งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด พลังงาน ส่วนราชการมีกระบวนงานการบริหารจัดการทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด พลังงาน ส่วนราชการมีกระบวนงานการบริหารจัดการทรัพยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด พลังงาน ส่วนราชการมีกระบวนงานการบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลที่มีประสิทธิภาพ ระบบราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การให้บริการทำบัตร ประจำตัว การพัฒนาความรู้ความสามารถ ของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ กรมเว้นแต่การอบรม 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย การจัดสวัสดิการให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กองการเจ้าหน้าที่ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าห มาย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1. ส่วนราชการมี กระบวนงาน การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลที่มี ประสิทธิภาพ 1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ บริหารทรัพยากรบุคคลกรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหาร ทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ระดับ ระบบราชการมี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 5 15

3 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 3. การให้บริการทำบัตร ประจำตัว ระดับความสำเร็จของร้อยละการรักษามาตรฐาน ระยะเวลาในการให้บริการในการจัดทำบัตร ประจำตัวของข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ ร้อยละ เพิ่มประสิทธิภาพใน การประหยัดพลังงาน ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน ร้อยละ การพัฒนาความรู้ ความสามารถของ บุคลากร จำนวนครั้งของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ ในเรื่องของหลักเกณฑ์การสรร หาบรรจุแต่งตั้ง 29 ครั้ง การจัดสวัสดิการ ให้กับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนจัดสวัสดิการ ให้แก่ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ระดับ 5 15 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กองการเจ้าหน้าที่


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด พลังงาน ส่วนราชการมีกระบวนงานการบริหารจัดการทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google