหวิชาชีพ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การ ดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาล 2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายใน ชุมชนที่ต้องดูแลและกลุ่มเสี่ยง 3. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยใน ทีมสหวิชาชีพ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การ ดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาล 2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายใน ชุมชนที่ต้องดูแลและกลุ่มเสี่ยง 3. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยใน ทีมสหวิชาชีพ 4. การค้นหา / เฝ้าระวังภาวะเจ็บป่วย จากการทำงานทั้งในโรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาล 5. การวางแนวทางการป้องกันการ เกิดโรคจากการทำงาน 6. การทบทวนปัญหาการเจ็บป่วย จากการทำงานไปใช้ในการวาง แผนการจัดสุขภาพในสังคม

3 9. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงใน หน่วยงานและการรายงาน อุบัติการณ์รวมทั้งการทบทวนความ เสี่ยง แนวทางการป้องกันความ เสี่ยงและผลลัพธ์การดำเนินงาน 10. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 11. การมีส่วนร่วมในการจัด โครงสร้าง สิ่งแวดล้อมในสถานที่ ทำงานที่เอื้อต่อการทำงาน ลดภาวะ เจ็บป่วยจากการทำงาน 7. ระบบบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อ ความต่อเนื่องในการดูแล 8. จุดแข็ง / จุดอ่อนของทีมในการ ทำงาน

4 14. แผนการพัฒนาคุณภาพที่จะ จัดทำใน 1-2 ปีข้างหน้า 13. ความเหมาะสมในการสร้างและ ติดตามตัวชี้วัดในการประเมินการ พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 12. ผลงานการพัฒนาคุณภาพที่ ภูมิใจและสามารถนำไปเป็นตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt 1. การ ดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาล 2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายใน ชุมชนที่ต้องดูแลและกลุ่มเสี่ยง 3. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยใน ทีมสหวิชาชีพ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google