งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนฐานข้อมูลสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS) การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อเป็นอาชีพ ทางเลือกที่มีศักยภาพในภาคอีสานตอนล่าง ผศ. สุรจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนฐานข้อมูลสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS) การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อเป็นอาชีพ ทางเลือกที่มีศักยภาพในภาคอีสานตอนล่าง ผศ. สุรจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนฐานข้อมูลสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS) การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อเป็นอาชีพ ทางเลือกที่มีศักยภาพในภาคอีสานตอนล่าง ผศ. สุรจิต ภูภักดิ์ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ม. อุบลราชธานี Email: sura@agri.ubu.ac.thsura@agri.ubu.ac.th นายมานพ กองอุ่น ฝ่ายระบบฐานข้อมูล ผู้เตรียมข้อมูล

2 - ตำแหน่งที่ตั้ง ( ทางภูมิศาสตร์ ) ฟาร์ม (80*6) พร้อมข้อมูล Attributes ( ส่วน ใหญ่ทางสังคม เศรษฐกิจ และ ชีวภาพ ) ราวๆ 400 fields - ข้อมูลผลการ วิเคราะห์ทางเคมี และฟิสิกซ์ ของ ดิน 4 sampling points/ ฟาร์ม พร้อมข้อมูลผลิต ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

3 Available secondary data – ข้อมูล ( มือสอง ) digital เชิงพื้นที่ + รายละเอียด กลุ่ม ชุดดิน, แหล่งน้ำ, infrastructure สภาพภูมิประเทศ สถิติปริมาณน้ำฝน การใช้ประโยชน์ที่ดิน –census data ระดับหมู่บ้านขึ้นไป เช่น ข้อมูล เศรษฐกิจสังคมพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ( กชช.2 ค ) – ภาพถ่ายดาวเทียม

4

5 ปริมาณฝนปี 2547

6

7 หนี้สินเฉลี่ย 5,205.49 บาท / ครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ย 112,438.26 บาท / ครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ย 54,761.6 บาท / ครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ย 61,841.44 บาท / ครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ย 100,762.06 บาท / ครัวเรือน หนี้สินเฉลี่ย 51,242.25 บาท / ครัวเรือน

8 หมายเหตุ เส้นยากจน = 1,040 บาท / คน / เดือน KM= เคมี, OM/C= อินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน, OM= อินทรีย์, OM/M= อินทรีย์ผสมผสาน

9 Biophysical Socioecono mic Actual Yield ~350 kg/rai Potential/Attainable Yield ~1 ton/rai? Crop growth models Area Current Area Future & Retain current area Site specific Extrapolation Cost reduce การจัดการ สายพันธุ์ การเขตกรรม ปุ๋ยอินทรีย์ Market Information รณรงค์ เพิ่มตลาด ภายใน หาตลาด ตปท เพิ่ม Improve soil inf. Soil map < 1: 25,000 scale DSS - Risk& Uncertainty - Forecasting - Tools & Met Dev LUST Transition process - กระบวนการ - Subsidy - Etc. Research & Development…GIT Price > 10-20% Market (oriented?) การรวมกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt ส่วนฐานข้อมูลสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS) การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อเป็นอาชีพ ทางเลือกที่มีศักยภาพในภาคอีสานตอนล่าง ผศ. สุรจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google