งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ สื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงใน สภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัส เพื่อลดภาระ ทางปัญญาของผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ สื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงใน สภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัส เพื่อลดภาระ ทางปัญญาของผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ สื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงใน สภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัส เพื่อลดภาระ ทางปัญญาของผู้เรียน 2. เพื่อออกแบบสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี เสมือนจริงในสภาพแวดล้อม ทางการเรียนแบบ ยูบิคิวตัสเพื่อลดภาระทางปัญญาของ ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

3 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ประเ มิน กรอบแนวคิดในการออกแบบสื่อการสอนแบบ ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงใน สภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัสเพื่อลด ภาระทางปัญญาของผู้เรียน ออกแบบระบบ ตาม กระบวนการพัฒ นา ซอฟต์แวร์ ด้วย SDLC ออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ตาม ADDIE Model สื่อการ สอนแบบ มี ปฏิสัมพัน ธ์ การลดภาระ ทางปัญญา สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ แบบ U- Leaning เทคโนโลยี เสมือนจริง

4 วิธีดำเนินการวิจัยวิธีดำเนินการวิจัย เอกสาร ตำรา งานวิจัย www การสังเคราะห์ กรอบแนวคิด ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดสื่อการ สอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงใน สภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัสเพื่อลด ภาระทางปัญญาของผู้เรียน

5 วิธีดำเนินการวิจัยวิธีดำเนินการวิจัย การออกแบบสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วย เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการ เรียนแบบยูบิคิวตัสเพื่อลดภาระทางปัญญาของ ผู้เรียน ระยะที่ 2 ออกแบบกิจกรรม การเรียรรู้ด้วย ADDIE Model ออกแบบระบบตาม กระบวน การพัฒนา ซอฟต์แวร์ด้วย SDLC

6 วิธีดำเนินการวิจัยวิธีดำเนินการวิจัย ระยะที่ 3 การประเมินรับรองการออกแบบสื่อการ สอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วย เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อม ทางการเรียนแบบยูบิคิวตัส เพื่อลดภาระทางปัญญาของผู้เรียน การประเมินรับรองการออกแบบสื่อการสอน แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงใน สภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัสเพื่อลด ภาระทางปัญญาของผู้เรียน

7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบวิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงเนื้อหา แบบประเมิน การ ออกแบบ ระบบ แบบประเมิน การ ออกแบบ กิจกรรม การเรียนรู้

8 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย กระบวนกา รลดภาระ ทางปัญญา ระบบเทคโนโลยี เสมือนจริง ระบบสื่อการสอนแบบ ปฏิสัมพันธ์ ระบบการการเรียน การสอนผ่าน สภาพแวดล้อม ทางการเรียน แบบยูบิคิวตัส สื่อการสอนแบบ ปฏิสัมพันธ์ด้วย เทคโนโลยีเสมือน จริงใน สภาพแวดล้อม ทางการเรียนแบบ ยูบิคิวตัสเพื่อลด ภาระ ทางปัญญาของ ผู้เรียน

9 กระบวนการภายในสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการ เรียนแบบยูบิคิวตัสเพื่อลดภาระทางปัญญาของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวัณย์ จินวรรณ (2555) ที่พัฒนารูปแบบการ เรียนการสอนบนเว็บแบบลดภาระทางปัญญา โดยใช้ เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ที่มีต่อการรู้คิด และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการลด ภาระทางปัญญา (Cognitive Load) อภิปรายผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัย

10 Jones & Jo (2004), Yahya. (2010). ที่พบว่าการ จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-Learning จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกหน ทุก แห่ง ทุกที่ ทุกเวลา อภิปรายผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัย

11


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ สื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงใน สภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิคิวตัส เพื่อลดภาระ ทางปัญญาของผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google