งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการเทคนิคและเทคโนโลยีสนับสนุนงาน ตรวจสอบ “Risk & Control” จัดโดย สำนักงานตรวจสอบภายใน จุฬาฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการเทคนิคและเทคโนโลยีสนับสนุนงาน ตรวจสอบ “Risk & Control” จัดโดย สำนักงานตรวจสอบภายใน จุฬาฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการเทคนิคและเทคโนโลยีสนับสนุนงาน ตรวจสอบ “Risk & Control” จัดโดย สำนักงานตรวจสอบภายใน จุฬาฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553

2 2 จากการศึกษากระบวนงานที่ปฏิบัติ (Process) ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณ 10 กระบวนงาน โดยจัดทำเป็นผังกระบวนงาน (Flow Chart) โดยนำ โปรแกรม VISIO มาช่วย เพื่อศึกษาดูว่ากิจกรรม ต่างๆ (Activity Type) ในกระบวนงานนั้น มีกิจกรรม ใดบ้างที่มีความเสี่ยง และในกิจกรรมนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง ควรมี การควบคุมเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง ซึ่งจะได้เสนอแนะ แก่หน่วยรับตรวจ (Engagement) ต่อไป

3 3 โดยกำหนดและทะเบียนคุมรหัสความเสี่ยง

4 4 รูปแบบการกรอก Risk &Control Matrix

5 5

6 6

7 7 ตัวอย่างเช่น กระบวนงานด้านการยืมเงินรองจ่าย (R 2) ให้ Walk Through ไปที่หน่วยรับตรวจ เพื่อศึกษากระบวนงาน ด้านการยืมเงินรองจ่าย แล้วนำมาจัดทำผังกระบวนงาน (Flow Chart) ด้วย VISIO แล้ว หลังจากจัดทำผังกระบวนงาน (Flow Chart) ด้วย VISIO แล้วให้ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงทีละกิจกรรม ถ้าพบว่ากิจกรรมใด (Activity Type) ในกระบวนงานนี้ มีความเสี่ยง ให้ใส่หมายเลขความเสี่ยงไว้ในผังกระบวนงาน

8 8 ผังกระบวนงาน (Flow Chart) กระบวนงานด้านการยืมเงินรองจ่าย

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 ผังกระบวนงาน (Flow Chart) กระบวนงานด้านการเบิกจ่ายเงิน

15 15

16 16

17 17 สรุปความเสี่ยงที่สำคัญของกระบวนการ ด้านเงินยืมรองจ่าย

18 18

19 19

20 20

21 21 สรุปความเสี่ยงที่สำคัญของกระบวนการด้านการเบิก จ่ายเงิน

22 22 การควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงด้าน เงินยืมรองจ่าย

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการเทคนิคและเทคโนโลยีสนับสนุนงาน ตรวจสอบ “Risk & Control” จัดโดย สำนักงานตรวจสอบภายใน จุฬาฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google