งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเทคนิคและเทคโนโลยีสนับสนุนงานตรวจสอบ “Risk & Control” จัดโดย สำนักงานตรวจสอบภายใน จุฬาฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเทคนิคและเทคโนโลยีสนับสนุนงานตรวจสอบ “Risk & Control” จัดโดย สำนักงานตรวจสอบภายใน จุฬาฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเทคนิคและเทคโนโลยีสนับสนุนงานตรวจสอบ “Risk & Control” จัดโดย สำนักงานตรวจสอบภายใน จุฬาฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553

2 จากการศึกษากระบวนงานที่ปฏิบัติ(Process)ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณ 10 กระบวนงาน
โดยจัดทำเป็นผังกระบวนงาน (Flow Chart) โดยนำโปรแกรมVISIOมาช่วย เพื่อศึกษาดูว่ากิจกรรมต่างๆ(Activity Type)ในกระบวนงานนั้น มีกิจกรรมใดบ้างที่มีความเสี่ยง และในกิจกรรมนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง ควรมีการควบคุมเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง ซึ่งจะได้เสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ(Engagement)ต่อไป

3 โดยกำหนดและทะเบียนคุมรหัสความเสี่ยง

4 รูปแบบการกรอกRisk &Control Matrix

5

6

7 ตัวอย่างเช่น กระบวนงานด้านการยืมเงินรองจ่าย(R 2)
ให้Walk Throughไปที่หน่วยรับตรวจ เพื่อศึกษากระบวนงานด้านการยืมเงินรองจ่าย แล้วนำมาจัดทำผังกระบวนงาน (Flow Chart)ด้วยVISIOแล้ว หลังจากจัดทำผังกระบวนงาน (Flow Chart)ด้วยVISIOแล้วให้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงทีละกิจกรรม ถ้าพบว่ากิจกรรมใด (Activity Type)ในกระบวนงานนี้ มีความเสี่ยง ให้ใส่หมายเลขความเสี่ยงไว้ในผังกระบวนงาน

8 ผังกระบวนงาน (Flow Chart) กระบวนงานด้านการยืมเงินรองจ่าย

9

10

11

12

13

14 ผังกระบวนงาน (Flow Chart) กระบวนงานด้านการเบิกจ่ายเงิน

15

16

17 สรุปความเสี่ยงที่สำคัญของกระบวนการด้านเงินยืมรองจ่าย

18

19

20

21 สรุปความเสี่ยงที่สำคัญของกระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงิน

22 การควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงด้านเงินยืมรองจ่าย

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt โครงการเทคนิคและเทคโนโลยีสนับสนุนงานตรวจสอบ “Risk & Control” จัดโดย สำนักงานตรวจสอบภายใน จุฬาฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google