งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม.................................. สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม.................................. สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม.................................. สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

2 ตัวอย่าง : การวิเคราะห์และกำหนด กระบวนการ ปัจจัยนำเข้า ( Input) ส่วนงานก่อนหน้า / วัตถุดิบ (Supplier) ผลผลิต การรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายนอก / สภาพแวดล้อมภายนอก กระบวนการสนับสนุน (4M+1E+1I) กระบวนการหลัก 1 2 3 4 5 6

3 การ ………………….. รายชื่อกระบวนการขอบเขตหน่วยงาน เจ้าภาพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. 2. 3. 4. 5. 6. วัตถุประสงค์ ……………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………….

4 ตัวอย่าง : การจัดทำแผนผัง กระบวนการ การรักษาพยาบาลปฐมภูมิ

5 กระบวนการ................................................................. ผู้เกี่ยวข้องความต้องการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้าน กฎหมาย ประสิทธิภาพของ กระบวนการ ความคุ้มค่า ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวชี้วัด

6 ข้อกำหนดที่สำคัญ (Requirement) ปัจจัย/สิ่งที่ต้องควบคุม เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดที่สำคัญ ประเภทปัจจัย/สิ่งที่ต้องควบคุม องค์ความรู้และ เทคโนโลยี ขั้นตอน / ระยะเวลา ปฏิบัติงาน การควบคุม ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล FLOW กระบวนการ.................................................................

7 Flowรายละเอียดผู้รับ ผิดชอบ ระยะ เวลา มาตรฐานงานระบบติดตาม ประเมินผล แบบฟอร์ม ที่ใช้ เอกสาร อ้างอิง

8 ประเด็นพิจารณา - ราย กระบวนการ ขอบเขต  ระบุจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ  ระบุขอบเขตในมิติอื่นๆ ( ถ้ามี ) เช่น เชิงพื้นที่ เชิงความ ครอบคลุมบุคลากร เป็นต้น  มีความสอดคล้องกับผังกระบวนการภาพรวม ( หัวข้อ 12) และขอบเขตของกระบวนการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน กรอบแนวคิด  ระบุที่มาของข้อกำหนดที่สำคัญได้ชัดเจน เช่น จาก ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ เป็นต้น  มีความเหมาะสมกับกระบวนการ

9 ประเด็นพิจารณา - ราย กระบวนการ ข้อกำหนดที่สำคัญ  สอดคล้องกับกรอบแนวคิด  เหมาะสมกับกระบวนการ  กำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนงาน  ความครอบคลุมตามขอบเขตของกระบวนการ  ความถูกต้องของหน่วยงานรับผิดชอบ และกิจกรรม  แสดงให้เห็นความสัมพันธ์กับแต่ะละกิจกรรมที่มี กิจกรรมย่อย ( นำไปจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มเติมในรายละเอียด ) ได้ชัดเจน  การใช้สัญลักษณ์ o ความถูกต้องของสัญลักษณ์กิจกรรม o ความถูกต้องของสัญลักษณ์การตัดสินใจ o ความถูกต้องของสัญลักษณ์แสดงทิศทาง

10 ประเด็นพิจารณา - ราย กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีความถูกต้องตามลำดับขั้นตอน  การใช้สัญลักษณ์ o ความถูกต้องของสัญลักษณ์กิจกรรม o ความถูกต้องของสัญลักษณ์การตัดสินใจ o ความถูกต้องของสัญลักษณ์แสดงทิศทาง  กรณีที่มีการอ้างอิงไปยังขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กระบวนการอื่น ( ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ) ให้ ตรวจสอบว่ามีการจัดทำคู่มือ / ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กระบวนการดังกล่าวด้วย

11 ประเด็นพิจารณา - ราย กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน  มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำคัญ  มีความถูกต้อง  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรม / ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานนั้นๆ  กรณีที่มีการอ้างอิงไปยังคู่มือ / มาตรฐาน / กฎหมาย มีการ ระบุรายชื่อของเอกสารอ้างอิงต่างๆ ครบถ้วน

12 ประเด็นพิจารณา - ราย กระบวนการ การติดตามประเมินผล  มีการติดตามในขั้นตอนที่สำคัญ / ส่งผลต่อข้อกำหนดที่ สำคัญ  การติดตามประเมินผล สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ งานในขั้นตอนที่กำหนด  ความเป็นไปได้ในการติดตามประเมินผลตามที่ระบุ แบบฟอร์ม และเอกสารอ้างอิง  แนบแบบฟอร์มและเอกสารอ้างอิงครบถ้วนตามรายการ  แบบฟอร์ม และเอกสารอ้างอิงมีความสอดคล้องกับ ขั้นตอน / มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ระบุไว้


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม.................................. สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google