งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์จดหมายธุรกิจ แบบต่างประเทศแบบ Semi Block Style ของ นักเรียนระดับ ปวช. 3/1,3/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2555 โดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะการพิมพ์จดหมายธุรกิจ แบบ Semi Block Style ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ทักษะกระบวนทำงาน โดย อ.ธิติสุดา โอดศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
การเรียนพิมพ์ดีด สิ่งสำคัญคือทักษะการพิมพ์ โดยเฉพาะหากวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ ซึ่งจะเน้นทักษะทางด้านการผลิตงานด้านแบบฟอร์มของจดหมายทางธุรกิจต่างประเทศแบบต่าง ๆ แต่จากการสอนวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา พบว่านักเรียนขาดทักษะในการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบต่างประเทศ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ผู้เรียนไม่จำแบบฟอร์ม ไม่จำขั้นตอนในการพิมพ์ ไม่ทราบว่าจะต้องพิมพ์ส่วนไหนก่อนหลังอย่างไร ประกอบกับขาดความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบในการสอนในรายวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ ในปีการศึกษา 2555 เห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบต่างประเทศแบบ Semi Block Style โดยการนำชุดฝึกทักษะการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบต่างประเทศแบบ Semi Block Style มาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวน การทำงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบต่างประเทศแบบ Semi Block Style

4 สรุปผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับดีมาก
หัวข้อ ผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับดีมาก ระดับคุณภาพของพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน ระดับดี

5 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) 1. จาการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการพิมพ์จดหมาย Semi Block Style อยู่ ในระดับดีมาก อาจเนื่องมาจากได้ทำชุดแบบฝึกทักษะจำนวน 5 ชุด จนทำให้เกิด ความชำนาญในแบบฟอร์มจดหมาย 2. จากการที่นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่องมาจาก ผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาทุกคน

6 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน มีความความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหาและผู้เรียนทุกคนสามารถพิมพ์งานเสร็จตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google