งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขวัญประจำจังหวัด เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอย ตุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขวัญประจำจังหวัด เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอย ตุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำขวัญประจำจังหวัด เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอย ตุง

2 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอม มะลิเพื่อการส่งออก จังหวัดเชียงราย กลุ่มข้าวสารขาว เชียงราย กลุ่มที่ 10 จ. เชียงราย เลขที่ 1-26 ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม อ. สมชาย หอมกระ หลบ ผู้ช่วยที่ปรึกษา น. ส. รัตน์ตนา บัวศรี คำ นำเสนอโดย นาย ถาวร วงศ์ชัย

3 รายชื่อประจำกลุ่มจังหวัด เชียงราย (1-26) ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล 1 นายสวัสดิ์ สมวรรณ 2 นางภณิดา ชัยปัญญา 3 นายสุรศักดิ์ เรืองสวัสดิ์ 4 นายเกรียงศักดิ์ มหาวรรณ์ 5 นายสมนึก กองไชย 6 นายสำเภา ดีใจ 7 นางกนกพร นาคิน 8 นายสุรชัย ทางลิขิตกุล 9 นายสุภพ พรหมมินทร์ 10 นายสพล พรหมเทพ 11 นายบุญเทียม วงศา 12 นายมนัส วงศ์สุภา 13 นายนพดล สุวรรณะ ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล 14 นายทรงศักดิ์ ศิริเทพ 15 นางสุมาลี ริยะสาร 16 นายอาลี ปัญญาวิชัย 17 นายจุมพล หงษาคำ 18 นายสกณธ์ พูนประพันธ์ 19 นายถาวร วงค์ชัย 20 นางอารีย์ กิติรัตน์ 21 นางอำนวยพร ศิริวัฒน์ 22 นายสัญจร เขื่อนแก้ว 23 นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณมงคล 24 นายสัมภาษณ์ ดาวเด่น 25 นายวิโรจน์ จันทร์ขาว 26 นางสาวสุวรรณี ไผ่คำ ประธานกลุ่ม นายสวัสดิ์ สมวรรณ

4 ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการ สินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและ ต่างประเทศ ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งหมด 120 ล้านบาท / 4,000 ครัวเรือน หรือ 30,000 บาท / ครัวเรือน ผลผลิตจำหน่ายได้ราคามากกว่าเดิม ผลผลิต ได้ผลผลิตรวม 12,000 ตัน ( จากเดิม 10,000 ตัน ) เฉลี่ย 600 กิโลกรัม / ไร่ ( จากเดิม 500 กิโลกรัม / ไร่ )

5 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ขั้นตอนการดำเนินงาน - ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบภารกิจ - กำหนดพื้นที่ดำเนินการ และ ประชาสัมพันธ์โครงการ - คัดเลือกพื้นที่ / เกษตรกร / ประชุม ชี้แจง / การมีส่วนร่วม - สนับสนุนปัจจัยการผลิต - ถ่ายทอดความรู้ ( ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ) - รวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย, ติดตาม และประเมินผล - ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จ

6 การมีส่วนร่วมของประชากร การบริหาร โครงการ กระบวนการเรียนรู้ การจัดตั้งกองทุน วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การเกษตร ( ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ) แผนการลงทุน แผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต / ติดตาม สนับสนุนการผลิต

7 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน พันธมิตรสนับสนุนโครงการเช่น อปท., CEO การเมือง ผู้นำชุมชนที่มีส่วนร่วมและสนับสนุน ( ยุทธศาสตร์จังหวัด เชียงราย ) และ อปท., NGO สังคมการเกษตร เกิดการรวมกลุ่มทางการเกษตร / วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น / แก้ไขปัญหาความยากจนได้ เทคโนโลยี เกษตรกรมีความรู้ ทักษะพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาการด้านการ ผลิตข้าวหอมมะลิให้ เกษตรกรรายอื่นๆ ที่สนใจ

8 ปัจจัยนำเข้า คน - เจ้าหน้าที่ / กรรมการศูนย์ เทคโนโ ลยี - ภูมิปัญญาท้องถิ่น, งานวิจัย การจัดการ วัตถุดิบ - ปัจจัยการผลิต - เครื่องมือและอุปกรณ์ เงิน - จาก อปท., CEO, NGO

9


ดาวน์โหลด ppt คำขวัญประจำจังหวัด เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอย ตุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google