งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะ การพิมพ์จดหมายธุรกิจ แบบต่างประเทศแบบ Semi Block Style ของ นักเรียนระดับ ปวช. 3/1,3/2 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะ การพิมพ์จดหมายธุรกิจ แบบต่างประเทศแบบ Semi Block Style ของ นักเรียนระดับ ปวช. 3/1,3/2 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะ การพิมพ์จดหมายธุรกิจ แบบต่างประเทศแบบ Semi Block Style ของ นักเรียนระดับ ปวช. 3/1,3/2 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2555 โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะ การพิมพ์จดหมายธุรกิจ แบบ Semi Block Style ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ ทักษะกระบวนทำงาน โดย อ. ธิติสุดา โอดศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่

2 ความสำคัญและความเป็นมาของ ปัญหา การเรียนพิมพ์ดีด สิ่งสำคัญคือทักษะการพิมพ์ โดยเฉพาะหาก วิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ ซึ่งจะเน้นทักษะทางด้านการผลิตงานด้าน แบบฟอร์มของจดหมายทางธุรกิจต่างประเทศแบบต่าง ๆ แต่จากการสอนวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ในปีการศึกษา 2554 ที่ ผ่านมา พบว่านักเรียนขาดทักษะในการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบ ต่างประเทศ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ผู้เรียนไม่จำแบบฟอร์ม ไม่จำ ขั้นตอนในการพิมพ์ ไม่ทราบว่าจะต้องพิมพ์ส่วนไหนก่อนหลังอย่างไร ประกอบกับขาดความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบในการสอนในรายวิชาพิมพ์ดีด ประยุกต์ ในปีการศึกษา 2555 เห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบต่างประเทศแบบ Semi Block Style โดยการนำชุดฝึกทักษะการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบ ต่างประเทศแบบ Semi Block Style มาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการ สอนโดยใช้ทักษะกระบวน การทำงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบต่างประเทศ แบบ Semi Block Style

4 สรุปผลการวิจัย หัวข้อผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลในการ ทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับดีมาก ระดับคุณภาพของพฤติกรรม การทำงานของนักเรียน ระดับดี

5 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) 1. จาการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการพิมพ์จดหมาย Semi Block Style อยู่ ในระดับดีมาก อาจเนื่องมาจากได้ทำชุดแบบฝึกทักษะ จำนวน 5 ชุด จนทำให้เกิด ความชำนาญในแบบฟอร์มจดหมาย 2. จากการที่นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานอยู่ในระดับ คุณภาพ ดี เนื่องมาจาก ผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและเตรียม อุปกรณ์การเรียนมาทุกคน

6 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะ เรียน มีความความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหาและ ผู้เรียนทุกคนสามารถพิมพ์งานเสร็จตามเวลาที่กำหนดอย่าง มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะ การพิมพ์จดหมายธุรกิจ แบบต่างประเทศแบบ Semi Block Style ของ นักเรียนระดับ ปวช. 3/1,3/2 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google