งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2546 - 2547 Progress Report 2548 Financial Report Link to Progress Report 2550 Capacity Building 2551 Estimates Report Link to Excel Loader KPI Strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2546 - 2547 Progress Report 2548 Financial Report Link to Progress Report 2550 Capacity Building 2551 Estimates Report Link to Excel Loader KPI Strategy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2546 - 2547 Progress Report 2548 Financial Report Link to Progress Report 2550 Capacity Building 2551 Estimates Report Link to Excel Loader KPI Strategy การพัฒนาระบบบริหารจัดการ งบประมาณ กรมควบคุมโรค ปี 2546 - 2554 Integrate Planning Financial & Progress Report 2549 Procurement SMS SAR 2552 - 2553 Front-end Report Graph 2554

3 พจนานุกรมกิจกรรม กรม ควบคุมโรค ปี 2555  เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกิจกรรมอย่างครบถ้วนจากทุก ภารกิจของส่วนราชการ  เป็นข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติ ในการกำหนดเป้าหมาย การนับ/วัด ผลผลิตจากการทำงาน  ประโยชน์ในการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของภารกิจ งานที่มีประเภทและคุณภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน  เป็นฐานข้อมูลกิจกรรมสำหรับการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของภารกิจแห่งรัฐ

4 ผลผลิ ตย่อย ( หน่วย นับ ) กิจกรรม ย่อย ( หน่วย นับ ) ลักษณะ กิจกรรม ( หน่วยนับ ) ผลผลิต หลัก 1, 2, 3, 4 ( หน่วย นับ ) กิจกรรม หลัก 1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.1, 3.2 4.1 ( หน่วยนับ ) โครงสร้างของพจนานุกรม กิจกรรม กรมควบคุมโรค

5 5 แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติราชการประจำปี กรมควบคุมโรค

6 6 หัวข้อคำอธิบาย 1. ชื่อโครงการชัดเจนเข้าใจง่ายสะท้อน สาระสำคัญใน โครงการ 2. ยุทธศาสตร์รหัสและชื่อยุทธศาสตร์ 3. ผลผลิตย่อย / กิจกรรมย่อย รหัสและชื่อผลผลิตย่อย / รหัสและชื่อ กิจกรรมย่อย ตามพจนานุกรมกิจกรรมฉบับ ย่อปี 255 5 4. หลักการและ เหตุผล ความจำเป็น สภาพปัญหา หรือสถานการณ์ ที่ทำให้เกิดต้องแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา สร้าง ( เชื่อมโยง / สอดคล้องกับวัตถุประสงค์, เป้าหมายผลผลิต ของส่วนราชการหรือเป้าหมายผลผลิตของแผนงานหลัก ) หัวข้อการจัดทำโครงการเพื่อประกอบการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ

7 7 หัวข้อการจัดทำโครงการเพื่อประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ( ต่อ ) หัวข้อคำอธิบาย 5. วัตถุประสงค์สิ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลผลิตที่ต้องการ 6. ผลผลิต และ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ 1. ผลผลิตภาพรวม ต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์โครงการ / ผลผลิตของยุทธศาสตร์ / ผลผลิตของกิจกรรมที่ระบุในพจนานุกรมกิจกรรม ( มีเพียงตัวเดียว ) 2. ผลผลิตย่อยของกิจกรรมภายใต้โครงการ ( มี หลายหรือตัวเดียวได้ ) - ตัววัดความสำเร็จของโครงการ สอดคล้องกับ ผลผลิต ( เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ) 7. วิธีดำเนินงานแนวทาง วิธีการหลักๆ 8. กิจกรรม / แผนการดำเนินงาน ระบุกิจกรรมสำคัญ … สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลผลิต วิธีการ.. กำหนดปฏิทินงาน แยกรายเดือน

8 8 หัวข้อการจัดทำโครงการเพื่อประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ( ต่อ ) หัวข้อคำอธิบาย 9. เป้าหมายและ งบประมาณ ( หน่วย : บาท ) งบประมาณที่ใช้ในระดับโครงการและ กิจกรรม แยกแหล่งเงิน ระบุรายการค่าใช้จ่าย ( แตกตัวคูณ ) แยก เป็นรายเดือน ** โครงการต่อเนื่อง ให้สรุปผลการ ดำเนินงานและเงินที่ใช้ในปีที่ผ่านมา 10. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนิน โครงการ พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินงานของ โครงการ

9 9 หัวข้อการจัดทำโครงการเพื่อประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ( ต่อ ) หัวข้อคำอธิบาย 11. กลุ่มเป้าหมาย 11.1 กลุ่มเป้าหมายผู้ ร่วมดำเนินการ (Target group) บุคคล / กลุ่มบุคล / หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมฯ ที่โครงการนี้ต้องการกระทำเพื่อขับเคลื่อนให้กลุ่มนี้ไป ดำเนินการตามเป้าหมาย 11.2 กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้รับบริการ (Customer group) บุคคล / กลุ่มบุคคล / หน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอก กรมฯ ที่ใช้ประโยชน์จากผลผลิตหรือกระบวนการที่ได้ จากโครงการ 12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ หรือ ส่วนรวมจะได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ 13. บุคลากรที่เกี่ยวข้องบุคลากรภายในหรือนอกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการ ทำงานใน สาระสำคัญให้บรรลุผล ( ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ) อธิบายว่า ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทอย่างไร

10 10 หัวข้อการจัดทำโครงการเพื่อประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ( ต่อ ) หัวข้อคำอธิบาย 14. ผู้รับผิดชอบโครงการให้ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail 15. ผู้อนุมัติโครงการ 16. เอกสารอื่นๆประกอบ 16.1 แผนบริหารความเสี่ยงกรณีที่งบประมาณทั้งโครงการตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป 16.2 แผนจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ วิทยาศาสตร์ สารเคมี ตามแบบฟอร์มที่กรมฯ กำหนด 16.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บันทึกในเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16.4 รายงานการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ Download แบบฟอร์มและวิธีดำเนินงานได้ที่ www.ddc.moph.go.th/intranet.html

11 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1. 2546 - 2547 Progress Report 2548 Financial Report Link to Progress Report 2550 Capacity Building 2551 Estimates Report Link to Excel Loader KPI Strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google