งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ของงานวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัส เพื่อลดภาระทางปัญญาของผู้เรียน 2. เพื่อออกแบบสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อม ทางการเรียนแบบ ยูบิคิวตัสเพื่อลดภาระทางปัญญาของผู้เรียน

3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม ADDIE Model สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ประเมิน กรอบแนวคิดในการออกแบบสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัสเพื่อลดภาระทางปัญญาของผู้เรียน ออกแบบระบบตาม กระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ ด้วย SDLC ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม ADDIE Model สื่อการสอนแบบ มีปฏิสัมพันธ์ การลดภาระทางปัญญา สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แบบ U-Leaning เทคโนโลยีเสมือนจริง

4 วิธีดำเนินการวิจัย ระยะที่ 1
การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัสเพื่อลดภาระทางปัญญาของผู้เรียน เอกสาร ตำรา งานวิจัย www การสังเคราะห์ กรอบแนวคิด ระยะที่ 1

5 ออกแบบกิจกรรมการเรียรรู้ด้วย การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย SDLC
วิธีดำเนินการวิจัย การออกแบบสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัสเพื่อลดภาระทางปัญญาของผู้เรียน ระยะที่ 2 ออกแบบกิจกรรมการเรียรรู้ด้วย ADDIE Model ออกแบบระบบตามกระบวน การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย SDLC

6 วิธีดำเนินการวิจัย ระยะที่ 3
การประเมินรับรองการออกแบบสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัสเพื่อลดภาระทางปัญญาของผู้เรียน ระยะที่ 3 การประเมินรับรองการออกแบบสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วย เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัส เพื่อลดภาระทางปัญญาของผู้เรียน

7 แบบวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา แบบประเมินการ ออกแบบระบบ ออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้

8 สรุปผลการวิจัย ระบบสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
กระบวนการลดภาระทางปัญญา ระบบเทคโนโลยีเสมือนจริง ระบบสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ ระบบการการเรียนการสอนผ่าน สภาพแวดล้อมทางการเรียน แบบยูบิคิวตัส สื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัสเพื่อลดภาระ ทางปัญญาของผู้เรียน

9 อภิปรายผลการวิจัย กระบวนการภายในสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัสเพื่อลดภาระทางปัญญาของผู้เรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวัณย์ จินวรรณ (2555) ที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบลดภาระทางปัญญา โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ที่มีต่อการรู้คิดและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการลดภาระทางปัญญา (Cognitive Load)

10 อภิปรายผลการวิจัย Jones & Jo (2004), Yahya. (2010). ที่พบว่าการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-Learning จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกหน ทุก แห่ง ทุกที่ ทุกเวลา

11 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google