งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออมความดี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนินงาน 1 ติดตามประเมินผล รายงานกรมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออมความดี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนินงาน 1 ติดตามประเมินผล รายงานกรมฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การออมความดี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนินงาน 1 ติดตามประเมินผล รายงานกรมฯ แนะนำการส่งเสริมการ ออมทรัพย์ออมความดี 2 3 ตัวชี้วัด จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ 840 คน

3 การเสริมสร้างการ เชื่อมโยงเครือข่าย ธุรกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ จัดประชุมแก้ไขแนวทาง กาดำเนินงาน 1 ติดตามประเมินผล รายงานกรมฯ แนะนำส่งเสริมการ สร้างการเชื่อมโยง เครือข่ายธุรกิจ 2 3 ตัวชี้วัด ส่งเสริมให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเสริมสร้าง เชื่อมโยงเครือข่ายไม่น้อยกว่า 14 คู่

4 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับ สมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ประชุมชี้แจง รายละเอียดของ กิจกรรม 1 ติดตามประเมินผลการ ดำเนินกิจกรรม กำหนดหลักเกณฑ์ สำรวจสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่เข้าร่วม กิจกรรม 2 3 4 ตัวชี้วัด สามารถลด ดอกเบี้ยเงินกู้ได้ไม่น้อย กว่า 84000 บาท

5 เชิดชูเกียรติปราชญ์ สหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ จัดประชุมชี้แจงการ ดำเนินงาน 1 รับสมัครผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสม ประชุมเครือข่าย สหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ การสรรหาและ คัดเลือกนักปราชญ์ 2 3 4 ตัวชี้วัด จัดประชุม เครือข่ายและคัดเลือก ปราชญ์สหกรณ์ 1 ราย แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกเป็น ปราชญ์สหกรณ์ 5

6 โครงการไถ่ชีวิต โค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าภาพ กจส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนินงาน 1 ติดตามประเมินผล รายงานกรมฯ ดำเนินการรับบริจาค และมอบ โค - กระบือ 2 3 ตัวชี้วัด สามารถ บริจาคโค - กระบือ ให้กับเกษตรกรได้ อย่างน้อย 84 ตัว


ดาวน์โหลด ppt การออมความดี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนินงาน 1 ติดตามประเมินผล รายงานกรมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google