งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะการขายชั้นสูง เรื่องการ บริหารบุคลากรฝ่ายขาย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 สาขาการตลาด โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะการขายชั้นสูง เรื่องการ บริหารบุคลากรฝ่ายขาย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 สาขาการตลาด โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะการขายชั้นสูง เรื่องการ บริหารบุคลากรฝ่ายขาย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 สาขาการตลาด โดย วิธีการสอนบูรณาการ แบบสอดแทรก (INFUSION) อาจารย์นริสรา คลองขุด

2 ปัญหาการ วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการเปิดสอนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และ หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ข้าพเจ้าในฐานะ อาจารย์ผู้สอนก็ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นความหลากหลายในการให้ความรู้ ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนแบบบูรณา การที่นำความรู้ในรายวิชาอื่นที่มีความใกล้เคียงใน เนื้อหามาผสมผสานความรู้เข้าด้วยกันอันจะส่งผลให้ ผู้เรียนมีความรู้ในระดับที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปใช้ได้จริง จากที่มาและความสำคัญดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาศิลปะการขายชั้นสูงเรื่องการบริหาร บุคลากรฝ่ายขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการตลาด โดยวิธีการสอน บูรณาการ แบบสอดแทรก (INFUSION)

3 วัตถุประสงค์ การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะการขายชั้นสูง เรื่อง การ บริหารบุคลากรฝ่ายขาย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการตลาด โดยวิธีการสอนบูรณาการ แบบสอดแทรก (INFUSION)

4 กรอบ แนวคิด

5 ตารางผัง สรุปผล

6 สรุป ผลการวิจัย ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนหลังจากที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบ บูรณาการแบบสอดแทรก (INFUSION) มีค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะการขายชั้นสูง เรื่องการ บริหารบุคลากรฝ่ายขาย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 สาขาการตลาด โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google